Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
Skupština opštine Bački Petrovac
P r e d s e d n i k
Broj: 016 – 3/31 – 2018 - 02
Dana: 07.12.2018. godine
Bački Petrovac

 

P O Z I V
na javnu raspravu u vezi
nacrta predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac
za 2019. godinu

 

U skladu sa članom 116. tačka 1. i 117. stav 4. Statuta Opštine Bački Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014) upućujem Vam poziv na j a v n u r a s p r a v u koja će se održati dana 11.12.2018. godine
(u t o r a k), u velikoj sali Skupštine opštine Bački Petrovac, ul. Kolarova 6, u Bačkom Petrovcu (na I spratu), sa početkom u 18,00 časova, gde će od strane kompetentnih Opštine Bački Petrovac biti p r e z e n t i r a n i o b r a z l o ž e n

- nacrt predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

Sa tekstom nacrta predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu se možete upoznati putem opštinskog sajta: http://www.backipetrovac.rs

Pozivam Vas da se aktivno uklјučite u javnu raspravu u vezi ovog važnog opšteg
akata Opštine Bački Petrovac, koji bi trebalo da bude donet na XXIV sednici Skupštine opštine Bački Petrovac.


P R E D S E D N I K
SKUPŠTINE OPŠTINE

dr Jan Šulјan

Nacrt preuzmite ovde


NACRT ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA 2019.GODINU


 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac