Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlјe - prečišćeni tekst

Na osnovu  člana 42. Zakona o pravima pacijenata (,,Službeni glasnik RS'', broj 45/13) Skupština opštine Bački Petrovac, na svojoj XXIII sednici održanoj dana  29.12.2014. godine,  donela  je

O D L U K U

O OBRAZOVANјU SAVETA ZA ZDRAVLjE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

(prečišćeni tekst)

 

odluku preuzmite ovde:


Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlјe


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика