Portal javnih nabavki

Јавне набавке

JAVNA NABAVKA: KONKURSNA DOKUMENTACIJA UGRADNjA APARATA ZA POVIŠENjE PRITISKA NA HIDRANTSKOJ MREŽI JN 404-14/2020-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - UGRADNjA APARATA ZA POVIŠENjE PRITISKA NA HIDRANTSKOJ MREŽI, JN 404-14/2020-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 17.07.2020. godine do 12 časova bez obzira na način dostavljanja

 

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVETUU NASELjENIM MESTIMA OPŠTINE BAČKI PETROVAC OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA 404-13/2020-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVETU U NASELjENIM MESTIMA

OPŠTINE BAČKI PETROVAC, JN 404-13/2020-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 20.07.2020. godine do 12 časova bez obzira na način dostavljanja

 

 

POBOLjŠANjE-SEMAFORIZACIJA RASKRSNICE ULICE KOLAROVE (DRŽAVNI PUT II A REDA BROJ 111) I ULICE LENjINOVE U NASELjENOM MESTU BAČKI PETROVAC POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI JN 404-12/2020-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - POBOLjŠANjE-SEMAFORIZACIJA RASKRSNICE ULICE KOLAROVE (DRŽAVNI PUT II A REDA BROJ 111) I ULICE LENjINOVE U NASELjENOM MESTU BAČKI PETROVAC, JN 404-12/2020-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 19.06.2020. godine do 12 časova bez obzira na način dostavljanja

 

JAVNA NABAVKA RADOVA: OBELEŽAVANjE HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE POSTUPAKJAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI JAVNA NABAVKA 404-10/2020-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - OBELEŽAVANjE HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE, JN 404-10/2020-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 08.06.2020. godine do 11 časova bez obzira na način dostavljanja

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI RADOVA: KONKURSNA DOKUMENTACIJA UGRADNJA APARATA ZA POVIŠENJE PRITISKA NA HIDRANTSKOJ MREŽI JN 404-11/2020-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - UGRADNjA APARATA ZA POVIŠENjE PRITISKA NA HIDRANTSKOJ MREŽI, JN 404-11/2020-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 01.06.2020. godine do 12 časova bez obzira na način dostavljanja

 

 

SISTEMATSKO SUZBIJANјE KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI JN-404-8/2020-05

NABAVKA DOBARA - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA OPŠTINSKU UPRAVU POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI Br. 404-7/2020-05

Javna nabavka male vrednosti usluga: angažovanje polјočuvarske službe za potrebe opštine Bački Petrovac JN 404-6/2020-05

Konkursna dokumentacija se može preuzeti lično na adresi naručioca, prvi sprat, kancelarija br. 8, lice za kontakt: Milena Nišić, ili na sajtu naručioca: www.backipetrovac.rs/javne-nabavke ili na sajtu Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.rs/portal

 

Javna nabavka male vrednosti usluga: usluge čišćenja poslovnih prostorija opštinske uprave JN 404-5/2020-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - USLUGE ČIŠĆENјA POSLOVNIH PROSTORIJA OPŠTINSKE UPRAVE, JN 404-5/2020-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 30.03.2020. godine do 09 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Popis

baner2022

blue-christmas-2-1348885-Recovered.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавне набавке

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика