Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2017. godini u opštini Bački Petrovac

OSNOVNE INFORMACIJE
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac - izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa. Javni radovi se organizuju u cilju radnog angažovanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Javne radove sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje na osnovu javnog konkursa predsednik Opštine.

Poslodavac koji sprovodi javne radove zaključuje sa nezaposlenim ugovor o radnom angažovanju u skladu sa propisima o radu i javnim konkursom. Sredstva za organizovanje javnih radova koriste se za isplatu naknada za obavljen posao nezaposlenim licima uključenim u javne radove.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Poslodavac - izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Za sprovođenje javnog rada Opština isplaćuje poslodavcu - izvođaču javnog rada sredstva za zaradu nezaposlenim licima.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

Isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od:
- 23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa osnovnim obrazovanjem;
- 24.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa srednjim obrazovanjem;
- 25.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa visokim obrazovanjem I stepena;
- 26.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa visokim obrazovanjem II stepena.

Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Opština, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada, troškove sprovođenja javnih radova, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim konkursom.

OBLASTI SPROVOĐENJA
Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblasti
- socijalnih i humanitarnih delatnosti - prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima i osobama sa invaliditetom.


PODNOŠENJE PRIJAVE
Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:

- direktni i indirektni budžetski korisnici,
- javne ustanove i javna preduzeća,
- institucije kojima je osnivač opština,
- ustanove socijalne zaštite,
- društvene organizacije,
- udruženja građana.

Uslovi:

Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovom:
- da zapošljava prvenstveno nezaposlenog koji se teže zapošljava ili nezaposlenog u stanju socijalne potrebe;
- da u svom statutu ili drugom dokumentu o poslovanju imaju navedene oblasti delovanja u skladu sa oblastima sprovođenja javnog rada;
- da je u prijavi za javne radove naveo detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnog rada (termin plan);
- da je izmirio ugovorne obaveze prema Opštini Bački Petrovac, osim za obaveze čija je realizacija u toku.

Dokumentacija za podnošenje prijave:

- prijava za javne radove na propisanom obrascu;
- izvod iz statuta ili drugog dokumenta o poslovanju iz koga se vidi da je oblast delovanja u skladu sa oblastima sprovođenja javnog rada
- fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar;
- spisak lica korisnika usluga - za podnosioce javnih radova iz oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti;

Način podnošenja prijave

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se Opštini Bački Petrovac, ul. Kolarova 6, na propisanom obrascu. Zahtev se može dobiti na Pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac ili preuzeti sa zvanične internet prezentacije Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs

DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi se na osnovu provere i podnete prijave za sprovođenje javnog rada.

Provera podnetih prijava
Opština Bački Petrovac vrši proveru podnetih prijava, odnosno proveru ispunjenosti uslova javnog poziva i priložene dokumentacije.

Prijave koje ne ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom neće se dalje razmatrati.

Opština zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetoj prijavi izvrši korekciju dužine trajanja i/ili broja lica, u skladu sa raspoloživim iznosom sredstava koji je opredeljen za datu meru.

Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova
Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi Predsednik Opštine, koja se objavljuje na oglasnoj tabli Opštine Bački Petrovac.

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Predsednik Opštine Bački Petrovac i poslodavac - izvođač javnog rada zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
- ugovori o radu sa nezaposlenim licima na određeno vreme
- karton deponovanih potpisa i
- termin plan – ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužina trajanja projekta.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje, odnosno početak rada lica angažovanog na javnom radu. Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 30 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.

OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da:

- zaposlenog angažovanog na sprovođenju javnog rada, zadrži u radnom odnosu najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze. U slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenog, poslodavac je u obavezi da, u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zasnuje radni odnos na određeno vreme sa drugim nezaposlenim licem za preostalo vreme trajanja ugovora;
- organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
- mesečno vrši isplatu zarada zaposlenima u zakonskim rokovima na tekući račun lica;
- mesečno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima angažovanim na sprovođenju javnog rada;
- Opštini Bački Petrovac dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene angažovane na sprovođenju javnog rada,
- Opštini Bački Petrovac dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove zarade,
- Opštini Bački Petrovac omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
- obavesti Opštinu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.

U slučaju da poslodavac - izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.

OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije kao i prijavni formulari mogu se dobiti u Opštini Bački Petrovac, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bački Petrovac (II sprat), na Pisarnici Opštine Bački Petrovac kao i na zvaničnim internet prezentacijama Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs.

Ispunjen prijavni formular za učešće na javnom pozivu za organizovanje sprovođenja javnih radova se podnosi poštom na adresu: Opština Bački Petrovac, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, ul. Kolarova 6, Bački Petrovac, sa naznakom:“ Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2017. godini u Opštini Bački Petrovac“, ili na Pisarnici Opštine Bački Petrovac.

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je otvoren od 22.02.2017. do 02.03.2017. godine.

 

Predsednik opštine
Srđan Simić

 

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика