Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 03.10.2018. godine održana je 64. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 14,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Jan Meleg i Predrag Bojanić. Sa sednice su opravdano odsustvovali Milan Anušjak Tatjana Zabunov i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, v.d. načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku upravu Anna Vrbovska.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

D N E V N I R E D

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa:
a) 62. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 24.09.2018. godine;
b) 63. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 25.09.2018. godine;

1. Razmatranje Zahteva „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd – Ogranak Elektrodistribucija Novi Sad za saglasnost za prelaz preko parcela, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije – Opštinska uprava;
3. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o promeni aproprijacije – Slovačko vojvođansko pozorište;
4. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve – Opštinska uprava;
5. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve – PU „Včielka“ Bački Petrovac;
6. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve – Muzej vojvođanskih Slovaka;
7. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve – Slovačko vojvođansko pozorište;
8. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd – Ogranak Elektrodistribucija Novi Sad za prelaz preko parcele br. 6798/5 KO Bački Petrovac, koja je u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, radi ishodovanja potrebne dokumentacije za izgradnju elektroenergetskog objekta, i to: MBTS „Radna zona“ sa pripadajućom SN i NN mrežom, na katastarskim parcelama br. 6798/6 i 6798/5 KO Bački Petrovac, Bački Petrovac.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o povećanju aproprijacije kojim se povećava pozicija 109, ekonomska klasifikacija 424 – specijalizovane usluge za iznos od 283.000,00 dinara tako da umesto 536.000,00 sada iznosi 819.000,00 dinara.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o promeni aproprijacije kojim se umanjuje pozicija 252, ekonomska klasifikacija 426 – materijal za iznos od 20.000,00 dinara tako da umesto 50.000,00 sada iznosi 30.000,00 dinara; i otvara se nova pozicija 250.1, ekonomska klasifikacija 422 – troškovi putovanja u iznosu od 20.000,00 dinara, radi završetka projekta.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 1.200.000,00 dinara za povećanje aproprijacije 131 u razdelu 4, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost: 0602-0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova, za obezbeđivanje sredstava za pokrivanje troškova prinudne naplate.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 380.000,00 dinara za otvaranje i povećanje aproprijacije 278.2 u razdelu 4, glava 12 – PU VČIELKA, BAČKI PETROVAC, program 8 – Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, programska aktivnost: 2001-0001 Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ek. klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti, za obezbeđivanje sredstava za montažu dojavlјivača požara u objektu u Kulpinu.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 80.000,00 dinara za povećanje aproprijacije 258.1 u razdelu 4, glava 11 – MUZEJ VOJVOĐASNKIH SLOVAKA, BAČKI PETROVAC, program 13 – RAZVOJ KULTURE I INFORMISANјA, programska aktivnost: 1201-0001 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture, ek. klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge, za obezbeđivanje sredstava za rešavanje mera vezanih za protivpožarnu sigurnost kulturnog dobra Republike Srbije i objekata u kojima se nalaze.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, većinom glasova (5 za, 1 uzdržan) doneto je Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 330.000,00 dinara za povećanje aproprijacije 242 u razdelu 4, glava 10 – SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE, BAČKI PETROVAC, program 13 – RAZVOJ KULTURE I INFORMISANјA, programska aktivnost: 1201-0001 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture, ek. klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge, za obezbeđivanje sredstava za realizaciju saradnje Slovačkog vojvođanskog pozorišta iz Bačkog Petrovca i producentske kuće Zilion film iz Beograda na projektu od nacionalnog značaja, film Petra Ristovskog „Čarape Kralјa Petra“.
Povodom 8. tačke dnevnog reda vodila se diskusija u vezi mogućnosti izrade projekta prečišćavanja pijaće vode u pojedinim naselјenim mestima Opštine Bački Petrovac.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 14,35 časova.

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih