Portal javnih nabavki

Javna nabavka male vrednosti usluga: nabavka usluge socijalne zaštite „Treba mi pomoć u kući i van nje“ JN 404-1/2020-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE  „TREBA MI POMOĆ U KUĆI I VAN NјE“, JN 404-1/2020-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 20.02.2020. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика