Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 6,
10. jul 2014

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

82. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
83. - Odluka o pristupanju izradi zastave Opštine Bački Petrovac,
84. - Rešenje odavanju saglasnosti na Plan rada Zdravstveneustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2014. godinu,
85. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2014. godinu,
86. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Slovačkog vojvođanskogpozorišta za 2014. godinu,
87. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajedniceBački Petrovac za 2014. godinu,
88. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložanza 2014. godinu,
89. - Rešenje o razrešenju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
90. - Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
91. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,
92. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,
93. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
94. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
95. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
96. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
97. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
98. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
99. -Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
100. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
101. - Kodeks oblačenja na sednicama Skupštine opštine BačkiPetrovac i Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆEOPŠTINE BAČKI PETROVAC

102. -Odluka o umanjenju nakanade za uređivanje građevinskog zemljišta privrednom subjektu d.o.o. „Blockx preduzeće za proizvodnju i eksport – import“ Bački Petrovac,
103. - Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac,
104. - Rešenje o naknadilicima angažovanim na sprovođenju protivgradne odbrane,
105. - Rešenje o davanju saglasnosti na nove cene komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac,
106. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:016-4/132-2014,
107. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:016-4/132a-2014,
108. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:016-4/132b-2014,
109. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:016-4/132c-2014,

III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

110. - Rešenje o obrazovanju Komisije za pružanje pomoći izbeglicama,

KOMISIJA ZA PRUŽANJE POMOĆI IZBEGLICAMA

111. - Pravilnik o uslovima, merilimai postupku za izbor korisnika i dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica nabavkomgrađevinskog materijala.

Preuzmite ovde:

Službeni list br.6 - 2014