OGLAS za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda

grb drzavni mali

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bački Petrovac
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija za davanje u zakup, otuđenje
i pribavlјanje nepokretnosti u
javnu svojinu Opštine Bački Petrovac
Broj: 46-31/2021-05
Dana: 19.11.2021 godine
Bački Petrovac

 

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 7. Uredbe o uslovima pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavlјanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava kao i postupcima javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“, br.16/2018), osnovu člana 3. Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 4/14) i Zaklјučka Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac br. 016-4/158-10-2021 od dana 15.11.2021. godine, dana 19.11.2021. godine raspisuje

 

O G L A S
za davanje u zakup nepokretnosti
u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac
prikuplјanjem pismenih ponuda

 

 

1. Pokreće se postupak davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, po tržišnim uslovima, i to:

- Poslovni prostor br.6 ( br.8 po poslovnom planu), površine 15,50 m2, koji se nalazi u prizemlјu poslovne zgrade u ul. Maršala Tita br. 20, sagrađene na parceli br. 670, upisane u zknj. ul. br. 5 K.O. Bački Petrovac i

- Poslovni prostor br.7 ( br.9 po poslovnom planu), površine 12,92 m2, koji se nalazi u prizemlјu poslovne zgrade u ul. Maršala Tita br. 20, sagrađene na parceli br. 670, upisane u zknj. ul. br. 5 K.O. Bački Petrovac.

2. Uslovi zakupa: Poslovne prostorije bliže opisane u članu 1. ovog oglasa daju se u zakup objedinjeno na vremenski period od 5 godina za potrebe obavlјanja bankarske delatnosti.
Poslovne prostorije se daju u zakup u viđenom stanju, sa postojećom opremom.
Poslovne prostorije kada se izdaju u zakup ne smeju se davati u podzakup.

3. Zakupnina: Početna, odnosno najniža visina zakupnine utvrđena je na osnovu nalaza veštaka Agencije za veštačenje „M Tomin“ br.30/21 od dana 04.06.2021.godine i iznosi 85 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Zakupnina se plaća do 5-og u mesecu za prethodni mesec.

4. Polaganje depozita: Za učešće u postupku prikuplјanja ponuda putem ovog oglasa se utvrđuje depozit u visini početne mesečne zakupnine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

5. Učesnici: Učesnici u postupku davanja u zakup nepokretnosti prikuplјanjem pismenih ponuda mogu biti isklјučivo pravna lica koja su registrovana kod nadležnog organa za obavlјanje bankarske delatnosti.

Ponuda koja se dostavlјa obavezno sadrži:
- naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, za lice koje zastupa podnosioca prijave: fotokopija lične karte i punomoćje za zastupanje, dokaz da je uplaćen depozit za učešće u postupku javnog nadmetanja prikuplјanjem pismenih ponuda, iznos zakupnine koja se nudi i navesti broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku prikuplјanja pismenih ponuda, a iste se odbacuju.

6. Uvid u dokumentaciju: Akt o vlasništvu nepokretnosti, kao i pregled poslovnih prostorija koje se daju u zakup putem ovog oglasa, može se izvršiti u periodu trajanja ovog oglasa. Kontakt lice za obilazak i uvid u dokumentaciju je Milena Krstić, broj telefona 021/780-378.

7. Kriterijumi za izbor najpovolјnijeg ponuđača: Izbor najpovolјnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine. Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, komisija će pozvati ponuđače koji su ponudili isti iznos zakupnine, da u roku od tri dana od dana prijema poziva, dostave novu pismenu zatvorenu ponudu, sa uvećanim iznosom zakupnine u odnosu na prethodno datu ponudu, a koje ponude će komisija otvoriti i utvrditi najpovolјnijeg ponuđača.
Ukoliko ponuđači u roku od tri dana ne dostave novu ponudu, odnosno ako su ponuđači dostavili novu ponudu sa istovetnom zakupninom, komisija će putem žreba izvršiti izbor najpovolјnijeg ponuđača.

8. Način dostavlјanja ponude: Ponuda se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, ili preuzeti sa zvanične internet prezentacije Opštine Bački Petrovac, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac“ i vidnom napomenom „NE OTVARATI“, na adresu: Opština Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac uz naznaku „Za Komisiju za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac“. Ponuda se predaje lično na šalteru pisarnice u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac u prizemlјu zgrade Opštine Bački Petrovac, koja se nalazi na navedenoj adresi, ili putem pošte.

9. Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana oglašavanja, odnosno do 07.12.2021. godine do 12,00 časova. Neblagovremena, odnosno nepotpuna ponuda će se odbaciti, a podnosilac neblagovremene odnosno nepotpune ponude neće moći da učestvuje u postupku.

10. Razmatranje ponuda: Javno otvaranje i razmatranje prispelih ponuda će se sprovesti 09.12.2021. godine, u maloj sali u zgradi Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, Bački Petrovac, sa početkom u 11,00 časova. Postupak prikuplјanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda.
11. Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikuplјanja pismenih ponuda: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos zakupnine se uplaćeni depozit zadržava do potpisivanja ugovora i uračunava u zakupninu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos zakupnine, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuđač-učesnik koji u roku od 8 dana od dana dostavlјanja rešenja o davanju u zakup poslovnih prostorija ne pristupi zaklјučenju ugovora o zakupu, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita. Ukoliko ponuđač ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

12. Objavlјivanje Oglasa: Oglas će se objaviti dana 22.11.2021. godine na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac i u listu „Hlas ľudu“.

 

PREDSEDNIK KOMISIJE
Srđan Stojanović

 

Ponuda

 

 

 

 

Budi popisivac

zastava222BANER

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика