Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta

SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac
Bački Petrovac
Datum: 04.03.2016.

 

Na osnovu Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti iteres u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Pravilnik), Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac dana 04.03.2016. godine raspisuje:

 

JAVNI POZIV
za dodelu sredstava za finansiranje GODIŠNјIH programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u opštini Bački Petrovac

 

1. Ukupan iznos sredstava za GODIŠNјE programe iz budžeta opštine Bački Petrovac za 2016. godinu iznosi 5.000.000,00 dinara

i predviđena su u Odluci o budžetu za 2016. godinu Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br.9a/2015) u razdelu 4, glava 1 , program 14 – Razvoj sporta i omladine, funkcija 810 – usluge rekreacije i sporta, programska klasifikacija 1301-0001-Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, pozicija 79 i programska klasifikacija 1301-0002-Podrška predškolskom, školskom i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi, pozicija 80, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama.

2. Na osnovu Pravilnika, sportske organizacije stiču pravo finansiranja iz budžeta Opštine Bački Petrovac, namenjenog za godišnje programe, uz uslov da ispune propisane kriterijume.

3. Sportskim organizacijama, koje ne ulaze u sistem bodovanja (sportske organizacije iz područja rekreativnog sporta, sporta lica sa invaliditetom, školskog sporta, opštinski granski savezi, opštinski teritorijalni savez) se finansijska sredstva određuju isklјučivo na osnovu kvaliteta ponuđenih godišnjih programa. Nakon određivanja finansijskih sredstava sportskim organizacijama, koje ne ulaze u sistem bodovanja vrši se kategorizacija, koja se izražava u bodovima. Iznos budžetskih sredstava namenjenih redovnim programima sportskih organizacija sa teritorije opštine Bački Petrovac, koji se dobije kada se od ukupnih sredstava iz javnog poziva umanje sredstva određena sportskim organizacijama, koje ne ulaze u sistem bodovanja, se deli sa ukupnim brojem bodova koji dobiju sportske organizacije, koje ulaze u sistem bodovanja i dobija se vrednost jednog boda. Vrednost jednog boda se množi sa brojem dobijenih bodova sportske organizacije i ta sredstva se odobravaju sportskoj organizaciji.

4. Osnovni kriterijum valorizacije i maksimalan broj bodova koji se mogu dodeliti sportskim organizacijama na teritoriji Opštine Bački Petrovac su:

GRUPA ELEMENTI VALORIZACIJE Maksimalan broj bodova
I Status sporta na nacionalnom nivou 15
II Tradicija sportske organizacije 50
III Rang takmičenja 50
IV Postignuti rezultati u protekle 2 takmičarske sezone 2*(130+50)
V Broj takmičarskih ekipa u redovnom sistemu takmičenja 50
VI Broj angažovanih stručnjaka sa odgovarajućim obrazovanjem 25
VII Broj sportista u takmičarskom sistemu (svi uzrasti) 25
VIII Broj reprezentativaca Srbije 25
IX Troškovi održavanja sportskih terena (struja, voda, grejanje) 37,5
Troškovi zakupa sportskih objekata za trening (ukoliko ih sportska organizacija plaća) 35
X Kapaciteti - Finansijska samostalnost sportske organizacije 60

5. Po raspisanom Javnom pozivu za dodelu sredstava za finansiranje troškova sportske organizacije su dužne da, kao dokaz uz prijavu, podnesu i sledeću dokumentaciju:
1. da su upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o sportu (Kopija rešenja registracije Agencije za privredne registre)
2. da je sportska grana kojom se bavi sportska organizacija prepoznata od strane Ministarstva omladine i sporta kao grana od opšteg interesa za Republiku Srbiju,
3. da je sportska organizacija član nacionalnog granskog sportskog saveza koji je prepoznat od strane države kao nacionalni granski sportski savez preko koga se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta,
4. da su uredno i u potpunosti pravdali budžetska sredstva za proteklu godinu,
5. ugovor o zakupu prostora (ako sportska organizacija plaća zakup)
6. zapisnik sa poslednje Redovne godišnje skupštine,
7. i ostala dokumentacija koja je navedena u pravilniku o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac

6. One sportske organizacije koje traženu dokumentaciju ne dostave u predviđenom roku, smatraće se da ne ispunjavaju kriterijume propisane Pravilnikom.

7. Javni poziv se objavlјuje na zvaničnom sajtu Opštine Bački Petrovac i ostaje otvoren u vremenu od 04. marta 2016. godine zaklјučno sa 14. martom 2016. godine.

8. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično u uslužnom centru opštine Bački Petrovac ili poštom na sledeću adresu:
• Sportski savez Opštine Bački Petrovac - Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac, ul. Kolarova broj 6, sa naznakom: ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANјE SPORTSKIH ORGANIZACIJA

9. Dokumentacija po javnom pozivu se može preuzeti svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova, u uslužnom centru opštine Bački Petrovac, Kolarova broj 6, i na zvaničnom sajtu Opštine Bački Petrovac.

10. Sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti na tel: 062394909

Predsednik Komisije
Gavra Govorčin

 

docx.png Pravilnik o finansiranju programa - u oblasti sporta

 

docx.png Javni poziv za REDOVNE programe 2016

 

 Povezana vest:

Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje godišnјih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u opštini

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика