Пријава закључења брака

Документација потребна за пријаву закључења брака:

- извод из МК рођених на новом формулару,
- уверење о држављанству,
- важећа лична карта,
- страни држављани доносе и уверење о слободном брачном стању
- такса у износу од 150,00 динара ако се закључење брака врши радним данима
- такса у износу од 400,00 динара када се врши закључење брака викендом или после радног времена  
- такса у износу од 4.000,00 динара када се врши закључење брака на терену
- уплата се врши на општински жиро рачун број: 840-742251-843-73 модел 97 позив на број 59-207.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика