Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015.

  Na osnovu člana 18. Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2015. godinu („Službeni list opštine Bački Petrovac" br. 09/2014) i Pravilnika o sufinansiranju udruženja u oblasti sporta sa teritorije opštine Bački Petrovac,  predsednik Opštine Bački Petrovac raspisuje

K   O  N   K  U  R  S

 za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015. Godinu

    namenjenih sufinansiranju:

 1. I.  Programa u oblasti kulture i umetnosti, koje u okviru svojih programskih aktivnosti realizuju organizacije ili udruženja tokom 2015. godine, u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara;
 2. II.  Programa, koje tokom 2015. godine, u okviru svojih programskih aktivnosti sprovode sportske organizacije, registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu, u ukupnom iznosu od 5.500.000 dinara;
 3. III.  Programa humanitarnog, kulturno-prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od značaja za Opštinu Bački Petrovac, koje tokom 2015. godine u okviru svojih programskih aktivnosti sprovode NVO, u ukupnom iznosu od 3.350.000 dinara;
 4. IV.  Programa, koje tokom 2015. godine, u okviru svojih celogodišnjih programskih aktivnosti ili pojedinačnih projekata sprovode organizacije ili udruženja građana, a koji doprinose afirmaciji predškolskog, školskog, rekreativnog sporta i masovne fizičke kulture, u ukupnom iznosu od 500.000 dinara;

    Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje celogodišnjih programskih aktivnosti i pojedinačnih projekata.

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna lica, koja se bave aktivnošću značajnom za Opštinu Bački Petrovac iz stava 1. tačka I.-IV. konkursa i koja su registrovana na teritoriji Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 4. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011).

Zahtev za sufinansiranje i Izveštaj o realizaciji programa i utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodeljena u 2014. godini) se podnose na unapred pripremljenim obrazcima, koje zainteresovani mogu preuzeti u Uslužnom centru Opštinske uprave u Bačkom Petrovcu ili na zvaničnom sajtu Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs

Pored popunjenih, overenih i potpisanih Zahteva za sufinansiranje i Izveštaja o realizaciji programa i utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodeljena u 2014. godini) potrebno je predati i  dokumenta (fotokopije računa i izvoda iz trezora za sredstva koja nisu pravdana u 2014.godini)  koja dokazuju namensko trošenje sredstava i Rešenje o registraciji (ili overenu kopiju) udruženja ili organizacije.

Svu potrebnu dokumentaciju potrebno je predati u Uslužni centar Opštinske uprave (šalter broj 1) najkasnije do 06. februara 2015. godine. do 15.00  časova ili poslati poštom na adresu: Opština Bački Petrovac, ul. Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac, sa naznakom “Prijava na konkurs” i datumom slanja do 06. februara 2015. godine.

   Sufinansiranje organizacija i udruženja će se vršiti u skladu sa Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu.

Sredstva iz stava 1. tačka I. ovog konkursa biće raspoređena:

 • Rešenjem Opštinskog veća o sufinansiranju programa u iznosu od 1.700.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa  Ugovorima između korisnika sredstava i Opštine Bački Petrovac i
 • Rešenjem Opštinskog veća o sufinansiranju programa u iznosu od 300.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa posebnim Rešenjima  predsednika opštine .

Sredstva iz stava 1. tačka II. ovog konkursa biće raspoređena:

 • Rešenjem Opštinskog veća o sufinansiranju programa u iznosu od 5.000.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa  Ugovorima između korisnika sredstava i Opštine Bački Petrovac i
 • Rešenjem Opštinskog veća o sufinansiranju programa u iznosu od 500.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa posebnim Rešenjima  predsednika opštine .

Sredstva iz stava 1. tačka III. ovog konkursa biće raspoređena:

 • Rešenjem Opštinskog veća o sufinansiranju programa u iznosu od 2.100.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa  Ugovorima između korisnika sredstava i Opštine Bački Petrovac i
 • Rešenjem Opštinskog veća o sufinansiranju programa u iznosu od 1.250.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa posebnim Rešenjima  predsednika opštine.

Sredstva iz stava 1. tačka IV. ovog konkursa biće raspoređena:

 • Rešenjem Opštinskog veća o sufinansiranju programa u iznosu od 350.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa  Ugovorima između korisnika sredstava i Opštine Bački Petrovac i
 • Rešenjem Opštinskog veća o sufinansiranju programa u iznosu od 150.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa posebnim Rešenjima  predsednika opštine.

           Sredstva namenjena programima, koje tokom 2015. godine, u okviru svojih programskih aktivnosti sprovode sportske organizacije će se vršiti u skladu i sa Pravilnikom o sufinansiranju udruženja u oblasti sporta sa teritorije Opštine Bački Petrovac.

          Ukoliko je obim traženih sredstava veći od sredstava utvrđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu, učesnici na konkursu će biti u obavezi da prilože konkursnoj dokumentaciji popunjene posebne obrazce sa detaljnim godišnjim programima rada, a prioritet će imati:

-       programi za rad sa decom,
-       humanitarni programi,
-       programi koji podstiču razvoj sporta, kulture i umetnosti,
-       programi koji podstiču vrhunsko stvaralaštvo,
-       programi i projekti udruženja, koji su podržani iz sopstvenih prihoda ili prihoda iz drugih izvora
-       programske aktivnosti organizacija registrovanih kao udruženja u skladu sa Zakonom o  sportu, koje učestvuju u nekom sistemu takmičenja pokrajinskog,  republičkog ili državnog nivoa
-       programske aktivnosti organizacija registrovanih kao udruženja u skladu sa Zakonom o  sportu, koje imaju složenije uslove takmičenja
-       intenzivnije programske aktivnosti organizacija registrovanih kao udruženja u skladu sa Zakonom o  sportu
-       programi udruženja sa tradicijom

      Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac će najkasnije do 15. februara 2015. godine doneti Rešenja o sufinansiranju, po prethodno pribavljenom mišljenju obrađivača podnesenih zahteva za sufinansiranje i biće objavljena na zvaničnom sajtu opštine najkasnije 3 dana od dana donošenja.

       Korisnici sredstava dužni su da sredstva koriste isključivo za namene koje su određene Rešenjem o dodeli sredstava i Ugovorom između korisnika sredstava i Opštine Bački Petrovac.  

 

U Bačkom Petrovcu,                                                                  Predsednik opštine

14. januara 2015. godine                                                            Pavel Marčok, prof.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика