KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENјIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA U OBLASTI KULTURE – MANIFESTACIJE OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU BAČKI PETROVAC ZA 2019. GODINU

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 016-4/124-2019
Dana: 12.06.2019. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

 

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 - dr. zakoni i 44/2018 - dr. zakon), čl. 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 16/2018), Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 10a/2018), Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, na svojoj 85. sednici, održanoj dana 12.06.2019. godine, raspisalo je

K O N K U R S
ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENјIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA
U OBLASTI KULTURE – MANIFESTACIJE
OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU BAČKI PETROVAC ZA 2019. GODINU

 

I OBLAST OD JAVNOG INTERESA I OBIM SREDSTAVA

Predmet ovog konkursa je dodela sredstava za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac, koje u okviru svoje delatnosti i cilјeva realizuju udruženja u 2019. godini.

Maksimalna visina sredstava koja se mogu dodeliti za realizaciju programa opisanog u stavu 1. ovog odelјka iznosi 500.000,00 dinara.

Sredstva su predviđena u Odluci o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br. 10a/2018) na poziciji 125 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 13 – Razvoj kulture i informisanja, Programska aktivnost 0002 Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva, ek. klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama.

II UČESNICI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju aktivna udruženja, registrovana u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima, koja obavlјaju delatnost od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac iz odelјka I konkursa, sa sedištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac, .

III PODNOŠENјE PRIJAVE

Prijava na konkurs se podnosi na unapred pripremlјenim obrascima, koji se mogu preuzeti u Uslužnom centru Opštinske uprave u Bačkom Petrovcu ili na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Pored uredno popunjene, potpisane i overene Prijave na konkurs potrebno je podneti i kopiju Statuta udruženja iz kojeg se mogu videti delatnost i cilјevi udruženja.

Kompletirana dokumentacija se predaje u Uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac (šalter broj 1), u roku od 15 dana od dana objavlјivanja Konkursa, odnosno do 29.06.2019. godine, a može se poslati i poštom kao preporučena pošilјka na adresu: Opština Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac, sa naznakom „Za Komisiju za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu“ i „Prijava na Konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu ”.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati!

IV KRITERIJUMI I MERILA ZA IZBOR PROGRAMA

Izbor programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac vršiće se primenom sledećih kriterijumima:
1. reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj lica koja se uklјučuje u program, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;
2. cilјevi koji se postižu: obim zadovolјavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi;
3. sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa;
4. zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: da li su ranije korišćena sredstva budžeta Republike Srbije i ako jesu, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

Prilikom vrednovanja i rangiranja programa, kao i određivanja predloga visine sredstava za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac, prednost će imati:
 programi koji podstiču razvoj kulture i umetnosti,
 programi koji podstiču vrhunsko stvaralaštvo,
 programi udruženja, koji su podržani iz sopstvenih prihoda ili prihoda iz drugih izvora,
 programi udruženja sa tradicijom.

V NAČIN DODELE SREDSTAVA

Komisija za sprovođenje konkursa će, najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs, utvrditi Predlog za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Predlog) i isti proslediti Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac na razmatranje. Predlog će biti objavlјen na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac, kao i na portalu e-Uprava, a učesnici konkursa će imati pravo prigovora na Predlog u roku od 8 dana od dana njegovog objavlјivanja. Odluku o prigovoru donosi Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Sredstva iz odelјka I ovog konkursa biće dodelјena Rešenjem Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac a na račun udruženja će se preneti na osnovu Ugovora koji će se zaklјučiti između udruženja i Opštine Bački Petrovac.

VI OBJAVLjIVANјE

Konkurs će se objaviti dana 14.06.2019. godine na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac, kao i na portalu e-Uprava.

 

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA
Srđan Simić, s.r.

Dokumenti za preuzimanje:

Konkurs - manifestacije 2019

Prijava na Konkurs - manifestacije 2019

Prihláška na súbeh - manifestácie 2019

Budi popisivac

zastava222BANER

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика