JAVNI POZIV za dodelu sredstava sportskim organizacijama za realizaciju posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2019. godini

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa
kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta
u Opštini Bački Petrovac
Broj: 016-1/289-2019-1
Dana: 19.11.2019. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

 

Na osnovu člana 138. Zakona o sportu („Sl. glasnik RS“, br. 10/2016), člana 7. Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac br. 016-4/28-2016 od 02.03.2016. godine i br. 016-4/114-2018 od 24.05.2018. godine (u dalјem tekstu Pravilnik) i odelјka II, alineja 2. Rešenja predsednika Opštine Bački Petrovac o formiranju Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac br. 016-1/289-2019 od 12.11.2019. godine, Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac (u dalјem tekstu Komisija), na svojoj 1. sednici održanoj dana 19.11.2019. godine, raspisuje

 

J A V N I P O Z I V

za dodelu sredstava sportskim organizacijama
za realizaciju posebnih programa kojima se ostvaruje
opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2019. godini

 

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA I VISINA SREDSTAVA ZA DODELU PO JAVNOM POZIVU

Predmet ovog Javnog poziva je dodela sredstava za realizaciju posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 201). godini, u ukupnom iznosu od 500.000,00 dinara, koja su utvrđena Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu („Sl. list Opštine Bački Petrovac“, br. 10a/2018 i 8a/2019) u razdelu 5, glava 00, program 14, funkcija 810 – usluge rekreacije i sporta, programska klasifikacija 1301- 0001, pozicija 121, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama.

Pod posebnim programima podrazumevaju se sledeći opšti interesi:
1. Obezbeđenje uslova i organizovanje sportskih kampova za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima;
2. Unapređenje zaštite zdravlјa sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih, uklјučujući i antidoping obrazovanje;
3. Sprečavanje negativnih pojava u sportu u Opštini (doping, nasilјe i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.);
4. Racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik Opština i sportskih objekata u svojini Opštine kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta.

II UČESNICI JAVNOG POZIVA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju Sportski savez Opštine Bački Petrovac i druge organizacije u oblasti sporta upisane u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o sportu, sa sedištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac, a koje obavlјaju svoju delatnost na teritoriji Opštine Bački Petrovac najmanje godinu dana od dana raspisivanja ovog Javnog poziva.

III PODNOŠENјE POSEBNIH PROGRAMA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Posebni programi se podnose na obrascima br. 3, 4 i 5 koji su sastavni deo Pravilnika, sa obaveznom pratećom dokumentacijom navedenom u obrascima, a koji se mogu preuzeti na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs ili u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. Jedna sportska organizacije može da podnese samo jedan poseban program.
Posebni programi se podnose u prijemnoj kancelariji u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, koja se nalazi u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br. 6 ili poštom na adresu: Opština Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac sa napomenom: „Za Komisiju za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac – posebni program“.
Uz uredno popunjene, potpisane i overene obrasce, potrebno je obavezno priložiti:
- Kopiju rešenja Agencije za privredne registre o registraciji sportske organizacije (ako sportska organizacija nije član Sportskog saveza Opštine Bački Petrovac);
- Zapisnik sa poslednje redovne skupštine sportske organizacije;
- Kopija dokumenta iz koga je vidlјiv datum početka rada sporske organizacije;
- finansijsku dokumentaciju (kopije računa i izvoda iz banke, na jednoj strani kopija računa a na drugoj strani izvod iz banke) sa kojom se pravdaju potrošena sredstva u izveštajnom periodu (Izveštajni period je period za koji u prethodnoj godini nisu opravdana dodelјena sredstva). Kopije računa moraju biti overene pečatom sportske organizacije i potpisom odgovornog lica. Sredstva za naredni period se ne mogu koristiti dok se ne dostavi izveštaj i finansijska dokumentacija.

Neblagovremene, nedopuštene, neuredne i nepotpune prijave se neće razmatrati.

IV NAČIN ODOBRAVANјA PROGRAMA I DODELE SREDSTAVA

Nakon završetka Javnog poziva Komisija vrši valorizaciju ponuđenih programa. Ponuđeni programi koji ne zadovolјavaju uslove iz javnog poziva i Pravilnika ili dokumentacija nije kompletna Komisija odbacuje i ne predlaže njihovo sufinansiranje. Posebni programi koji zadovolјavaju uslove, ulaze u sistem valorizacije i na osnovu raspoloživih finansijskih sredstava Komisija dostavlјa Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac predlog za odobrenje programa i dodelu sredstava za realizaciju istih. Valorizacija programa se vrši na osnovu značaja, kvaliteta i ostvarivosti programa.
Sredstva za realizaciju odobrenih programa se odobravaju Rešenjem Opštinskog veća a na račune sportskih organizacija će se preneti na osnovu Ugovora koji će se zaklјučiti između sportske organizacije i Opštine Bački Petrovac.

V OBJAVLjIVANјE I TRAJANјE JAVNOG POZIVA

Ovaj Javni poziv će se objaviti na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac dana 19.11.2019. godine i biće otvoren 8 dana od dana objavlјivanja, odnosno do 27.11.2019. godine.

VI DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNјENјA

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi Javnog poziva mogu se dobiti svakog radnog dana od 08,00 do 15,00 časova na tel: 021/780-378, kontakt osobe: Srđan Stojanović, Pavel Severinji i Rastislav Labat.

 

PREDSEDNIK KOMISIJE
Srđan Stojanović s.r.

 

za preuzimanje:


Javni poziv za podnošenje posebnih programa

Obrasci za posebne programe

Pravilnik

 

 

Budi popisivac

zastava222BANER

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика