Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017.godinu namenjenih finansiranju i sufinansiranju

grb opstine vestiREPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC
KOMISIJA ZA OCENU PROGRAMA UDRUŽENјA GRAĐANA
Dana: 22. marta 2017. godine    

            Na osnovu člana  38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09), čl. 5 Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 8/12), Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 20a/2016), Komisija za ocenu programa udruženja građana, na svojoj 1. sednici, održanoj dana  22. marta 2017. godine,   raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA

IZ BUDžETA OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA 2017. GODINU

    namenjenih finansiranju i sufinansiranju:

  1. I. Programa u oblasti kulture i umetnosti, koje u okviru svojih programskih aktivnosti realizuju organizacije ili udruženja tokom 2017. godine, u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara. Sredstva su predviđena u Odluci o budžetu za 2017. godinu Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br.20a/2016) u razdelu 4, glava 1 , funkcija 820 – usluge kulture, program 13, programska klasifikacija 1201- 0002, pozicija 126, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, kulturno-umetnička društva;
  2. II. Programa humanitarnog, kulturno-prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od značaja za opštinu Bački Petrovac, koje tokom 2017. godine u okviru svojih programskih aktivnosti sprovode nevladine organizacije, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara. Sredstva su predviđena u Odluci o budžetu za 2017. godinu Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br.20a/2016) u razdelu 4, glava 1, funkcija 820 – usluge kulture, program 13, programska klasifikacija 1201- 0002, pozicija 127, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, nevladine organizacije;

    Sredstva se dodelјuju za sufinansiranje celogodišnjih programskih aktivnosti i posebnih programa (pojedinačnih projekata).

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna lica, koja se bave aktivnošću značajnom za opštinu Bački Petrovac iz stava 1. tačka I i II Javnog poziva, sa sedištem na teritoriji opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 4. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011).

Zahtev za finansiranje i sufinansiranje i Izveštaj o realizaciji programa i utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodelјena u 2016. godini) se podnose na unapred pripremlјenim obrascima, koje zainteresovani mogu preuzeti u Uslužnom centru Opštinske uprave u Bačkom Petrovcu ili na zvaničnom sajtu opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs

Pored popunjenih, overenih i potpisanih Zahteva za finansiranje i sufinansiranje i Izveštaja o realizaciji programa i utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodelјena u 2016. godini) potrebno je predati i fotokopije računa i izvoda iz banke i trezora za sredstva koja nisu pravdana u 2016.godini a koja dokazuju namensko trošenje sredstava i kopiju Rešenja o registraciji  organizacije.

Svu potrebnu dokumentaciju potrebno je predati u Uslužni centar Opštinske uprave (šalter broj 1) najkasnije do 31.marta  2017. godine. do 15.00  časova ili poslati poštom na adresu: Opština Bački Petrovac, ul. Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac, sa naznakom “Prijava na konkurs” i datumom slanja do 31.  marta 2017. godine.

Finansiranje i sufinansiranje organizacija i udruženja će se vršiti u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2017. Godinu.

Sredstva iz stava 1. tačka I  ovog javnog poziva biće određena:

  • Rešenjem opštinskog veća o finansiranju i sufinansiranju programa u iznosu od 1.700.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa  Ugovorima između korisnika sredstava i opštine Bački Petrovac i
  • Rešenjem opštinskog veća o finansiranju i sufinansiranju programa u iznosu od 300.000,00 dinara i preneće se na račune Korisnika sredstava u skladu sa posebnim Rešenjima  predsednika opštine

Sredstva iz stava 1. tačka II  ovog javnog poziva biće određena:

  • Rešenjem opštinskog veća o finansiranju i sufinansiranju programa u iznosu od 2.000.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa  Ugovorima između korisnika sredstava i opštine Bački Petrovac i
  • Rešenjem opštinskog veća o finansiranju i sufinansiranju programa u iznosu od 1.000.000,00 dinara i preneće se na račune Korisnika sredstava u skladu sa posebnim Rešenjima  predsednika opštine

Ukoliko je obim traženih sredstava veći od sredstava utvrđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, učesnici na Konkursu će biti u obavezi da prilože konkursnoj dokumentaciji popunjene posebne obrazce sa detalјnim godišnjim programima rada, a prioritet će imati:
-  programi za rad sa decom,
-  humanitarni programi,
-  programi koji podstiču razvoj kulture i umetnosti,
-  programi koji podstiču vrhunsko stvaralaštvo,
-  programi i projekti udruženja, koji su podržani iz  sopstvenih prihoda ili prihoda iz drugih izvora
-   programi udruženja sa tradicijom

Opštinsko veće opštine Bački Petrovac će najkasnije do 01. maja 2017. godine doneti Rešenja o finansiranju i sufinansiranju.  Rešenje će biti objavlјeno na zvaničnom sajtu Opštine najkasnije 7 dana od dana donošenja.

Korisnici sredstava dužni su da sredstva koriste isklјučivo za namene koje su određene Rešenjem o dodeli sredstava i Ugovorom između korisnika sredstava i opštine Bački Petrovac.  

U Bačkom Petrovcu,   22.03. 2017. godine        predsednik komisije  Srđan Stojanović

 


 

 

Budi popisivac

zastava222BANER

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика