Portal javnih nabavki

Javna nabavka radova - Ojačanјe i rehabilitacija puta od B Petrovca do Kulpina - 404-17 2017

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA – Ojačanje i rehabilitacija kolovozne konstrukcije puta od Bačkog Petrovca do Kulpina, JN 404-17/2017-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 19.10.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика