Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grbsrbija


REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA BAČKI PETROVAC
ODELjENјE ZA PRIVREDU, URBANIZAM,
KOMUNALNO STAMBENE
I INSPEKCIJSKE POSLOVE
Broj: 353-2/1-2021-04
Dana: 12.02.2021. godine
BAČKI PETROVAC

Opštinska uprava Bački Petrovac, Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09 - ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) i člana 91 i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS“, br.32/19), objavlјuje:

 

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA


za izgradnju kružne raskrsnice na k.p. 1763, 1258, 4074, 4518 KO Gložan i trokrake raskrsnice na k.p. 1747,1767/1, 4518 i 4004 KO Gložan

INVESTITOR: JP „Putevi Srbije“, Beograd, Bulevar kralјa Aleksandra br.282
OBRAĐIVAČ: d.o.o.“Šid Projekt“ sa sedištem u Šidu, Kneza Miloša br.2,

Javna prezentacija se organizuje u periodu od 25.02.2021. godine do 04.03.2021. godine u kancelariji broj 9. Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (zgrada Opštine Bački Petrovac, ulica Kolarova br.6, Bački Petrovac), svakog radnog dana u periodu od 10,00 do 14,00 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odelјenju za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1).
Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u urbanistički projekat potrebna stručna pomoć biće pružena radnim danima u nadležnom Odelјenju. Ovlašćeno lice za kontakt je Ana Kunčak Kovačević, dipl.ing.arh, savetnik za poslove prostornog i urbanističkog planiranja. Internet adresa na kojoj se može ostvariti uvid u urbanistički projekat je www.backipetrovac.rs.


Odelјenje za privredu, urbanizam,
komunalno stambene i inspekcijske poslove
Opštinska uprava Bački Petrovac

 

UP raskrsnice Glozan za prezentaciju

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac