Portal javnih nabavki

Јавне набавке

Javna nabavka: UGRADNјA APARATA ZA POVIŠENјE PRITISKA NA HIDRANTSKOJ MREŽI, JN 404-15/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - UGRADNјA APARATA ZA POVIŠENјE PRITISKA NA HIDRANTSKOJ MREŽI, JN 404-15/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 01.07.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja
Ponude se otvaraju 01.07.2019. godine u 13 časova u maloj sali Opštine, prvi sprat
Predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda ukoliko pre otvaranja ponuda Komisiji za javne nabavke dostave pismeno ovlašćenje potpisano i overeno od strane odgovornog lica ponuđača
Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda

Preuzimanje: 

konkursna_dokumentacija_404-15_2019.pdf (objavljeno 20.06.2019)

Poziv_za_podnošenje_ponuda.docx  (objavljeno 20.06.2019)

Odluka o obustavi postupka (objavljeno 03.07.2019)

obaveštenje o obustavi javne nabavke (objavljeno 11.07.2019)

Javna nabavka radova: sanacija evangelističke crkve u Magliću otvoreni postupak javne nabavke jn br. 404-14/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - SANACIJA EVANGELISTIČKE CRKVE U MAGLIĆU, JN 404-14/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 15.07.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Javna nabavka male vrednosti usluga: studije procene stanјa postojećeg vodovodnog sistema na teritoriji Opštine Bački Petrovac sa predlozima za unapređenјe sistema JN 404-13/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - STUDIJE PROCENE STANјA POSTOJEĆEG VODOVODNOG SISTEMA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC SA PREDLOZIMA ZA
UNAPREĐENјE SISTEMA, JN 404-13/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 14.06.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

 

Odluka_o_dodeli_ugovora.pdf (objavljeno 17.06.2019)

Javna nabavka radova: Izgradnјa teretane na otvorenomu u naseljenom mestu Maglić sa pratećim parternim uređenјem postupakjavne nabavke male vrednosti JN 404-12/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - IZGRADNјA TERETANE NA OTVORENOM U NASELjENOM MESTU MAGLIĆ SA PRATEĆIM PARTERNIM UREĐENјEM, JN 404-12/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 03.06.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Odluka_o_dodeli_ugovora.pdf (objavljeno 12.06.2019)

Javna nabavka radova: obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije postupak javne nabavke male vrednosti JN 404-11/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - OBELEŽAVANјE HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE, JN 404-11/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 27.05.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

OBAVEŠTENјE_O_ZAKLjUČENOM_UGOVORU.docx (objavljeno 17.06.2019)

Javna nabavka radova: Izgradnja teretane na otvorenomu u naselјenom mestu Maglić sa pratećim parternim uređenjem postupak javne nabavke male vrednosti JN 404-10/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - IZGRADNјA TERETANE NA OTVORENOM U NASELjENOM MESTU MAGLIĆ SA PRATEĆIM PARTERNIM UREĐENјEM, JN 404-10/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 13.05.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Javna nabavka radova: rehabilitacija kolovoznih konstrukcija ulica u Bačkom Petrovcu otvoreni postupak javne nabavke javna nabavka jn br. 404-7/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - REHABILITACIJA KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA ULICA U BAČKOM PETROVCU, JN 404-7/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 20.05.2019. godine do 10 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

OBAVEŠTENјE_O_ZAKLjUČENOM_UGOVORU.docx (objavljeno 17.06.2019)

PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - KRPLjENјE UDARNIH RUPA NA LOKALNIM PUTEVIMA I PUTEVIMA PO ULICAMA U NASELjENIM MESTIMA OPŠTINE BAČKI PETROVAC, JN 404-9/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - KRPLjENјE UDARNIH RUPA NA LOKALNIM PUTEVIMA I PUTEVIMA PO ULICAMA U NASELjENIM MESTIMA OPŠTINE BAČKI PETROVAC, JN 404-9/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 15.04.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja. Ponude se otvaraju 15.04.2019. godine u 13 časova u maloj sali Opštine, prvi sprat.

Preuzimanje:

 

Konkursna_dokumentacija.pdf

Poziv_za_podnošenje_ponuda.docx

Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENјE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI I DOGRADNјI POSTOJEĆE FEKALNE CRPNE STANICE SA POTISNIM CEVOVODOM U ULICI NARODNE REVOLUCIJE U BAČKOM PETROVCU, JN 404-4/2019-05

Konkursna dokumentacija se može preuzeti lično na adresi naručioca, prvi sprat, kancelarija br. 8, lice za kontakt: Milena Nišić, ili na sajtu naručioca: www.backipetrovac.rs/javne-nabavke ili na sajtu Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.rs/portal
Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI I DOGRADNјI POSTOJEĆE FEKALNE CRPNE STANICE SA POTISNIM CEVOVODOM U ULICI NARODNE REVOLUCIJE U BAČKOM PETROVCU, JN 404-4/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 06.05.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja
Ponude se otvaraju 06.05.2019. godine u 13 časova u maloj sali Opštine, prvi sprat.

Konkursna_dokumentacija.pdf

Poziv_za_podnošenje_ponuda.docx

POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE br. 1

POJAŠNJENJE br. 2

POJAŠNJENJE br. 3

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 1

Odluka o dodeli ugovora

 OBAVEŠTENјE_O_ZAKLjUČENOM_UGOVORU.pdf (objavljeno 17.06.2019)

Sistematsko suzbijanje komaraca na teritoriji opštine Bački Petrovac postupak javne nabavke male vrednosti javna nabavka JN-404-8/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - SISTEMATSKO SUZBIJANјE KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC , JN 404-8/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 08.04.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Budi popisivac

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавне набавке

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика