JAVNI KONKURS za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 016-4/199-2018
Dana: 24.09.2018. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

 

Na osnovu čl. 56. st. 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon i 101/2016 - dr. zakon i 47/2018), čl. 95. st. 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/2016, 113/2017 i 113/2017 - dr. zakon), čl. 12. st. 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 95/2016) i čl. 96. st. 1. Statuta Opštine Bački Petrovac – prečišćeni tekst („Sl. list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014), Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, na svojoj 62. sednici, održanoj dana 24.09.2018. godine, raspisuje i oglašava

 

J A V N I K O N K U R S
za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac

 

I Organ u kojem se položaj popunjava: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Kolarova 6.

II Položaj koji se popunjava: načelnik Opštinske uprave, zvanje: službenik na položaju, mesto rada: Bački Petrovac, Kolarova 6; trajanje rada na položaju: 5 godina.

III Opis poslova položaja koji se popunjava: rukovodi radom Opštinske uprave, organizuje rad Opštinske uprave, donosi rešenja i druga opšta akta iz nadležnosti Opštinske uprave, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih i postavlјenih lica u Opštinskoj upravi, odlučuje o odgovornosti zaposlenih i postavlјenih lica u Opštinskoj upravi, učestvuje u radu Opštinskog veća i vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom opštine i opštinskim propisima.

IV Uslovi za obavlјanje poslova položaja koji se popunjava:

 • da je punoletan državlјanin Republike Srbije;
 • stečeno visoko obrazovanje dipl. pravnik, (iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polјa pravnih i društvenih humanističkih nauka) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • položen državni stručni ispit;
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci;
 • poznavanje slovačkog jezika i pisma;
 • poznavanje rada na računaru;
 • da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

VI Stručne osposoblјenosti, znanje i veštine koje se ocenjuju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Statuta Opštine Bački Petrovac i Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

VII Način provere stručne osposoblјenosti, znanje i veština koje se ocenjuju u izbornom postupku: Konkursna komisije obavlјa usmeni razgovor sa svim kandidatima među kojima se sprovodi izborni postupak u skladu sa odredbama čl. 22. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

 

VIII Objavlјivanje oglasa o javnom konkursu: Oglas o javnom konkursu se objavlјuje najkasnije do 28.09.2018. godine na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs, a obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavlјen oglas se objavlјuje 29.09.2018. godine u dnevnim novinama „Dnevnik“ na srpskom jeziku i pismu, kao i u nedelјnim novinama „Hlas ľudu“ na slovačkom jeziku i pismu.

IX Rok u kome se podnose prijave na javni konkurs: Rok za podnošenje prijava traje 15 dana od dana objavlјivanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i u nedelјnim novinama „Hlas ľudu“, odnosno od 30.09.2018. do 15.10.2018. godine.

X Osoba zadužena za davanje dodatnih obaveštenja o javnom konkursu: Svetoslav Majera, kontakt telefon: 021/780-378, svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

XI Adresa na koju se podnose prijave: Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, Konkursna komisija za sprovođenje izbornog postupka za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac“.

XII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

 • potpisana radna biografija sa kontakt telefonom i po mogućnosti internet adresom;
 • fotokopija lične karte a ako je lična karta sa čipom ispis očitane lične karte;
 • uverenje o državlјanstvu (ne starije od šest meseci);
 • diploma ili uverenje o stečenom obrazovanju (i rešenje o priznavanju strane diplome po potrebi);
 • uverenje o položenom državnom stručnom ispitu a lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavlјaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu;
 • potvrda o radnom iskustvu (iz koje treba da se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);
 • dokaz o poznavanju slovačkog jezika i pisma i rada na računaru (diploma, svedočanstvo ili potvrda nadležnog organa, škole, odnosno fakulteta);
 • uverenje MUP-a iz kaznene evidencije (ne starije od šest meseci);
 • za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, potrebno je dostaviti i dokaz da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • izjava o saglasnosti kandidata da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obrađivati lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, te u kojoj se kandidat ujedno opredelјuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega (obrazac izjave se može preuzeti na internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac u prilogu javnog konkursa).

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa za overu potpisa, rukopisa i prepisa.

Kandidat koji ne dostavi dokaz o poznavanju slovačkog jezika i pisma i rada na računaru podleže obaveznoj praktičnoj proveri znanje i veština u toku izbornog postupka.

Odredbom čl. 9. i čl. 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje MUP-a iz kaznene evidencije; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu; uverenje da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

XIII Izborni postupak: Izborni postupak sprovodi Konkursna komisija. Po isteku roka za podnošenje prijava na javni konkurs, Konkursna komisija pregleda sve prispele prijave i podnete dokaze i sastavlјa spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Izborni postupak sprovodi se samo među onim kandidatima koji ispunjavaju oglašene uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava. U izbornom postupku se vrši ocenjivanje stručne osposoblјenosti, znanja i veština kandidata koji učestvuju u izbornom postupku, prema kriterijumima i merilima propisanim za izbor. Kandidatima među kojima se sprovodi izborni postupak za popunjavanje radnog mesta dostavlјa se pismeno obaveštenje o tome kad otpočinje izborni postupak. Kandidati se obaveštavaju i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

XIV Izbor kandidata: Po okončanom izbornom postupku Konkursna komisija u roku od 15 dana sastavlјa listu za izbor od najviše tri kandidata koji su sa najbolјim rezultatom ispunili merila propisana za izbor. Konkursna komisija dostavlјa Opštinskom veću listu za izbor sa zapisnicima o preduzetim radnjama u toku izbornog postupka. Rešenje o izboru kandidata sa liste za izbor donosi Opštinsko veće u roku od 15 dana od prijema liste za izbor.

NAPOMENE: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze, konkursna komisija odbacuje zaklјučkom protiv kojeg se može izjaviti žalba žalbenoj komisiji u roku od osam dana od dana prijema zaklјučka.

 

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

    Srđan Simić

Dokumenti za prezimanje:


Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika

Obrazac izjave


 

 

Budi popisivac

zastava222BANER

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика