Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti

Komisija za pružanje pomoći izbeglicama (u daljem tekstu: Komisija) dodeljuje sredstava u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 (dvamiliona) dinara, namenjena za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti (u daljem tekstu: Pomoć).

USLOVI

Pomoć može biti dodeljena porodicama izbeglica, koje imaju boravište, odnosno prebivalište na teritoriji Opštine Bački Petrovac a neophodna im je pomoć za ekonomsko osnaživanje, kroz dohodovne aktivnosti i koje ispunjavaju propisane uslove za izbor korisnika (u daljem tekstu: Korisnik).

           

Korisniku i članovima njegovog porodičnog domaćinstva može biti dodeljena Pomoć pod sledećim uslovima:

 1. da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije/dobijeno rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili im je status izbeglice prestao (obavezno za podnosioca prijave);
 2. da imaju imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine;
 3. da nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili  ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;
 4. da imaju radno sposobne članove domaćinstva i potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi Pomoć;
 5. da je aktivnost za koju je pomoć tražena od značaja za egzistenciju porodice;
 6. da ima preduslove za obavljanje delatnosti za koju traži Pomoć:

-          Za poljoprivednu delatnost i stočarstvo da je vlasnik ili zakupac zemljišta i/ili pomoćnih objekata;

-          Za zanatsku ili uslužnu delatnost da je vlasnik ili zakupac prostora u kome će obavljati delatnost i

-          Za druge delatnosti u skladu sa delatnošću navedenoj u prijavi.

Pomoć se dodeljuje kao jednokratna i bespovratna i odobrava se u robi i materijalu za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, u maksimalnom iznosu do 200.000,00 (dvestotinehiljada) dinara, po porodičnom domaćinstvu Korisnika.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Korisnik kao podnosilac Prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeću dokumentaciju:

 1. popunjen obrazac Prijave;
 2. fotokopiju važeće izbegličke legitimacije ili rešenje o prestanku statusa izbeglice (obavezno za podnosioca Prijave, a za ostale članove ukoliko su bili u statusu);
 3. fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (ne odnosi se na lica koja imaju važeće izbegličke legitimacije);
 4. rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili dokaz o podnetom zahetvu za prijem u državljanstvo (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);
 5. izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina;
 6. uverenje nadležnog organa o prebivalištu/boravištu lica;
 7. izjavu overenu kod nadležnog organa overe da podnosilac Prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;
 8. dokaz o prihodima:

-          uverenje iz Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti, ukoliko se radi o nezaposlenom licu koje je evidentirano kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a ukoliko se radi o nezaposlenom licu koje nije evidentirano u Nacionalnoj službi za zapošljavanje - izjava overenu kod nadležnog organa overe da je lice nezaposleno i da nema primanja;

-          uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;

-          potvrda poslodavca o visini primanja za mesec koji prethodi mesecu podnošenja Prijave na Javni poziv za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena u organu uprave ili sudu da podnosilac Prijave odnosno član porodičnog domaćinstva ostvaruje neke povremene prihode;

-          ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja Prijave ili ukoliko lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije - izjava overenu kod nadležnog organa overe da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije ni u Republici Srbiji, ni u trećoj državi;

 1. dokaz o školovanju - potvrda nadležne obrazovne inistitucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju do navršenih 26 godina života;
 2. dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju  - rešenje/potvrda nadležnog organa;
 3. rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje interresorne komisije za decu koja su telesno invalidna ili sa smetnjama u razvoju;
 4. kod jednoroditeljskih porodica prilaže se potvrda o smrti bračnog druga; rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo; izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva; rešenje o razvodu braka; u slučaju porodičnog domaćinstva samohranog roditelja isti daje izjavu overenu kod nadležnog organa overe da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima a da, u međuvremenu, nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
 5. potvrda prethodnog poslodavca, fotokopija radne knjižice ili izjava overena kod nadležnog organa overe da lice ima potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi Pomoć;
 6. potvrda da je  Korisnik prošao obuku za izradu poslovnih planova ili obuku Nacionalne službe za zapošljavanje;
 7. dokaz da ima registrovanu delatnost;
 8. dokaz da pokreće aktivnost:

-          da je registrovao i pokreće novu aktivnost,

-          izjava da pokreće aktivnost (ako nije registrovao novu aktivnost koju pokreće).

Navedeni dokazi podnose se u fotokopiji, a originalna dokumenta se proveravaju prilikom prijema zahteva.

IZBOR KORISNIKA

Odluku o izboru korisnika Pomoći donosi Komisija za pružanje pomoći izbeglicama na osnovu sistema bodovanja, utvrđenog Pravilnikom o radu Komisije br. 016-1/81-2015-16 od 28.07.2015. godine, u skladu sa Ugovorom o saradnji, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Opštine Bački Petrovac br. 9-9/170 od 22.06.2015. godine i br. 016-1/151-2015 od 19.06.2015. godine.

DODATNE INFORMACIJE

Obrazac prijave na javni poziv i objedinjene izjave, kao i ostale informacije, mogu se dobiti u zgradi Opštine Bački Petrovac u uslužnom centru i mesnim kancelarijama Opštine Bački Petrovac, ili preuzeti sa zvanične internet stranice Opštine Bački Petrovac (https://www.backipetrovac.rs/).

Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj 021/780-378 svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

Kompletirani zahtevi će se predavati isključivo u uslužnom centru u zgradi Opštine Bački Petrovac, ili putem pošte na adresu: Komisija za pružanje pomoći izbeglicama, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac, uz naznaku „Prijava na Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti“.

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Javni poziv je otvoren od 30. jula do 29. avgusta 2015. godine

 

 

ZAMENIK PREDSEDNICE

KOMISIJE

Miroslav Čeman

doc.png Javni poziv DA 2015 

doc.png Dokumentacija za javni poziv DA 2015

doc.png Pravilnik DA 2015

xls.png Prijava na javni poziv DA 2015

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика