Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grbsrbija


REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA BAČKI PETROVAC
ODELjENјE ZA PRIVREDU, URBANIZAM,
KOMUNALNO STAMBENE
I INSPEKCIJSKE POSLOVE
Broj: 353-2/1-2021-04
Dana: 12.02.2021. godine
BAČKI PETROVAC

Opštinska uprava Bački Petrovac, Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09 - ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) i člana 91 i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS“, br.32/19), objavlјuje:

 

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA


za izgradnju kružne raskrsnice na k.p. 1763, 1258, 4074, 4518 KO Gložan i trokrake raskrsnice na k.p. 1747,1767/1, 4518 i 4004 KO Gložan

INVESTITOR: JP „Putevi Srbije“, Beograd, Bulevar kralјa Aleksandra br.282
OBRAĐIVAČ: d.o.o.“Šid Projekt“ sa sedištem u Šidu, Kneza Miloša br.2,

Javna prezentacija se organizuje u periodu od 25.02.2021. godine do 04.03.2021. godine u kancelariji broj 9. Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (zgrada Opštine Bački Petrovac, ulica Kolarova br.6, Bački Petrovac), svakog radnog dana u periodu od 10,00 do 14,00 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odelјenju za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1).
Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u urbanistički projekat potrebna stručna pomoć biće pružena radnim danima u nadležnom Odelјenju. Ovlašćeno lice za kontakt je Ana Kunčak Kovačević, dipl.ing.arh, savetnik za poslove prostornog i urbanističkog planiranja. Internet adresa na kojoj se može ostvariti uvid u urbanistički projekat je www.backipetrovac.rs.


Odelјenje za privredu, urbanizam,
komunalno stambene i inspekcijske poslove
Opštinska uprava Bački Petrovac

 

UP raskrsnice Glozan za prezentaciju