Доношење решења о промени личног имена

Документација потребна за доношење решења о промени личног имена:

- захтев странке,
- извод из МК рођених,
- извод из МК венчаних,
- уверење о држављанству,
- уверење Општинског суда да није под истрагом,
- уверење МУП-а да није осуђиван,
- уверење о пребивалишту,
- изводи из матичне књиге рођених за сву децу рођену у браку,
- за малолетну децу потребна је сагласност оба родитеља,
- потврда о уплаћеној републичкој такси у износу од 740,00 динара 
                на рачун: 840-742221-843-57,
- потврда о уплаћеној општинској такси у износу од 400,00 динара 
                на рачун: 840-742251-843-73.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика