Portal javnih nabavki

Javna nabavka radova: Dogradnјa i adaptacija objekta PU „Včielka“ u Kulpinu

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - DOGRADNјA I ADAPTACIJA OBJEKTA PU „VČIELKA“ U KULPINU, JN 404-5/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 03.05.2018. godine do 10 časova bez obzira na način dostavlјanja.

 

 

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика