Portal javnih nabavki

Javna nabavka - građevinsko zanatski radovi na povećanјu energetske efikasnosti zgrade opštinske uprave, jn 404-16-2017

Понуде се подносе лично на писарници наручиоца или путем поште на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, КОЛАРОВА 6. са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ПОВЕЋАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, ЈН 404-16/2016-05 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 31.07.2017. године до 12 часова без обзира на начин достављања.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика