Portal javnih nabavki

Јавне набавке

javna nabavka male vrednosti usluga: izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju javne rasvete u delu industrijske zone u Bačkom Petrovcu JN 404-23/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNјU JAVNE RASVETE U DELU INDUSTRIJSKE ZONE U BAČKOM PETROVCU, JN 404-23/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 25.10.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Javna nabavka male vrednosti dobara nabavka goriva za automobile JN br. 404-22/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NABAVKA GORIVA ZA AUTOMOBILE, JN 404-22/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 26.09.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Javna nabavka male vrednosti radova: parterno uređenje dvorišnih površina sa popločanjem saobraćajnica i izradom ograde višeporodične stambene zgrade u Kulpinu JN 404-21/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - PARTERNO UREĐENјE DVORIŠNIH POVRŠINA SA POPLOČANјEM SAOBRAĆAJNICA I IZRADOM OGRADE VIŠEPORODIČNE STAMBENE ZGRADE U KULPINU, JN 404-21/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 02.09.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Javna nabavka male vrednosti radova: Rekonstrukcija trotoara u Bačkom Petrovcu JN 404-20/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - REKONSTRUKCIJA TROTOARA U BAČKOM PETROVCU, JN 404-20/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 16.08.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

JAVNA NABAVKARADOVA: UVOĐENјE SISTEMA VIDEO NADZORA U PU „VČIELKA“ U BAČKOM PETROVCU I USPOSTAVLjANјE SISTEMA VIDEO NADZORA NA RASKRSNICI U MAGLIĆU KP 1356 POSTUPAKJAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI JAVNA NABAVKA 404-19/2019-05

Javna nabavka dobara: nabavka putničkog automobila za potrebe opštinske uprave postupak javne nabavke male vrednosti jn 404-18/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NABAVKA PUTNIČKOG AUTOMOBILA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE , JN 404-18/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 11.07.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Javna nabavka dobara: nabavka putničkog automobila za potrebe opštinske uprave postupak javne nabavke male vrednosti jn 404-17/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NABAVKA PUTNIČKOG AUTOMOBILA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE , JN 404-17/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 05.07.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Javna nabavka dobara: električna energija za javnu rasvetu u naseljenim mestima opštine Bački Petrovac otvoreni postupak JN 404-16/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVETU U NASELJENIM MESTIMA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC, JN 404-16/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 25.07.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Javna nabavka: UGRADNјA APARATA ZA POVIŠENјE PRITISKA NA HIDRANTSKOJ MREŽI, JN 404-15/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - UGRADNјA APARATA ZA POVIŠENјE PRITISKA NA HIDRANTSKOJ MREŽI, JN 404-15/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 01.07.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja
Ponude se otvaraju 01.07.2019. godine u 13 časova u maloj sali Opštine, prvi sprat
Predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda ukoliko pre otvaranja ponuda Komisiji za javne nabavke dostave pismeno ovlašćenje potpisano i overeno od strane odgovornog lica ponuđača
Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda

Preuzimanje: 

konkursna_dokumentacija_404-15_2019.pdf (objavljeno 20.06.2019)

Poziv_za_podnošenje_ponuda.docx  (objavljeno 20.06.2019)

Odluka o obustavi postupka (objavljeno 03.07.2019)

obaveštenje o obustavi javne nabavke (objavljeno 11.07.2019)

Javna nabavka radova: sanacija evangelističke crkve u Magliću otvoreni postupak javne nabavke jn br. 404-14/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - SANACIJA EVANGELISTIČKE CRKVE U MAGLIĆU, JN 404-14/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 15.07.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Popis

baner2022

blue-christmas-2-1348885-Recovered.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавне набавке

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика