Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Total:Pronađeno je 628 rezultata pretrage.

Pretraga za:

Strana 1 od 7

1. Izveštaj sa 25. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... te donošenje zaklјučka povodom istog; 6. Razmatranje Zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika komunalnih i drugih usluga JKP „Komunalac“ Maglić, te donošenje zaklјučka ...
Kreirano 15 april 2021
2. SAOPŠTENJE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisani Javni pozivi i konkursi za 2021. godinu
(Javni pozivi i konkursi)
... za mlade sa visokim obrazovanjem Pripravništvo za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem Obuka na zahtev poslodavca Obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog Subvencije poslodavcima za zapošlјavanje ...
Kreirano 13 april 2021
3. OBAVEŠTENJE o objavlјivanju <span class="highlight">zahtev</span>a za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika konunalnih i drugih usluga JKP „Komunalac“ Maglić
(Obaveštenja)
U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 ,104/2016 i 95/2018) o b j a v lј u j e   s e  zahtev za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama ...
Kreirano 22 mart 2021
4. Izveštaj sa 22. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... te donošenje Rešenja o uvećanju koeficijenta za obračun i isplatu plate načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac; 14. Razmatranje Zahteva za dopunu predloga Programa unapređenja zapošlјivosti ...
Kreirano 03 mart 2021
5. Izveštaj sa 20. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i zapisnika sa 18. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane dana 27.01.2021. godine; 1. Razmatranje zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o cenovniku komunalnih i drugih usluga JKP za ...
Kreirano 03 februar 2021
6. 18. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda. D N E V N I  R E D 1. Razmatranje Zahteva za prethodnu saglasnost za donošenje Pravilnika o radu JKP „Komunalac“ ...
Kreirano 01 februar 2021
7. OGLAS ZA PRIBAVLjANјE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA PRIKUPLjANјEM PISMENIH PONUDA
(Javni pozivi i konkursi)
... ponuđača: Pribaviće se u zakup poslovne prostorije onog ponuđača koji ponudi najniži iznos godišnje zakupnine za poslovne prostorije koje se pribavlјaju u zakup. Ukoliko dva ili više ponuđača zahtevaju ...
Kreirano 21 januar 2021
8. OBAVEŠTENјE o objavlјivanju <span class="highlight">zahtev</span>a za saglasnost na Odluku o cenovniku konunalnih usluga i drugih usluga JP za KSP „Komunalac“ Maglić
(Obaveštenja)
U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 ,104/2016 i 95/2018) o b j a v lј u j e   s e  zahtev za saglasnost na Odluku o cenovniku JP za KSP „Komunalac“ ...
Kreirano 15 januar 2021
9. Izveštaj sa 13. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... iste ; 11. Razmatranje Zahteva BG INVEST DOO za dobijanje saglasnosti za polaganje elektro kabla ispod k.p. 2100/3 KO Bački Petrovac, zaprimlјenog dana 26.11.2020. godine, te donošenje zaklјučka povodom ...
Kreirano 14 decembar 2020
10. Izveštaj sa 12. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Bački Petrovac, B) Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora PU „VČIELKA“ Bački Petrovac; 9. Razmatranje Zahteva O.Š. „Jan Čajak“ Bački Petrovac od dana 19.11.2020. godine za obezbeđenje finansijskih ...
Kreirano 04 decembar 2020
11. Izveštaj sa 11. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... poziva za učešće u javnoj raspravi o predlogu Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu; 9. Razmatranje Zahteva Gimnazije ...
Kreirano 18 novembar 2020
12. Izveštaj sa 10. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac; 3. Podnošenje predloga za dopunu dnevnog reda V sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac. 4. Razmatranje Zahteva JKP "Progres" Bačk ...
Kreirano 16 novembar 2020
13. Informacija o problematici snabdevanja električnom energijom
(Obaveštenja)
... zbog povećanja industrije i njihovih zahteva za koje postojeći vod nije dovoljan. Iz tog razloga dolazi do povremenih ispadanja mreže. Međutim za kratkotrajna ispadanja mreže u Bačkom Petrovcu najveći ...
Kreirano 16 novembar 2020
14. Izveštaj sa 9. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Petrovac za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog; 3. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( Zahtev JKP „Progres“ Bački Petrovac za nabavku ...
Kreirano 10 novembar 2020
15. Izveštaj sa 7. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i utvrđivanje predloga zaključka kojim Opština Bački Petrovac, kao član d.o.o. „Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac“ izjavljuje da istupa iz ovog privrednog društva. 13. Razmatranje Zahteva „EPS ...
Kreirano 08 oktobar 2020
16. Izveštaj sa 3. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić; 9. Razmatranje Zahteva Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno- stambene i inspekcijske poslove Opštine Bački Petrovac ...
Kreirano 21 septembar 2020
17. Izveštaj sa 2. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac; 6. Razmatranje Zahteva DOO „Maglić“ PD od dana 17.06.2020. godine za zaključivanje Ugovora o pravu službenosti prolaza, te donošenje Zaključka ...
Kreirano 14 septembar 2020
18. Izveštaj sa 132. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... predloga Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu; 2. Razmatranje Zahteva PU Koordinatora za romska pitanja i tima za implementaciju i monitoring lokalnog ...
Kreirano 03 septembar 2020
19. Izveštaj sa 130. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Zahteva za povećanje broja zaposlenih i finansiranje 6 novih radnih mesta u PU „Včielka“ Bački Petrovac, te donošenje zaključka povodom istog; 2. Razmatranje Zahteva PU „Včielka“ Bački Petrovac za utvrđivanje ...
Kreirano 29 jul 2020
20. OBAVEŠTENJE O PODNETOM <span class="highlight">zahtev</span>U ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU TELEKOM SRBIJA
(Oglasna tabla)
Pročitajte ovde.        
Kreirano 23 jun 2020
21. Izveštaj sa 128. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda. D N E V N I  R E D 1. Razmatranje Zahteva „STRUJA“ DOO Novi Sad za davanje saglasnosti za izgradnju elektroenergetskog objekta na parc. br. 7310/21 KO ...
Kreirano 23 jun 2020
22. Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa za 2021.godinu
(Javni pozivi i konkursi)
... za stočare na koverat naznačiti podaci o vrsti i kategoriji zivotinja zahtev INF zahtev polj inspek za inf zahtev STOC zahtev vet insp zahtev za koriscenje zemljista bez naknade      ...
Kreirano 16 jun 2020
23. Izveštaj sa 121. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda. D N E V N I  R E D 1. Razmatranje Zahteva OZZ „Castro Cop“ Kulpin za zaključivanje Ugovora o pravu službenosti na parcelama 4559, 4557 i 4655 KO Gložan ...
Kreirano 29 april 2020
24. Procedura za dobijanje dozvole za kretanje u vreme zabrane kretanja
(Centar za socijalni rad)
Građanin se obraća zahtevom za izdavanje dozvole za kretanje u vreme zabrane kretanja jedinici lokalne samouprave u mestu u  kojem živi. Jedinica lokalne samouprave će odrediti kome i na koji način ...
Kreirano 09 april 2020
25. Izdavanje dozvola za kretanje tokom policijskog časa
(Centar za socijalni rad)
... kontrolisaće i vršiće izdavanje dozvola za kretanje u vreme policijskog časa. Građani kojima je potrebna dozvola za kretanje u vreme policijskog časa, za rešavanje ovog problema potrebno je da se zahtevom ...
Kreirano 06 april 2020
26. Obaveštenje za poljoprivrednike
(Obaveštenja)
... odnosno od 13:00 subotom do 05:00 časova u ponedeljak), svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja ...
Kreirano 06 april 2020
27. Kol-centar Opštine Bački Petrovac –ažurirani brojevi
(vanredno stanje)
...  Jednostavnija procedura za upućivanje na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana bez prethodnog dostavljanja zahteva poslodavaca na mišljenje reprezentativnom sindikatu grane ili delatnosti osnovanom ...
Kreirano 21 mart 2020
28. Izveštaj sa 116. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade nematerijalne i materijalne štete poravnanjem; 7. Pitanja i predlozi. Najpre je usvojen zapisnik sa 115. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, ...
Kreirano 10 mart 2020
29. Izveštaj sa 113. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... 2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog; 3. Razmatranje Zahteva za produžetak finansiranja 6 novih radnih mesta u PU „Včielka“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog; 4. Razmatranje ...
Kreirano 30 januar 2020
30. Izveštaj sa 107. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... 5. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija u vezi zahteva vlasnice mnjača da cena mnjača bude izražena u evrima, nakon čega je donet Zaklјučak kojim daje saglasnost na izmenu teksta predugovora za ...
Kreirano 30 januar 2020
31. Izveštaj sa 106. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... „Komunalac“ Maglić, te donošenje zaklјučka povodom istog; 4. Razmatranje Zahteva Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin za dopunu finansijskog plana za 2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog; ...
Kreirano 30 januar 2020
32. domaća mlekara <span class="highlight">zahtev</span>
(Oglasna tabla)
preuzmite ovde: domaća mlekara zahtev  ...
Kreirano 06 januar 2020
33. Izveštaj sa 103. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... kojim se upućuje zahtev za mišlјenje Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije u vezi postojanja sukoba interesa između funkcije odbornika i funkcije člana izborne komisije jedinice lokalne samouprave ...
Kreirano 13 decembar 2019
34. Izveštaj sa 99. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Zahteva Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za odobrenje dodatnih sredstava, te donošenje zaklјučka povodom istog; 7. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke ...
Kreirano 12 novembar 2019
35. Izveštaj sa XXXI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac
(Sednica skupštine opštine)
... Komenski“ Kulpin, na lični zahtev, zbog preselјenja Dušica Rakić iz Kulpina – predstavnica Saveta roditelјa. Zatim je doneto Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ ...
Kreirano 25 oktobar 2019
36. obaveštenje o podnetom <span class="highlight">zahtev</span>u Vin Farm
(Oglasna tabla)
Obaveštenje preuzmite ovde
Kreirano 18 oktobar 2019
37. Izveštaj sa 96. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 27.08.2019. godine; b) 95. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 06.09.2019. godine; 1. Razmatranje zahteva za davanje saglasnosti za ...
Kreirano 18 septembar 2019
38. Izveštaj sa 93. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštine Bački Petrovac, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda. Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se upućuje zahtev predsednici ...
Kreirano 03 septembar 2019
39. OBAVEŠTENJE o podnetom <span class="highlight">zahtev</span>u STEJPAK doo
(Oglasna tabla)
Obaveštenje preuzmite ovde  
Kreirano 06 avgust 2019
40. Izveštaj sa 89. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... na teritoriji Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog; 3. Razmatranje Zahteva OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za dodelu finansijskih sredstava za adaptaciju poda u holu škole, te ...
Kreirano 22 jul 2019
41. Izveštaj sa 85. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... vojvođanskog pozorišta za odobrenje uvođenja gasa i odobrenje novčanih sredstava, te donošenje zaklјučka povodom istog; 4. Zahtev Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za obezbeđivanje dodatnih ...
Kreirano 26 jun 2019
42. OBAVEŠTENјE o podnetom <span class="highlight">zahtev</span>u za odlučnvanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu
(Oglasna tabla)
OBAVEŠTENјE o podnetom zahtevu za odlučnvanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu Nosnlac projekta „ Telekom Srbija "a.d - Beograda ,ulnca Takovska br. 2 , je podneo zahtev za odlučivanj ...
Kreirano 18 jun 2019
43. Javni poziv za ostvarivanje prava koriscenja bez placanja naknade za 2020.god.
(Javni pozivi i konkursi)
Dokumenti: Javni poziv za ostvarivanje prava koriscenja bez placanja naknade za 2020.god zahtev za koriscenje zemljista bez naknade  ...
Kreirano 14 jun 2019
44. Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa za 2020.god
(Javni pozivi i konkursi)
Dokumenti: izjava za stočare Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa za 2020.god na koverat naznačiti podaci o vrsti i kategoriji životinja zahtev STOC zahtev vet insp zahtev INF zahtev polj ...
Kreirano 14 jun 2019
45. Izveštaj sa 82. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog; 7. Razmatranje Zahteva JKP „Progres“ Bački Petrovac za saglasnost na Izmene Programa poslovanja za 2019. godinu i trogodišnjeg programa poslovanja ...
Kreirano 17 maj 2019
46. IZVEŠTAJ sa 26. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (27.03.2019. godine)
(Sednica skupštine opštine)
... Petrovac – k.o. Kulpin, zbog podnetog zahteva za razrešenje; b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju zamenika predsednika Komisije sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini ...
Kreirano 29 mart 2019
47. Izveštaj sa 81. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... zaklјučka povodom istog; 7. Razmatranje Zahteva Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za privremeno finansiranje jednog radnika, te donošenje zaklјučka povodom istog; 8. a) Razmatranje nacrta ...
Kreirano 28 mart 2019
48. IZVEŠTAJ sa 25. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (04.03.2019. godine)
(Sednica skupštine opštine)
... o predlogu izmene Rešenja Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojim je obrazovana Komisija za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemlјišta; 5. Razmatranje predloga ...
Kreirano 06 mart 2019
49. Izveštaj sa 78. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštinskog veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda. D N E V N I   R E D   1. Razmatranje Zahteva za saglasnost na Odluku o cenovniku komunalnih usluga i drugih usluga JKP „Progres“ ...
Kreirano 04 mart 2019
50. Izveštaj sa 77. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... zaklјučka povodom istog; 4. Razmatranje zahteva za saglasnost na Odluku o cenovniku komunalnih usluga i drugih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog; 5. Razmatranje ...
Kreirano 04 mart 2019
51. OBAVEŠTENјE o objavlјivanju <span class="highlight">zahtev</span>a za saglasnost na odluku o cenovniku komunalnih usluga i drugih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac
(Vesti)
U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 i 104/2016),  o b j a v lј u j e   s e   zahtev za saglasnost na odluku o cenovniku komunalnih usluga i drugih ...
Kreirano 06 februar 2019
52. Izveštaj sa 75. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemlјišta; 5. Razmatranje predloga Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog; 6. Razmatranje predloga ...
Kreirano 30 januar 2019
53. IZVEŠTAJ O RADU SAVETA ZA ZDRAVLjE OPŠTINE BAČKI PETROVAC U 2018. GODINI
(Savet za zdravlje)
... gradova i opština). U vezi istog, pristupilo se izradi Izveštaja o zdravstvenom stanju stanovništva Bački Petrovac – u decembru 2018. godine podnet je zahtev Institutu za javno zdravlјe Vojvodine za izradu ...
Kreirano 29 januar 2019
54. Izveštaj sa 71. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac o izmeni i dopuni odluke o utvrđivanju naknade za pasivno dežurstvo radnika Centra, te donošenje zaklјučka povodom istog; Razmatranje Zahteva ...
Kreirano 21 decembar 2018
55. Obaveštenje o otpočinjanju rada na pripremi predloga Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac 2018 – 2025.-
(Savet za zdravlje)
... Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac 2018 – 2025. Obraćamo se svima, kojim bude u ovu svrhu upućen poseban pisani akt Radne grupe, da iziđu u susret zahtevima za davanje i dostavu podataka, koji ...
Kreirano 14 decembar 2018
56. OBAVEŠTENJE o podnetom <span class="highlight">zahtev</span>u za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja zatečenog stanja projekta na životnu sredinu
(Oglasna tabla)
Obaveštenje preuzmite ovde   obaveštenje za javnost obim i sadržaj
Kreirano 06 decembar 2018
57. Izveštaj sa 69. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... zaklјučka povodom istog; b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić za školsku 2018/19 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog; 3. Razmatranje Zahteva za finansiranje ...
Kreirano 29 novembar 2018
58. Izveštaj sa 66. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... 2018-2020. godine; 4. Razmatranje Revidiranog zahteva predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac za obezbeđivanje potrebnih sredstava za izradu Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac te za formiranje ...
Kreirano 01 novembar 2018
59. Izveštaj sa 64. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... veća Opštine Bački Petrovac, održane 24.09.2018. godine; b) 63. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 25.09.2018. godine; 1. Razmatranje Zahteva „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd – ...
Kreirano 04 oktobar 2018
60. Izveštaj sa 59. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... zahteva Snežane Nikolić iz Novog Sada za izvršenje presude Upravnog suda Odelјenje u Novom Sadu III-27 U 18345/15, te donošenje zaklјučka povodom istog; 5. Razmatranje Zahteva za proširenje mreže PU „Včielka“ ...
Kreirano 26 septembar 2018
61. Obaveštenje o podnetom <span class="highlight">zahtev</span>u za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu
(Oglasna tabla)
Obaveštenje preuzmite ovde: obaveštenje sken  
Kreirano 12 septembar 2018
62. Izveštaj sa 55. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Bački Petrovac; 5. Razmatranje Zahteva „SAT-TRAKT“ DOO Bačka Topola za davanje saglasnosti za postavlјanje telekomunikacionog kabla, te donošenje zaklјučka povodom istog; 6. Razmatranje Zahteva OZZ „Zlatno ...
Kreirano 20 jul 2018
63. Izveštaj sa 54. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... te utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora i predloga Rešenja o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac; 9. Razmatranje Zahteva za utvrđivanje ...
Kreirano 20 jul 2018
64. Izveštaj sa 51. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... odnosno objektima sagrađenim katastarskoj parceli broj 8509/2 površine od 73 ar 09 m2, te donošenje zaklјučka povodom istog; 3. Razmatranje Zahteva sa predlozima Udruženja preduzetnika „PETROVEC 1842“, ...
Kreirano 26 jun 2018
65. Javni pozivi - poljoprivredno zemljište
(Javni pozivi i konkursi)
izjava za stocare podaci o vrsti i kategoriji zivotinja skenirani javni poziv preci zakup opstina Backi Petrovac skenirani javni poziv koriscenje bez naknade opstina Backi Petrovac zahtev INF ...
Kreirano 15 jun 2018
66. Stručni skup „Kad nevidlјivi postanu vidlјivi – saradnja CSR i ustanova za smeštaj duševno/ mentalno obolelih lica“ – susret korisnika i srodnika
(Centar za socijalni rad)
... i kulturnog identiteta, uspomena korisnika na smeštaju; Deinstitucionalizacija- potreba korisnika ili reformski zahtev. O navedenim temema govorili stručni radnici CSR Bački Petrovac, Milka Grbić, psiholog, ...
Kreirano 01 jun 2018
67. Rešenje o imenovanju stručne Komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2018. godinu
(Javni pozivi i konkursi)
... odluke o raspodeli sredstava. Ocenjivanje projekata vrši svaki član Komisije nezavisno, za svaki projekat i po svakom od kriterijuma. Komisija je dužna da na pismeni zahtev predsednika opštine, ukoliko ...
Kreirano 09 maj 2018
68. Android aplikacija za sistem 48
(Vesti)
... preduzeća i inspekcijskih službi, Sistem 48 omogućava rešavanje problema i zahteva građana, raspolaganje sredstvima na nov, moderan i funkcionalan način zasnovan isključivo na tehničkim podacima i činjenicama. ...
Kreirano 04 maj 2018
69. Izveštaj sa 47. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... 15.03.2018. godine; g) 46. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 28.03.2018. godine; 1. Razmatranje Informacije o stanju u parnicama pokrenutim povodom zahteva za povraćaj uplaćivanog ...
Kreirano 25 april 2018
70. Izveštaj sa XVIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (19.03.2018. godine)
(Vesti)
... predsednik SO-e je na zahtev odbornika prezentirao nekretnine koje se predlažu otuđiti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac. Usledila je rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici Miroslav Čeman, Pavel ...
Kreirano 21 mart 2018
71. Izveštaj sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Opštine Bački Petrovac; 17. Razmatranje Informacije o stanju u parnicama pokrenutim povodom zahteva za povraćaj uplaćivanog mesnog samodoprinosa na osnovu Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne ...
Kreirano 19 februar 2018
72. Turistička inspekcija
(Inspekcijske službe)
... ugostitelјskim objektima, zahteva sudski nalog za prestres stambenog ili pratećeg prostora kod saznanja da se u tom prostoru obavlјa delatnost ili pružaju usluge u slučaju kada se vlasnik ili korisnik ...
Kreirano 22 januar 2018
73. Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica
(Javni pozivi i konkursi)
... Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba, pored uslova koji su navedeni u članu 2., da ispune i sledeće uslove: da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državlјanstvo ...
Kreirano 08 decembar 2017
74. Izveštaj sa 35. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... zahteva DOO „SAT-TRAKT“ Bačka Topola za korišćenje parcele u vlasništvu Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog; Razmatranje Predloga Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene ...
Kreirano 16 novembar 2017
75. Izveštaj sa 34. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Zahteva Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za davanje saglasnosti za davanje u zakup Sportske hale u Gložanu i utvrđivanje cene satnice; 5. Razmatranje Žalbe Dalјević Jelene iz Maglića ul. Maršala ...
Kreirano 01 novembar 2017
76. Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine je raspisao novi konkurs za kreditiranje Registrovanih poljoprivrednih gazdinstava
(Javni pozivi i konkursi)
... dodatnog grejs perioda (do godinu dana) za obaveze koje dospevaju u narednom periodu.    Posebno izdvajamo sledeće uslove: Podnošenje zahteva bez naknade za obradu Kamatna stopa 1,5 % na godišnjem ...
Kreirano 09 oktobar 2017
77. Izveštaj sa 33. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... u državnoj svojini, po osnovu prava prečeg zakupa; 4. Razmatranje Zahteva za saglasnost na povećanje naknada članovima Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka ...
Kreirano 09 oktobar 2017
78. Obaveštenje o podnetom <span class="highlight">zahtev</span>u za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - JKP &quot;Progres&quot;
(Oglasna tabla)
... opštine Bački Petrovac objavljuje : O  B  A  V  E  Š  T  E  N  J E o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu  Nosilac projekta „ JKP Progres“-  iz ...
Kreirano 09 oktobar 2017
79. Obaveštenje o podnetom <span class="highlight">zahtev</span>u za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - &quot;Chigo contract&quot;
(Oglasna tabla)
... uprave  opštine Bački Petrovac objavljuje : O  B  A  V  E  Š  T  E  N  J E                     o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu          Nosilac ...
Kreirano 27 septembar 2017
80. Izveštaj sa 31. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... – zahtev za potvrđivanje projekta parcelacije; Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o stavlјanju van snage Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve br. 016-4/186-2017 od 30.05.2017. ...
Kreirano 25 septembar 2017
81. Javni konkurs za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
... strukovnim studijama; da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz alineje 2 ovog člana; da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ...
Kreirano 26 jul 2017
82. Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić
(Javni konkursi)
... strukovnim studijama; da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz alineje 2 ovog člana; da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ...
Kreirano 26 jul 2017
83. Izveštaj sa XIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (09.06.2017.)
(Sednica skupštine opštine)
... Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je izneo stav u vezi ovog pitanja. Na kraju sednice, pod tačkom „Odbornička pitanja“, odbornik Pavel Marčok je upozorio nadležne iz opštine, da se zahteva od JP „Putevi ...
Kreirano 13 jun 2017
84. Izveštaj sa 24. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
1. Razmatranje Zahteva za saglasnost za prelaz preko parcela, podnetog od strane EPS - Elektrodistribucija Novi Sad.   Dana 02.06.2017. godine održana je 24. (telefonska) sednica Opštinskog veća ...
Kreirano 13 jun 2017
85. Izveštaj sa 23. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Zahteva za davanje saglasnosti za finansiranje kapitalnih projekata MZ Maglić i donošenje zaklјučka povodom istog; 6. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o utvrđivanju liste kategorija registraturskog ...
Kreirano 13 jun 2017
86. Izveštaj sa 22. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Vesti)
... Mesne zajednice Kulpin; 2. Razmatranje i donošenje zaklјučka povodom zahteva za sporazum o korišćenju dela javne površine za potrebe elektropriklјučka podnetog od strane Skutelis Mariosa iz Maglića; 3. ...
Kreirano 31 maj 2017
87. Izveštaj sa 20. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Vesti)
... pravobranioca, 3. Razmatranje mišlјenja pravobranioca opštine Bački Petrovac i donošenje Zaklјučka povodom Zahteva za saglasnost za prelaz preko parcela koji je podnela „Elektrovojvodina“ d.o.o Novi ...
Kreirano 06 april 2017
88. Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017.godinu namenjenih finansiranju i sufinansiranju
(Javni pozivi i konkursi)
... i 99/2011). Zahtev za finansiranje i sufinansiranje i Izveštaj o realizaciji programa i utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodelјena u 2016. godini) se podnose na unapred pripremlјenim ...
Kreirano 22 mart 2017
89. Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2017. godini u opštini Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
... za sprovođenje javnog rada podnosi se Opštini Bački Petrovac, ul. Kolarova 6, na propisanom obrascu. Zahtev se može dobiti na Pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac ili preuzeti sa zvanične ...
Kreirano 22 februar 2017
90. Javni pozivi za subvencionisanje zapošljavanja, samozapošljavanja, refundaciju troškova i ostale podsticaje politike zapošljavanja
(Javni pozivi i konkursi)
...  Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2017. godini   Detaljne informacije o javnim pozivima, pravilnike i formulare možete preuzeti sa našeg sajta u nastavku ...
Kreirano 14 februar 2017
91. Izveštaj sa 17. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... poslovanju za 2016.godinu JKP „Progres“ Bački Petrovac, 2. Razmatranje  i donošenje odluke povodom zahteva za izmene u cenovniku komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac, 3. Razmatranje i usvajanje ...
Kreirano 13 februar 2017
92. Izveštaj sa X sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (30.01.2017.)
(Sednica skupštine opštine)
... reda razmatra pitanje o kome se nije raspravljalo a ni odlučivalo na X – nerealizovanoj sednici SO-e Bački Petrovac sazvanoj po hitnom postupku, na zahtev 12 odbornika SO-e Bački Petrovac, 18.01.2017. ...
Kreirano 06 februar 2017
93. Konkursi za privredu i poljoprivredu
(Javni pozivi i konkursi)
... kreditnog zahteva (sa 10.000,00 dinara smanjena na 5.000,00 dinara)   Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad   Ministarstvo privrede Republike Srbije objavilo je Javni ...
Kreirano 31 januar 2017
94. Javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2017.god
(Javni pozivi i konkursi)
... 100.000,00 dinara a najveći iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 1.500.000,00 dinara. Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Učesnik ...
Kreirano 23 januar 2017
95. Izveštaj sa IX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac 28.12.2016.
(Sednica skupštine opštine)
... Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „KOMUNALAC“ Maglić za 2017. godinu. Na zahtev odbornika Marčoka, kratko uvodno obrazloženje Programa poslovanja JKP ...
Kreirano 30 decembar 2016
96. Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica
(Javni pozivi i konkursi)
... tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove: 1. izbeglički status i to: -da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državlјanstvo ...
Kreirano 22 decembar 2016
97. Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanјe stambenih potreba izbeglica
(Javni pozivi i konkursi)
... zahtev za prijem u državlјanstvo Republike Srbije ili -da im je prestao status izbeglice, jer su stekli državlјanstvo Republike Srbije (NAPOMENA: navedeni uslov je obavezan za Podnosioca prijave i članove ...
Kreirano 22 decembar 2016
98. Obaveštenje o podnetom <span class="highlight">zahtev</span>u za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu
(Oglasna tabla)
... opštine Bački Petrovac objavljuje :                             Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene                                                      uticaja projekta ...
Kreirano 16 decembar 2016
99. Izveštaj sa 12. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Vesti)
... stručnog utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji opštine Bački Petrovac, 5. Razmatranje i donošenje rešenja povodom zahteva za izmirenje ...
Kreirano 05 decembar 2016
100. Saopštenja za javnost sa sednica Izborne komisije Opštine Bački Petrovac
(Izbori 2016)
... u formatu A 4,  sa znakom Opštine Bački Petrovac plave boje br. 44 (raster) a kontrolni listić u formatu A 4 zelene boje br. 57. U nastavku, članovi Izborne komisije su razmotrili zahtev posmatračke ...
Kreirano 17 mart 2016