Portal javnih nabavki

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA: STUDIJA POSTOJEĆEG STANJA KANALIZACIONOG SISTEMA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC JN 404-4/2020-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - STUDIJA POSTOJEĆEG STANјA KANALIZACIONOG SISTEMA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC, JN 404-4/2020-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 16.03.2020. godine do 10 časova bez obzira na način dostavlјanja

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика