PREDLOG za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima
za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije
od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu
Broj: 016-4/125-2019-2
Dana: 03.07.2019. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

 

Na osnovu člana 9. stav 1. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 16/2018), a u skladu sa odelјkom V stav 1. Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu br. 016-4/124-2019 od 11.02.2019. godine, Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture - manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu, na svojoj 1. sednici održanoj dana 03.07.2019. godine, utvrdila je

 

P R E D L O G
za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa
u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa
za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu

 

                Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu (u dalјem tekstu: Komisija), nakon razmatranja podnetih prijava na Konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu (u dalјem tekstu: Konkurs), ocenila je programe udruženja i utvrdila sledeću listu programa:

RED. BR.

NAZIV I SEDIŠTE UDRUŽENјA

NAZIV PROGRAMA

IZNOS U RSD

1.

Kulturno-umetnički centar „Z v o l e n“, Kulpin,

sa sedištem u Kulpinu, Maršala Tita 85

Kulpinfest 013

500.000,00

2.

MESNI ODBOR PETROVEC MATICE SLOVAČKE U SRBIJI, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Maršala Tita 18

„XXIII. Festival Jarné Nôty“

0,00

3.

MESNI ODBOR PETROVEC MATICE SLOVAČKE U SRBIJI, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Maršala Tita 18

„XXVII. Festival Spievajže si, spievaj“

0,00

UKUPNO:

500.000,00

Prilikom ocenjivanja prijavlјenih programa Komisija je uzimala u obzir kriterijume i merila u skladu sa odelјkom IV Konkursa, i vodila računa o raspoloživim sredstvima opredelјenim Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

Ovaj Predlog će se objaviti na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac, kao i na portalu e-Uprava.

Učesnici Konkursa imaju pravo prigovora na ovaj Predlog u roku od 8 dana od dana njegovog objavlјivanja.

                                                                                                                                                                                                        

PREDSEDNIK KOMISIJE

   Srđan Stojanović, s.r.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика