Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanјe stambenih potreba izbeglica

grb opstine vesti

Javni poziv  za izbor korisnika pomoći za rešavanјe stambenih potreba izbeglica na teritoriji Opštine Bački Petrovac dodelom najmanјe 20 paketa građevinskog materijala u okviru potprojekta 4 regionalnog stambenog programa. 

Na osnovu Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala, u okviru regionalnog stambenog programa Potprojekat 4 – građevinski materijal i imenovanju službenika odgovornog za kontrolu kvaliteta

(u dalјem tekstu: Pravilnik), broj 016-1/272-2016-3-1, od 16.12.2016 godine, a u vezi sa Sporazumom o donaciji zaklјučenim između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni projekat u Republici Srbiji – Potprojekat 4 (u dalјem tekstu: Potprojekat 4) i Ugovorom o grantu – Regionalni stambeni program – Stambeni projekat u Republici Srbiji (u dalјem tekstu: Ugovor o grantu), zaklјučenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u dalјem tekstu: Komesarijat), „JUP Istraživanje i razvoj“, d.o.o.(u dalјem tekstu: JUP) i opštine Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Opština), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala, u okviru regionalnog stambenog programa Potprojekat 4 – građevinski materijal i imenovanju službenika odgovornog za kontrolu kvaliteta (u dalјem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 22.12.2016. decembra 2016.godine, raspisuje

Javni poziv  za izbor korisnika pomoći za rešavanјe stambenih potreba izbeglica na teritoriji Opštine Bački Petrovac dodelom najmanјe 20 paketa građevinskog materijala u okviru potprojekta 4 regionalnog stambenog programa

 

I. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je dodela najmanje 20 paketa građevinskog materijala za pobolјšanje uslova stanovanja izbeglica na teritoriji Opštine Bački Petrovac(u dalјem tekstu: Pomoć).

Pomoć je bespovratna i odobrava se u građevinskom materijalu neophodnom za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja, i to u minimalnom iznosu od 4.500 evra, odnosno u maskimalnom iznosu do 9.000 evra, sve u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan konverzije, po porodičnom domaćinstvu.

Pomoć se dodelјuje za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuslovnih stambenih objekata i to: za izgradnju/rekonstrukciju noseće konstrukcije (zidovi, krovna konstrukcija), hidroizolaciju pregradnih zidova, izgradnju/dogradnju sanitarnog čvora, ugradnju/zamenu zidnih i podnih obloga, stolarije, malterisanje i uvođenje/zamenu elektro i vodovodnih instalacija, fasade i druge radove neophodne za dovršetak gradnje ili adaptaciju kojom bi se nepokretnost dovela u stanje u kojem obezbeđuje osnovne životne uslove za upotrebu i stanovanje.

 

II.  Korisnici

 

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala za pobolјšanje uslova stanovanja, mogu ostvariti izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to: 

- izbeglicama koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i

- ugroženim izbeglicama u privatnom smeštaju i bivšim nosiocima stanarskog prava, a koji su bez trajnog rešenja u zemlјi porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti.

  Pomoć može da ostvari izbeglica i članovi njegovog porodičnog domaćinstva koji imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine Bački Petrrovac, pod uslovima, merilima i u postupku koji su utvrđeni Pravilnikom.

 

III. Uslovi za izbor korisnika

 

Podnosilac prijave na javni poziv za dodelu Pomoći  (u dalјem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

1. izbeglički status i to:

-da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državlјanstvo Republike Srbije ili

-da im je prestao status izbeglice, jer su stekli državlјanstvo Republike Srbije (NAPOMENA: navedeni uslov je obavezan za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);

2. da imaju prijavlјeno prebivalište/boravište na teritoriji Opštine Bački Petrovac;

3. da Podnosilac prijave na javni poziv ima u svojini 1/1 ili u susvojini, ili zajedničkoj  imovini, sa nekim od članova porodičnog domaćinstva koji je naveden u prijavi, nepokretnost koja je upisana u katastru nepokretnosti bez tereta kao:
- nepokretnost koja je preuzeta iz zemlјišnjih knjiga ili
- nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o gradnji ili
- nepokretnost izgrađena sa  građevinskom dozvolom za koju je izdata upotrebna dozvola    ili
- nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili
- nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost za koju nije izdata upotrebna dozvola, a ista se nalazi u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemlјištu na kome se predmetna nepokretnost nalazi dozvolјena  individualna stambena gradnja.

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 3) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u dalјem tekstu: Odluka).

4. da nepokretnost iz tačke 3. ovog člana ne ispunjava osnovne uslove stanovanja, a da će se ugradnjom dodelјenog građevinskog materijala nepokretnost osposobiti za upotrebu i stanovanje;

5. da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla i/ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;

6. da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe, osim nepokretnosti iz tačke 3. ovog člana;

7. da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

8. da nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja u procesu integracije u Republici Srbiji, osim ukoliko su bili korisnici pomoći za kupovinu građevinskog materijala u visini do 184.000,00 RSD;

9. da nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja u procesu povratka u državu porekla kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;

10. da nisu na konačnoj listi reda prvenstva po nekim od javnih poziva Regionalnog stambenog programa, za trajno rešavanje stambene potrebe – Stambeni program u Republici Srbiji;

11. da se nepokretnost iz tačke 3. ovog člana nalazi na teritoriji Opštine Bački Petrovac i Opština odnosno Grada koji se graniče sa opštinom Baćki Petrovac.

 

IV. Merila za izbor korisnika

 

Red prvenstva za dodelu pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave na javni poziv ostvari, a prema sledećim merilima:

1) Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva – 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi – 50 bodova.

2) Porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: po nastradalom ili nestalom članu – 20 bodova.

3) Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:

3.1) porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece – 10 bodova;

3.2) porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece – 20 bodova;

4) Broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditelјskom porodičnom domaćinstvu:

4.1) domaćinstvo sa jednim detetom – 10 bodova;

4.2) domaćinstvo sa dvoje dece – 20 bodova;

4.3) domaćinstvo sa troje ili više dece – 30 bodova.

5) Porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po porodičnom domaćinstvu – 20 bodova.

6) Stambena situacija Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

6.1) porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – 10 bodova;

6.2)porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmlјenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – 20 bodova;

7) Materijalni položaj porodičnog domaćinstva:

7.1) porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 10 bodova;

7.2) porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 20 bodova.

  Prilikom bodovanja prijava po tački 7) ovog člana prihodi se obračunavaju po članu porodičnog domaćinstva, a bodovi dodelјuju porodičnom domaćinstvu. Maksimalni broj bodova koji može biti dodelјen porodičnom domaćinstvu po ovom osnovu je 20.

8) Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:

8.1) po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:
– ako postoji delimična radna sposobnost – 10 bodova;
– ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti – 20 bodova.

8.2) po osnovu telesnog oštećenja Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:
– za telesno oštećenje 100% – 20 bodova;
– za telesno oštećenje 90% – 15 bodova;
– za telesno oštećenje 80% – 10 bodova.

Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova i boduje se po članu domaćinstva.

9) Bolesti od većeg socijalno–medicinskog značaja (maligna obolјenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna obolјenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana obolјenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareza i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.), u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti: Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva – 20 bodova.

Ovo merilo se primenjuje po članu domaćinstva ako Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 8. podtač. 1) i 2) ovog člana.

Ukoliko se Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi boduju po osnovu bolesti, bodovi se dodelјuju za Podnosioca prijave i svakog člana porodičnog domaćinstva koji ima bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja.

10) Bruto površina nepokretnosti po članu porodičnog domaćinstva:

10.1) do 15 m2 – 50 bodova

10.2) do 24 m2 – 30 bodova.

Prilikom primene merila iz člana 5. stav 1. tačka 10) Komisija za izbor korisnika podatke o bruto površini nepokretnosti uzima iz izveštaja o tehničkoj proceni objekata iz dela u kome je navedena površina uslovna za stanovanje koji Komisiji za izbor korisnika dostavlјa tehnički predstavnik sa terena.

Ukoliko dva ili više podnosilaca prijave na javni poziv imaju isti broj bodova, prednost ima Podnosilac prijave na javni poziv koji:

  1. ima veći broj maloletne dece,
  2. veći broj članova porodičnog domaćinstva,
  3. ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu,
  4. duže boravi na području jedinice lokalne samouprave u okviru koje konkuriše za Pomoć,
  5. ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva.

                                                             

V. Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na javni poziv, koja se podnosi Opštini Bački Petrovac, Podnosilac prijave dostavlјa sledeće dokaze:

1. Popunjen i potpisan obrazac prijave;

2. Fotokopiju izbegličke legitimacije (obe strane) ili Rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa

(NAPOMENA: obavezno za Podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su bili ili su i dalјe u statusu izbeglice);

3. Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane ukoliko je u pitanju nova lična karta sa čipom);

4. Uverenje o državlјanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državlјanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državlјanstvo za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);

5. Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, osim predmetne nepokretnosti; da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; da nisu ušli u posed svoje obnovlјene ili neoštećene imovine, istu nisu otuđili, poklonili ili zamenili u državi porekla, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji ili drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu uklјučeni u neki drugi projekat za trajno rešavanje stambenih potreba u Republici Srbiji ili zemlјi porekla; Komisija proverava navode iz izjave.

6. Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

− za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru - potvrda poverenika;

− za domaćinstvo koje stanuje u iznajmlјenom prostoru bez osnovnih higijensko-  sanitarnih uslova - izjava overena kod nadležnog organa;

7. Dokaz o prihodima:

−     Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošlјavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošlјavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošlјavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je podnosilac nezaposlen i da nema prihode;

−     Uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošlјavanje;

−     Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu  objavlјivanja javnog poziva - za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena kod nadležnog organa da Podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode;

−     Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavlјivanja ovog javnog poziva (odnosi se i na penziju iz Republike Srbije i na penziju iz zemlјe porekla) ili ukoliko podnosilac ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruju prihod po osnovu penzije, potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji ni u zemlјi porekla;

8. Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina - dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju - dokaze navedene u tački 7) ovog stava (dokazi o prihodima);

9. Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju - Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišlјenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;

10. Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju - Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;

11. Dokaz o postojanju bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja (maligna obolјenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna obolјenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana obolјenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.);

Napomena: dokaz o postojanju bolesti ne stariji od godinu dana

12. Za jednoroditelјsku porodicu prilaže se:
− potvrda o smrti bračnog druga;
− rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
− izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva;
− presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukolio se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti  izjavu podnosioca overenu kod nadležnog organa da se podnosilac neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelј ne učestvuje ili nedovolјno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, podnosilac nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

13. Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

14. Dokaz o vlasništvu/suvlasništvu/zajedničkoj imovini nad predmetnom nepokretnošću - list nepokretnosti ne stariji od mesec dana u kome je Podnosilac prijave upisan kao nosilac prava svojine/susvojine/zajedničke imovine nad predmetnom nepokretnošću, a predmetna nepokretnost upisana bez tereta i to kao
- nepokretnost koja je preuzeta iz zemlјišnih knjiga ili
- nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
- nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izdata upotrebna dozvola ili
- nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata

15. Dozvolu za gradnju ili ukoliko je nepokretnost upisana kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost za koju nije izdata upotrebna dozvola, potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju odnosno ozakonjenje i uverenje nadležnog organa da se zemlјište, na kome je izgrađen objekat, nalazi u području predviđenom za individualnu stambenu gradnju (važeća informacija o lokaciji).

 Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave tražiti i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na javni poziv.

 

VI. Postupak za odlučivanje

Zainteresovana lica podnose prijave na javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika Opštine Bački Petrovac, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana javnog oglašavanja.

Dokumentacija se dostavlјa u pisarnicu Opštine Bački Petrovac ili putem pošte na adresu: Opština Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac sa napomenom „Za javni poziv – RSP, Potprojekat 4 -  građevinski materijal.”

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 23.01.2017. godine.

Podnosioci prijava koji ispunjavaju uslove navedene u javnom pozivu podležu proveri u bazi trajnih rešenja Komesarijata i proveri podataka o stanju imovine kod nadležnih institucija u zemlјi porekla, po službenoj dužnosti od strane Komisije za izbor korisnika i preko Komesarijata.

Ukoliko se utvrdi da je Podnosilac prijave sam ili zajedno sa članovima svog porodičnog domaćinstva koji su navedeni u prijavi ili neko od članova domaćinstva naveden u prijavi, otuđio nepokretnost čime je ostvarena ukupna dobit u vrednosti većoj od 12.000 evra, Komisija za izbor korisnika rešenjem odbija predmetnu prijavu, kao neosnovanu.

Radi utvrđivanja obima Pomoći koja se dodelјuje, tehnički predstavnik, angažovan od strane „JUP Istraživanje i razvoj“ doo, vrši tehničku procenu objekata rangiranih podnosilaca prijava, u skladu sa standardima programa propisanim od strane donatora i obaveštava Komisiju za izbor korisnika o nalazima.

Ukoliko Podnosilac prijave ili član, odnosno članovi porodičnog domaćinstva premine do donošenja Odluke, isti neće biti razmatrani, niti bodovani. U slučaju da premine Podnosilac prijave komisija razmatra ostale članove bez obzira da li imaju status izbeglice. Ukoliko do donošenja Odluke Podnosilac prijave prijavi novorođenog člana, odnosno članove domaćinstva Komisija za izbor korisnika iste razmatra i boduje.

Prilikom donošenja Odluke, Komisija za izbor korisnika uzima u obzir onaj broj članova domaćinstva koji je Podnosilac prijave naveo u prijavi na Javni poziv, osim kada su u pitanju preminuli ili novorođeni članovi.

Ukoliko Podnosilac prijave do donošenja Odluke, dostavi dokaze da su on ili neko od članova njegovog porodičnog domaćinstva koji su navedeni u prijavi, nakon podnošenja prijave na Javni poziv oboleli od bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, Komisija za izbor korisnika navedeno uzima u obzir prilikom razmatranja i bodovanja prijava.

Nakon razmatranja prijava, tehničke procene objekta, provere podataka u bazi trajnih rešenja Komesarijata  i verifikacije podataka o stanju imovine sa nadležnim institucijama u Republici Srbiji i zemlјi porekla, Komisija donosi Odluku.

Komisija za izbor korisnika, u sredstvima javnog informisanja, objavlјuje obaveštenje da će Odluka biti objavlјena na oglasnim tablama jedinica lokalne samouprave i mesnih zajednica na koje se Javni poziv odnosi, na internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs  i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

Na navedenu Odluku lica na koja se Odluka odnosi mogu uložiti žalbu Opštinskom  veću, preko Komisije za izbor korisnika, u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema Odluke.

Nakon što odluke po žalbama postanu konačne, Komisija za izbor korisnika, utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva i u sredstvima javnog informisanja objavlјuje obaveštenje da će Konačna lista reda prvenstva biti istaknuta na oglasnim tablama Opštine Bački Petrovac i mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac, na internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac i Komesarijata.

 

Broj:016-1/272-2016-3-3                                            PREDSEDNIK KOMISIJE

U Bačkom Petrovcu                                                            Srđan Stojanović

16.12.2016 godine.

Budi popisivac

zastava222BANER

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика