Издавање извода на међународним обрасцима, рођених, венчаних и умрлих

Документација потребна за издавање извода на међународним обрасцима, рођених, венчаних и умрлих: 

- поднети захтев са подацима о датуму рођења, венчања, и смрти са осталим подацима: име и презиме,
- потврда о уплаћеној републичкој такси у износу од 690,00 динара 
               на рачун: 840-742221-843-57, модел 97 позив на број 59-207
- потврда о уплаћеној општинској такси у износу од 360,00 динара 
               на рачун: 840-742251-843-73, модел 97 позив на број 59-207

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика