Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bački Petrovac
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija za davanje u zakup, otuđenje
i pribavlјanje nepokretnosti u
javnu svojinu Opštine Bački Petrovac
Broj: 46-45/2019-05
Dana: 24.12.2019. godine
Bački Petrovac

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 3. Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 4/14) i člana 3. Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac br. 011-69/2019-02 od 20.12.2019. godine, dana 24.12.2019. godine, raspisuje

O G L A S
za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac
u postupku javnog nadmetanja – licitacije

1. Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti:

Red. br.

Podaci o nepokretnosti

iz javnih knjiga o nepokretnostima

Adresa

Površina

Početna cena

1.

 

Dvosoban stan br. 11 na drugom spratu koji se sastoji od prostorija označenih br. 1-7 u površini od 57,49 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br. 19 u površini od 6,25 m2 u dvospratnoj stambenoj zgradi u ul. 14. VUSB br 7-9, upisan u zknj. ul. br. 7048/11 KO Bački Petrovac, sagr. na parc. br. 1861;

Bački Petrovac ul.14.VUSB br.7-9

57,49 m2

15.982,22 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

2.

Dvosoban stan br. 1 na prvom spratu u površini od 60,71 m2 u dvospratnoj stambenoj zgradi u Bačkom Petrovcu ul. Masarikova 12,  sa pripadajućom prostorijom-ostavom u pomoćnom objektu u dvorištu, upisan u zknj. ul. br. 9649/2 KO Bački Petrovac, sagr. na parc. br. 827;

Bački Petrovac

ul. Masarikova br. 12

60,71 m2

16.877,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

3.

Dvosoban stan br.12 na trećem spratu, ukupne površine 56,04 m2, koji se sastoji od prostorija označenih br.1-7, u stambenoj zgradi u Bačkom Petrovcu ul. Kubanjova S-1 (nepokretnost nije upisana u zemlјišnim knjigama, zgrada ima građevinsku i upotrebnu dozvolu);

Bački Petrovac,

ul. Kubanjova C-1

56,04 m2

15.579,12 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

4.

Dvosoban stan  br. 7 na  drugom spratu u površini od 54,72 m2 sa pripadajućim prostorijama-ostavom u dvorištu u stambenoj zgradi u Gložanu u  ul. Maršala Tita br 96 sagr. na parc. br. 1170, upisan u listu nepokretnosti  br. 2451 KO Gložan;

Gložan

ul.M.Tita br.96

54,72 m2

15.102,72 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

5.

Trosoban stan br.4 na prvom spratu, ukupne površine 72,71 m2, koji se sastoji od prostorija označenih br. 1-8, sa pripadajućom prostorijom u podrumu površine 18,5 m2,  u stambenoj zgradi u Kulpinu ul.Školska br.48 (nepokretnost nije upisana u zemlјišnim knjigama, zgrada ima građevinsku i upotrebnu dozvolu);

Kulpin

ul.

Školska br. 48

72,71 m2

20.067,96 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

6.

Poslovni prostor br. 2 BERBERNICA koji se nalazi u suterenu, ulazu 1, korisne površine 21m2, sobnosti 0.1, u Magliću, ul I.L. Ribara , koji je upisan kao poseban deo zgrade broj 2, izgrađene na k.p. br. 1033/1, upisan u listu nepokretnosti br.955 k.o. Maglić;

Maglić

ul. Ive Lole Ribara

21 m2

5.796,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

2. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled nepokretnosti, akt o vlasništvu, kao i pregled nepokretnosti koje su predmet otuđenja, može se izvršiti u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac, Kolarova 6, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova. Kontakt osoba: Ana Kovačević Kunčak, telefon: 021/780-378, lokal 108.

Zainteresovani ponuđači mogu razgledati nepokretnosti sve do dana održavanja javne prodaje.

3. Ponuđeni iznos cene za otuđenu nepokretnost mora biti izražen u evrima i mora biti veći od početnog iznosa iz javnog oglasa. Licitacioni korak u postupku javnog nadmetanja iznosi 50 evra. Plaćanje se vrši odjednom, u roku od osam dana od dana potpisivanja Kupoprodajnog ugovora.

4. Za učešće u postupku javnog nadmetanja-licitacije se utvrđuje depozit u iznosu od 20% od početne cene nepokretnosti, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate. Na usmenom javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su položila depozit.

5. Kriterijumi za izbor najpovolјnijeg ponuđača: Nepokretnost se otuđuje učesniku koji je ponudio najvišu cenu za otuđenje nepokretnosti.

6. Učesnici u postupku javnog nadmetanja mogu biti pravna i fizička lica, koji su redovno izmirili obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.

7. Prijave se podnose za svaku nepokretnost posebno - na posebnom obrascu za svaku nepokretnost i uz poseban dokaz o uplati depozita. Obrazac prijave se može preuzeti u pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, ili skinuti sa zvanične internet prezentacije Opštine Bački Petrovac.

8. Prijava za javno nadmetanje za svaku nepokretnost mora da sadrži:
1. za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja
2. za preduzetnike i pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat.
3. redni broj nepokretnosti koja se licitira označen u Oglasu.

 

9. Uz prijavu za javno nadmetanje se dostavlјa:
1. dokaz o uplaćenom depozitu u visini 20% od početne cene nepokretnosti, koji se uplaćuje na žiro račun broj: 840-776804-44, broj modela: 97, poziv na broj: 59-207, svrha uplate: Uplata depozita, primalac: Opština Bački Petrovac
2. uredno ovlašćenje za zastupanje,
3. za fizička lica fotokopija lične karte,
4. za pravna lica rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar,
5. uverenje lokalne poreske administracije da je ponuđač izmirio lokalne poreske obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.

10. Adresa za dostavlјanje: Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za pribavlјanje nepokretnosti iz javne svojine u postupku javnog nadmetanja“ i vidnom napomenom „NE OTVARATI“, na adresu: Opština Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac uz naznaku „Za Komisiju za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac“. Prijava se šalјe poštom preporučeno a može se predati i lično na šalteru pisarnice u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac u prizemlјu zgrade Opštine Bački Petrovac, koja se nalazi na navedenoj adresi.

11. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana oglašavanja, odnosno do 10.01.2020. godine do 12,00 časova. Neblagovremena, odnosno nepotpuna prijava će se odbaciti.

12. Javno nadmetanje-licitacija prijavlјenih kandidata će se sprovesti 10.01.2020. godine, u Velikoj sali zgrade Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, Bački Petrovac, sa početkom u 13,00 časova.
Postupak prikuplјanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela bar jedna uredna i blagovremena ponuda.

13. Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku javnog nadmetanja: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos cene za otuđenje nepokretnosti zadržava se uplaćeni depozit do potpisivanja kupoprodajnog ugovora i uračunava se u kupoprodajnu cenu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos cene, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 5 dana od dana sprovođenja postupka javnog nadmetanja. Ponuđač - učesnik u postupku koji ne uplati kupoprodajnu cenu u roku utvrđenim kupoprodajnim ugovorom, ili u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja o otuđenju nepokretnosti ne pristupi zaklјučenju kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

16. Objavlјivanje oglasa: Oglas će se objaviti dana 26.12.2019. godine u dnevnom listu „Dnevnik“, na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac, u lokalnim medijima i na oglasnim tablama mesnih zajednica.

 

PREDSEDNIK KOMISIJE
Milan Anušjak, dipl. ing. s.r.

 

dokumenti:


obrazac prijave


 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac