Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015.

  Na osnovu člana 18. Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2015. godinu („Službeni list opštine Bački Petrovac" br. 09/2014) i Pravilnika o sufinansiranju udruženja u oblasti sporta sa teritorije opštine Bački Petrovac,  predsednik Opštine Bački Petrovac raspisuje

K   O  N   K  U  R  S

 za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015. Godinu

    namenjenih sufinansiranju:

 1. I.  Programa u oblasti kulture i umetnosti, koje u okviru svojih programskih aktivnosti realizuju organizacije ili udruženja tokom 2015. godine, u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara;
 2. II.  Programa, koje tokom 2015. godine, u okviru svojih programskih aktivnosti sprovode sportske organizacije, registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu, u ukupnom iznosu od 5.500.000 dinara;
 3. III.  Programa humanitarnog, kulturno-prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od značaja za Opštinu Bački Petrovac, koje tokom 2015. godine u okviru svojih programskih aktivnosti sprovode NVO, u ukupnom iznosu od 3.350.000 dinara;
 4. IV.  Programa, koje tokom 2015. godine, u okviru svojih celogodišnjih programskih aktivnosti ili pojedinačnih projekata sprovode organizacije ili udruženja građana, a koji doprinose afirmaciji predškolskog, školskog, rekreativnog sporta i masovne fizičke kulture, u ukupnom iznosu od 500.000 dinara;

    Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje celogodišnjih programskih aktivnosti i pojedinačnih projekata.

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna lica, koja se bave aktivnošću značajnom za Opštinu Bački Petrovac iz stava 1. tačka I.-IV. konkursa i koja su registrovana na teritoriji Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 4. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011).

Zahtev za sufinansiranje i Izveštaj o realizaciji programa i utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodeljena u 2014. godini) se podnose na unapred pripremljenim obrazcima, koje zainteresovani mogu preuzeti u Uslužnom centru Opštinske uprave u Bačkom Petrovcu ili na zvaničnom sajtu Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs

Pored popunjenih, overenih i potpisanih Zahteva za sufinansiranje i Izveštaja o realizaciji programa i utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodeljena u 2014. godini) potrebno je predati i  dokumenta (fotokopije računa i izvoda iz trezora za sredstva koja nisu pravdana u 2014.godini)  koja dokazuju namensko trošenje sredstava i Rešenje o registraciji (ili overenu kopiju) udruženja ili organizacije.

Svu potrebnu dokumentaciju potrebno je predati u Uslužni centar Opštinske uprave (šalter broj 1) najkasnije do 06. februara 2015. godine. do 15.00  časova ili poslati poštom na adresu: Opština Bački Petrovac, ul. Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac, sa naznakom “Prijava na konkurs” i datumom slanja do 06. februara 2015. godine.

   Sufinansiranje organizacija i udruženja će se vršiti u skladu sa Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu.

Sredstva iz stava 1. tačka I. ovog konkursa biće raspoređena:

 • Rešenjem Opštinskog veća o sufinansiranju programa u iznosu od 1.700.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa  Ugovorima između korisnika sredstava i Opštine Bački Petrovac i
 • Rešenjem Opštinskog veća o sufinansiranju programa u iznosu od 300.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa posebnim Rešenjima  predsednika opštine .

Sredstva iz stava 1. tačka II. ovog konkursa biće raspoređena:

 • Rešenjem Opštinskog veća o sufinansiranju programa u iznosu od 5.000.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa  Ugovorima između korisnika sredstava i Opštine Bački Petrovac i
 • Rešenjem Opštinskog veća o sufinansiranju programa u iznosu od 500.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa posebnim Rešenjima  predsednika opštine .

Sredstva iz stava 1. tačka III. ovog konkursa biće raspoređena:

 • Rešenjem Opštinskog veća o sufinansiranju programa u iznosu od 2.100.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa  Ugovorima između korisnika sredstava i Opštine Bački Petrovac i
 • Rešenjem Opštinskog veća o sufinansiranju programa u iznosu od 1.250.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa posebnim Rešenjima  predsednika opštine.

Sredstva iz stava 1. tačka IV. ovog konkursa biće raspoređena:

 • Rešenjem Opštinskog veća o sufinansiranju programa u iznosu od 350.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa  Ugovorima između korisnika sredstava i Opštine Bački Petrovac i
 • Rešenjem Opštinskog veća o sufinansiranju programa u iznosu od 150.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa posebnim Rešenjima  predsednika opštine.

           Sredstva namenjena programima, koje tokom 2015. godine, u okviru svojih programskih aktivnosti sprovode sportske organizacije će se vršiti u skladu i sa Pravilnikom o sufinansiranju udruženja u oblasti sporta sa teritorije Opštine Bački Petrovac.

          Ukoliko je obim traženih sredstava veći od sredstava utvrđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu, učesnici na konkursu će biti u obavezi da prilože konkursnoj dokumentaciji popunjene posebne obrazce sa detaljnim godišnjim programima rada, a prioritet će imati:

-       programi za rad sa decom,
-       humanitarni programi,
-       programi koji podstiču razvoj sporta, kulture i umetnosti,
-       programi koji podstiču vrhunsko stvaralaštvo,
-       programi i projekti udruženja, koji su podržani iz sopstvenih prihoda ili prihoda iz drugih izvora
-       programske aktivnosti organizacija registrovanih kao udruženja u skladu sa Zakonom o  sportu, koje učestvuju u nekom sistemu takmičenja pokrajinskog,  republičkog ili državnog nivoa
-       programske aktivnosti organizacija registrovanih kao udruženja u skladu sa Zakonom o  sportu, koje imaju složenije uslove takmičenja
-       intenzivnije programske aktivnosti organizacija registrovanih kao udruženja u skladu sa Zakonom o  sportu
-       programi udruženja sa tradicijom

      Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac će najkasnije do 15. februara 2015. godine doneti Rešenja o sufinansiranju, po prethodno pribavljenom mišljenju obrađivača podnesenih zahteva za sufinansiranje i biće objavljena na zvaničnom sajtu opštine najkasnije 3 dana od dana donošenja.

       Korisnici sredstava dužni su da sredstva koriste isključivo za namene koje su određene Rešenjem o dodeli sredstava i Ugovorom između korisnika sredstava i Opštine Bački Petrovac.  

 

U Bačkom Petrovcu,                                                                  Predsednik opštine

14. januara 2015. godine                                                            Pavel Marčok, prof.

Popis

suff1

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика