Јавни позив за доделу средстава за финансирање ПОСЕБНИХ програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Бачки Петровац

grb opstine vestiРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ДАНА: 14.03.2017.

На основу Правилника о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бачки Петровац (у даЉем тексту: Правилник), Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бачки Петровац дана 14.03.2017. године расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ 

За доделу средстава за финансирање ПОСЕБНИХ програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Бачки Петровац.

1. Укупан износ средстава за финансирање посебних програма спортских организација из буџета општине Бачки Петровац за 2017. годину износи

300.000,00 динара

и предвиђена су у Одлуци о буџету за 2017. годину Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр.20а/2016) у разделу 4, глава 1 , програм 14 – Развој спорта и омладине, функција 810 – услуге рекреације и спорта, програмска класификација 1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, позиција 131 и програмска класификација 1301-0002-Подршка предшколском И школском, позиција 132, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама.

2.  Под посебним програмима подрезумевају се следећа подручја у спорту:

   1. Обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
  2. Унапређење заштите здравЉа спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог -образовања спортиста, посебно младих, укЉучујући и антидопинг образовање;
   3. спречавање негативних појава у спорту у Општини (допинг, насиЉе и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);
  4. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Општини и спортских објеката у својини Општине кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;

3.  Подносилац програма је у обавези да поднесе следећу документацију:
    1. Решење о регистрацији (АПР)

4.  Јавни позив се објавЉује на званичном сајту Општине Бачки Петровац и остаје отворен у времену од 14. марта 2017. године закЉучно са 22. мартом 2017. године.

5.  Пријаве се подносе у затвореној коверти лично у услужном центру општине Бачки Петровац или поштом на следећу адресу:
 Спортски савез Општине Бачки Петровац - Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бачки Петровац, ул. Коларова број 6, са назнаком: ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

6.  Документација по јавном позиву се може преузети сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова, у услужном центру општине Бачки Петровац, Коларова број 6, и на званичном сајту Општине Бачки Петровац.

7.  Све додатне информације у вези јавног позива могу се добити на тел: 0658828022


 Председник комисије

Срђан Стојановић

 

referendum

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика