Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 10, 25. novembra 2010.god
SADRŽAJ

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

107. -    Odluka  o izmeni Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava korišćenja na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini u korist Opštine Bački Petrovac,
108. -    Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o dodeli prava korišćenja na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini u korist Opštine Bački Petrovac,
109. -    Odluka o osnivanju Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac,
110. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac  za radnu  2010/2011 godinu,
111. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Osnovne škole „Jan Čajak“ iz Bačkog Petrovca,
112. -    Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac,
113. -    Rešenje o formiranju radne grupe za održivo upravljanje komunalnim  vodama Opštine Bački Petrovac,
114. -    Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
115. -    Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „„Včielka“ Bački Petrovac,
116. -    Rešenje o  razrešenju člana Upravnog odbora ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
117. -    Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
118. -    Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
119. -    Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
120. -    Rešenje o razrešenju zastupnika Javnog preduzeća za  informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
121. -    Rešenje o imenovanju zastupnika Javnog preduzeća za  informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
122. -    Rešenje o razrešenju člana Saveta za ravnopravnost polova,
123. -    Rešenje o izboru novog člana  Saveta za  ravnopravnost polova,

II  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

124. -    Odluka  o delimičnom oslobađanju od plaćanja komunalne takse za 2010. godinu,
125. -    Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „Komunalac“ Maglić,

III   NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

126. -    Izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjem redu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.10 - 2010