Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 19.09.2018. godine održana je 61. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Sa sednice je opravdano odsustvovao Milan Anušjak.
Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, i v.d. načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević.

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

D N E V N I R E D

1. Razmatranje Dinamičnog plana aktivnosti Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac za završetak postupka komasacije u k.o. Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Rade grupe za izradu Akcionog plana za socijalnu i zdravstvenu zaštitu;
3. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Dinamični plan aktivnosti Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac za završetak postupka komasacije u k.o. Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac, na razmatranje i usvajanje. Ujedno je Skupštini opštine upućen predlog da Skupština Opštine Bački Petrovac nakon donošenja Rešenja o razrešenju i Rešenja o vraćanju na rad predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac, donese sledeći Radni zaklјučak: „O b a v e z u j e s e Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac, da periodično, za svakih 15 dana rada komisije, Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac podnosi kratak izveštaj o realizovanim i preostalim poslovima za završetak postupka komasacije u k.o. Bački Petrovac.“. Takođe je jednoglasno donet i Radni zaklјučak kojim se obavezuje predsednik Opštine Bački Petrovac da organizuje i realizuje sastanak rukovodstva Opštine Bački Petrovac sa predsednicom Osnovnog suda u Novom Sadu u vezi pobolјšanja rada Zemlјišno-knjižnog odseka u Bačkom Petrovcu, tzv. gruntovnice.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o obrazovanju Rade grupe za izradu Akcionog plana za socijalnu i zdravstvenu zaštitu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija u vezi načina davanja saglasnosti Opštinskog veća na Odluku JKP „Progres“ Bački Petrovac o promeni cena odvođenja otpadnih voda, te o datumu održavanja naredne sednice Opštinskog veća, kao i u vezi obaveze oglašavanja Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 09,20 časova.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac