Portal javnih nabavki

Javna Nabavka - Nabavka sadnica za pošumlјavanje i javne površine - JN 404-9/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU - NABAVKA SADNICA ZA POŠUMLjAVANјE I JAVNE POVRŠINE, JN 404-9/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 21.03.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика