Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Javni pozivi i konkursi

Na osnovu čl. 7. t. 5. I čl. 8. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 8/2012, 94/2013 i 93/2015), u skladu sa odelјkom V st. 2. i 3. Javnog poziva za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac br. 016-4/24-2018-3 od 14.02.2018. godine, povodom Predloga za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac u 2018. godini br. 016-4/24-2018-6 od 21.03.2018. godine, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, na svojoj 47. sednici održanoj dana 12.04.2018. godine, jednoglasno je donelo

Opširnije: REŠENјE o dodeli sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački...

Opširnije: OGLAS za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog...Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bački Petrovac
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija za davanje u zakup, otuđenje
i pribavlјanje nepokretnosti u
javnu svojinu Opštine Bački Petrovac
Broj: 46-3/2018-05
Dana: 23.03.2018. godine
Bački Petrovac

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu  Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 3. Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 4/14) i člana 3. Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac br. 011-3/2018-02 od 19.03.2018. godine („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br.2/2018), dana 23.03.2018. godine, raspisuje

O G L A S

za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac

u postupku javnog nadmetanja – licitacije

Opširnije: OGLAS za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog...

 

 

Republika Srbija                                                                                                                                                               

Autonomna Pokrajina Vojvodina

OPŠTINA BAČKI PETROVAC

OPŠTINSKO VEĆE

Komisija za ocenjivanje programa udruženja

Opštine Bački Petrovac

Opširnije: PREDLOG za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu...

REPUBLIKA SRBIJA
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac
ODELjENјE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br.72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14)

o g l a š a v a

RANI JAVNI UVID

POVODOM IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE BICIKLISTIČKE STAZE UZ KANAL OKM HS DTD NOVI SAD – SAVINO SELO U KO BAČKI PETROVAC

Opširnije: Rani javni uvid povodom izrade plana detaljene regulacije biciklističke staze

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija za ocenjivanje programa udruženja
Opštine Bački Petrovac
Broj: 016-4/24-2018-3
Dana: 14.02.2018. godine
Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac

Opširnije: JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENјIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU...

Opširnije: Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje prijava po javnom pozivu za izbor korisnika za...OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU 6 STAMBENIH JEDINICA U ZAKUP NA ODREĐENO VREME SA MOGUĆNOŠĆU KUPOVINE, NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Opširnije: Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje prijava po javnom pozivu za izbor korisnika za...

Opširnije: Javna prezentacija urbanističkog projektaOpštinska uprava Bački Petrovac, Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09 - ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 83. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS“, br.64/15), objavljuje:

Opširnije: Javna prezentacija urbanističkog projekta

Strana 5 od 9

Preuzimanje dokumenata

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi