Úhrada zárobku počas materskej dovolenky

Úhrada zárobku počas materskej dovolenky, neprítomnosti na práci kvôli opatere dieťaťa a neprítomnosti na práci kvôli dieťaťu ktoré potrebuje osobitnú opateru

Uskutočňovanie práva na úhradu zárobku ako aj vypočitovanie úhrady zárobku koná sa na podklade nasledujúcich dôkazov:

1. rozhodnutia zamestnávateľa o práve na materskú dovolenku,
2. rozhodnutia zamestnávateľa o práve na neprítomnosť na práci kvôli opatere dieťaťa, resp. práve na neprítomnosť kvôli dieťaťu, ktoré potrebuje osobitnú opateru;
3. potvrdenia zamestnávateľa o dĺžke odpracovaných rokov užívateľa nepretržite a priamo pred uskutočňovaním práva;
4. potvrdenia zamestnávateľa o výške základného zárobku zamestnaného a zvýšeného zárobku, na základe času stráveného v práci pre každý plný rok pracovného pomeru - 0,4 % zo základu, pre mesiac, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa začína čerpanie dovolenky;
5. vyúčtovania zárobku, resp. úhrady zárobku, ktorý je zamestnávateľ povinný doručiť zamestnanému v súlade so zákonom, pre posledné tri mesiace, ktoré predchádzajú mesiacu, v ktorom sa začala dovolenka;
6. potvrdenie o priemernom mesačnom zárobku u zamestnávateľa pre posledné tri mesiace, ktoré predchádzajú mesiacu, v ktorom sa začala dovolenka;
7. potvrdenia príslušného orgánu o mesačnom základe, na ktorý sa platia príspevky záväzného  penzijného a invalidného poistenia pre posledné tri mesiace, ktoré predchádzajú mesiacu, v ktorom sa začala dovolenka a po uplynutí roka, potvrdenie o konečnom  základe len pre osobu, ktorá samostatne vykonáva činnosť;
8. rozhodnutia príslušného orgánu o dočasnom zatvorení dielne, resp. o dočasnom zverení inej osobe vykonávať tú činnosť, resp. osobná vyhláška o tom, že v čase trvanie dovolenky, resp. neprítomnosti na práci nebude vykonávať tú istú alebo inú činnosť, čo platí len pre osobu, ktorá samostatne vykonáva činnosť, ktorá sa pre jej charakter nemôže preniesť na inú osobu;
9. priemerného zárobku v republike (zabezpečuje príslušný orgán správy);
10. správy o dočasnom znemožnení vykonávať prácu v čase materskej dovolenky a kvôli dieťaťu, ktoré potrebuje osobitnú opateru - poukážka;
11. výpisu z matriky narodených pre deti;
12. fotokópie matkinej overenej zdravotnej knižky, resp. užívateľa práv.
Ak zamestnaná žena narodí mŕtve dieťa alebo jej dieťa umrie pred vypršaním materskej dovolenky, má právo používať materskú dovolenku, ktorá trvá tri mesiace odo dňa pôrodu.
V takom prípade doručuje sa i:

1. správa príslušnej zdravotníckej ustanovizne, že sa dieťa narodilo mŕtve, resp., že umrelo pred zápisom do matriky narodených;
2. výpis z matriky umretých pre dieťa, ktoré umrelo po zápise do matriky narodených.

Keď otec dieťaťa namiesto matky podá žiadosť o uznanie práva na úhradu zárobku počas materskej dovolenky, k uvedeným dôkazom prikladá i dôkazy o jestvovaní príčiny, prečo užíva toto právo, a to:
 
1. potvrdenie opatrovníckeho orgánu, že matka opustila dieťa,
2. výpis z matriky umretých pre matku;
3. potvrdenie ustanovizne o začiatku a trvaní výkonu  trestu väzenia;
4. správu komisie príslušného zdravotníckeho orgánu o ťažšom ochorení alebo rozhodnutie, ktorým je matka pozbavená spôsobilosti na právne úkony,
5. rozhodnutie, ktorým je matka pozbavená rodičovského práva.
Po vypršaní materskej dovolenky, právo na úhradu zárobku počas neprítomnosti na práci kvôli opatere dieťaťa uskutočňuje jeden z rodičov na podklade vzájomnej dohody.
Ak matka užíva právo, nová žiadosť sa nepodáva, nevynáša sa nové rozhodnutie, ale sa právo uznáva v kontinuite na podklade skôr podaných dôkazov.

Keď podľa vzájomného dohovoru rodičov otec preberá užívanie tohto práva,podáva žiadosť, dôkazy a vzájomný dohovor rodičov v písomnom tvare, na základe čoho sa vynáša nové rozhodnutie.

Keď jeden z adoptovateľov, živiteľ, resp. opatrovateľ podá žiadosť o úhradu zárobku počas neprítomnosti na práci kvôli opatere dieťaťa, k uvedeným dôkazom prikladajú sa aj potvrdenia príslušného orgánu opatrovníctva o fakte ubytovania dieťaťa v rodine, resp. o jestvovaní statusu adoptovateľa, živiteľa, resp. opatrovateľa.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика