Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 7, 24. juna 2010.god
SADRŽAJ

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

35. - Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu,
36. - Odluka o Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu,
37. - Odluka o neangažovanju nezavisne eksterne revizorske institucije za reviziju Završnog računa budžeta Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu,
38. - Odluka o izradi Plana detaljne regulacije turističkog i sportsko- rekreativnog kompleksa,
39. - Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava korišćenja na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini u korist Opštine Bački Petrovac,
40. - Odluka o usvajanu Sporazuma o saradnji Grada Novog Sada i opština Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas u formiranju regiona za upravljanje komunalnim otpadom,
41. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu,
42. - Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
43. - Odluka o pristupanju d.o.o. „Oblasna razvojna asocijacija Bačka“ Novi Sad,
44. - Odluka o usvajanju Sporazuma o međuopštinskoj saradnji na realizaciji projekta „Formiranje i obuka međuopštinskog radnog tima za kontrolu i smanjenje gubitaka vode u regionu Južne Bačke“,
45. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
46. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
47. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
48. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
49. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
50. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
51. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
52. - Rešenje o vraćanju mandata odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac,
53. - Rešenje o vraćanju mandata odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac,
54. - Rešenje o vraćanju mandata odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac,
55. - Rešenje o vraćanju mandata odbornika u Skupštinu opštine Bački Petrovac,
56. - Rešenje o vraćanju mandata odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac,
57. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,
58. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
59. - Rešenje o razrešenju od funkcije članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
60. - Rešenje o izboru novih članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
61. - Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
62. - Rešenje o imenovanju direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
63. - Rešenje o razrešenju direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
64. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
65. - Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o naknadama za rad predsednika i zamenika, članova Komisije i njihovih zamenika, na poslovima komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac, sekretara Komisije, članova potkomisija, stručnih radnih tela i drugih lica angažovanih u postupku komasacije,
66. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Bački Petrovac za 2010. godinu,
67. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Kulpin za 2010. godinu,
68. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2010. godinu,
69. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Plan prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2010. godinu,
70. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac za 2010. godinu,
71. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2010. godinu,
72. - Rešenje o izboru novog člana Saveta za mlade,

II ODELJENJE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

73. - Rešenje o neizrađivanju Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije turističkog i sportsko- rekreativnog kompleksa.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.7 - 2010