Portal javnih nabavki

Јавне набавке

Javna nabavka 404-23 izrada tehničke dokumentacije

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – Izrada tehničke dokumentacije sa geodetskim snimanjem terena za izgradnju biciklističke staze Novi Sad - Bački Petrovac, deonica od Irmovačkog mosta do Akvapark Petrolend, JN 404-23/2017-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 26.12.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Javna nabavka 404-22 električna energija

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u dalјem tekstu: ZJN) i člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015) , Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti  broj 016-1/324-2017 od 04. decembra 2017. godine, i Rešenja o imenovanju komisije za javnu nabavku broj 016-1/325-2017 od 04. decembra 2017. godine pripremlјena je:

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

 

 

konkursna dokumentacija

poziv za podnošenje prijava

Javna nabavka - usluge uklanјanјa, transporta i uništavanјa leševa i otpada životinјskog porekla 404-21-2017

  1. Predmet javne nabavke

            Predmet javne nabavke br. 404-21/2017-05 je nabavka usluga – Usluge uklanjanja, transporta i uništavanja leševa i otpada životinjskog porekla, na period od 12 meseci

 

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Usluge sakuplјanja otpada – 90511000

Usluge prevoza otpada – 90512000

Usluge spalјivanja otpada – 90513300

 

 

Javna nabavka - Održavanje javne rasvete, radovi sa električnim instalacijama, orezivanje granja drveća i skidanje snega sa krovova 404-20-2017

Javna nabavka male vrednosti usluga radi zaklјučenja okvirnog sporazuma – Održavanje javne rasvete, radovi sa električnim instalacijama, orezivanje granja drveća i skidanje snega sa krovova u naselјenim mestima opštine Bački Petrovac  JN br. 404-20/2017-05

 

 

 

Javna nabavka radova - Ojačanјe i rehabilitacija puta od B Petrovca do Kulpina - 404-17 2017

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA – Ojačanje i rehabilitacija kolovozne konstrukcije puta od Bačkog Petrovca do Kulpina, JN 404-17/2017-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 19.10.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Dodatni radovi na adaptaciji zgrade opštinske uprave JN 404-19 2017

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu:
OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom:
„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DODATNI RADOVI NA ADAPTACIJI ZGRADE OPŠTINSKE UPRAVE U BAČKOM PETROVCU
RADI POVEĆANјA ENERGETSKE EFIKASNOSTI , JN 404-19/2017-05 – NE OTVARATI!“
najkasnije do 13.09.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja.

 

Nabavka goriva za putničke automobile - JN 404-18 2017

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu:
OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom:
„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – nabavka goriva za putničke automobile, JN 404-18/2017-05 – NE OTVARATI!“
najkasnije do 18.09.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Javna nabavka - građevinsko zanatski radovi na povećanјu energetske efikasnosti zgrade opštinske uprave, jn 404-16-2017

Понуде се подносе лично на писарници наручиоца или путем поште на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, КОЛАРОВА 6. са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ПОВЕЋАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, ЈН 404-16/2016-05 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 31.07.2017. године до 12 часова без обзира на начин достављања.

 

Javna nabavka radova - Izgradnja saobraćajnice S5 u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA – Izgradnja saobraćajnice S5 u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu, JN 404-07/2017-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 07.07.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja.

 

Budi popisivac

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавне набавке

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика