Portal javnih nabavki

Javna nabavka: UGRADNјA APARATA ZA POVIŠENјE PRITISKA NA HIDRANTSKOJ MREŽI, JN 404-15/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - UGRADNјA APARATA ZA POVIŠENјE PRITISKA NA HIDRANTSKOJ MREŽI, JN 404-15/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 01.07.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja
Ponude se otvaraju 01.07.2019. godine u 13 časova u maloj sali Opštine, prvi sprat
Predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda ukoliko pre otvaranja ponuda Komisiji za javne nabavke dostave pismeno ovlašćenje potpisano i overeno od strane odgovornog lica ponuđača
Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda

Preuzimanje: 

konkursna_dokumentacija_404-15_2019.pdf (objavljeno 20.06.2019)

Poziv_za_podnošenje_ponuda.docx  (objavljeno 20.06.2019)

Odluka o obustavi postupka (objavljeno 03.07.2019)

obaveštenje o obustavi javne nabavke (objavljeno 11.07.2019)

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика