Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 016-4/124-2019
Dana: 12.06.2019. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

 

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 - dr. zakoni i 44/2018 - dr. zakon), čl. 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 16/2018), Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 10a/2018), Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, na svojoj 85. sednici, održanoj dana 12.06.2019. godine, raspisalo je

K O N K U R S
ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENјIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA
U OBLASTI KULTURE – MANIFESTACIJE
OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU BAČKI PETROVAC ZA 2019. GODINU

 

I OBLAST OD JAVNOG INTERESA I OBIM SREDSTAVA

Predmet ovog konkursa je dodela sredstava za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac, koje u okviru svoje delatnosti i cilјeva realizuju udruženja u 2019. godini.

Maksimalna visina sredstava koja se mogu dodeliti za realizaciju programa opisanog u stavu 1. ovog odelјka iznosi 500.000,00 dinara.

Sredstva su predviđena u Odluci o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br. 10a/2018) na poziciji 125 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 13 – Razvoj kulture i informisanja, Programska aktivnost 0002 Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva, ek. klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama.

II UČESNICI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju aktivna udruženja, registrovana u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima, koja obavlјaju delatnost od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac iz odelјka I konkursa, sa sedištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac, .

III PODNOŠENјE PRIJAVE

Prijava na konkurs se podnosi na unapred pripremlјenim obrascima, koji se mogu preuzeti u Uslužnom centru Opštinske uprave u Bačkom Petrovcu ili na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Pored uredno popunjene, potpisane i overene Prijave na konkurs potrebno je podneti i kopiju Statuta udruženja iz kojeg se mogu videti delatnost i cilјevi udruženja.

Kompletirana dokumentacija se predaje u Uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac (šalter broj 1), u roku od 15 dana od dana objavlјivanja Konkursa, odnosno do 29.06.2019. godine, a može se poslati i poštom kao preporučena pošilјka na adresu: Opština Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac, sa naznakom „Za Komisiju za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu“ i „Prijava na Konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu ”.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati!

IV KRITERIJUMI I MERILA ZA IZBOR PROGRAMA

Izbor programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac vršiće se primenom sledećih kriterijumima:
1. reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj lica koja se uklјučuje u program, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;
2. cilјevi koji se postižu: obim zadovolјavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi;
3. sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa;
4. zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: da li su ranije korišćena sredstva budžeta Republike Srbije i ako jesu, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

Prilikom vrednovanja i rangiranja programa, kao i određivanja predloga visine sredstava za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac, prednost će imati:
 programi koji podstiču razvoj kulture i umetnosti,
 programi koji podstiču vrhunsko stvaralaštvo,
 programi udruženja, koji su podržani iz sopstvenih prihoda ili prihoda iz drugih izvora,
 programi udruženja sa tradicijom.

V NAČIN DODELE SREDSTAVA

Komisija za sprovođenje konkursa će, najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs, utvrditi Predlog za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Predlog) i isti proslediti Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac na razmatranje. Predlog će biti objavlјen na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac, kao i na portalu e-Uprava, a učesnici konkursa će imati pravo prigovora na Predlog u roku od 8 dana od dana njegovog objavlјivanja. Odluku o prigovoru donosi Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Sredstva iz odelјka I ovog konkursa biće dodelјena Rešenjem Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac a na račun udruženja će se preneti na osnovu Ugovora koji će se zaklјučiti između udruženja i Opštine Bački Petrovac.

VI OBJAVLjIVANјE

Konkurs će se objaviti dana 14.06.2019. godine na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac, kao i na portalu e-Uprava.

 

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA
Srđan Simić, s.r.

Dokumenti za preuzimanje:

Konkurs - manifestacije 2019

Prijava na Konkurs - manifestacije 2019

Prihláška na súbeh - manifestácie 2019

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize