Oglas za prijem radnika na određeno vreme

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA
N A Č E L N I K
Broj:016-2/104 -2015
Dana: 24. juna 2015.godine
Bački Petrovac

           

            Na osnovu člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 12/2008, 5/2009 i 1/2015) i člana 13. Pravilnika o uređivanju postupka popunjavanja radnih mesta Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac 8/2013), načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac raspisuje

 

O   G   L   A   S

Za prijem radnika na određeno vreme

Na radno mesto:

Sekretar Opštinskog veća – šef Službe predsednika opštine i Opštinskog veća

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:
-          da je punoletan državljanin Republike Srbije,
-          da ima propisanu stručnu spremu,
-          da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta,
-          da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mesta:

-          Visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke u okviru obrazovno – naučnog polja Društveno – humanističkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine), odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, 
-          položen državni stručni ispit
-          najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
-          poznavanje slovačkog jezika.

Na predmetno radno mesto vrši se prijem radnika u radni odnos na određeno vreme u trajanju od  4  meseca.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objavljivanja  oglasa.

            Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova iz oglasa podnose se Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac, načelniku Opštinske uprave, na adresu:

Bački Petrovac, ul. Kolarova br.6

 

 

Budi popisivac

zastava222BANER

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика