Úhrada trov pobytu v predškolskej ustanovizni pre deti s poruchami vo vývine

K žiadosti o uskutočnenie práv na úhradu trov pobytu v predškolskej ustanovizni pre deti s poruchami vo vývine podávateľ žiadosti prikladá:

1. akt o rozvrhnutí  dieťaťa s poruchami vo vývine,
2. rozhodnutie o uskutočnení práva na detský prídavok (iba pre dieťa, ktoré pravidelne navštevuje výchovnú skupinu),
3. potvrdenie predškolskej ustanovizne o zápise dieťaťa do materskej školy.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика