Javni konkurs za izbor direktora turističke organizacije Opštine Bački Petrovac

REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA
TURISTIČKA ORGANIZACIJA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Maksima Gorkog 17
Upravni odbor
Broj:15/2021
Dana: 14.05.2021.
U Bačkom Petrovcu

 

Na osnovu člana 42. Zakona o turizmu i člana 27. Statuta Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, Upravni odbor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, na svojoj sednici održanoj dana 14.05.2021. godine, raspisao je

 

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

PODACI O JAVNOJ SLUŽBI:

Turistička organizacija Opštine Bački Petrovac,
Maksima Gorkog 17, 21470 Bački Petrovac,
Matični broj: 08868573,
Osnivanje: Odluka o osnivanju Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac– „Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 10/2006, akt o osnivanju br. 011-89/2006-02,
PIB: 104826222
Pretežna delatnost: - 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak.
Turistička oraganizacija opštine Bački Petrovac je osnovana 15.12.2006. godine i predstavlja klasičnu turističku organizaciju jedinice lokalne samouprave, osnovana je na osnovu člana 21. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 42/91 i 71/94) i člana 11. stav 1. tačka 1. Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 10/2006), akt o osnivanju br. 011-89/2006-02, od 05.12.2006. godine. Upravni odbor Turističke organizacije opštine Bački Petrovac na svojoj prvoj sednici održanoj 2007. godine, doneo je i S T A T U T turističke organizacije opštine Bački Petrovac. TOO BP ima status pravnog lica, posluje u skladu sa propisima kojima se uređuju javne službe i upisana je u registar kod Privrednog suda

RADNO MESTO I POSLOVI:

Direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac

Direktor Turističke organizacije:
1. predstavlja i zastupa organizaciju,
2. organizuje i rukovodi radom organizacije,
3. donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova,
4. predlaže akte koje donosi Upravni odbor,
5. izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje,
6. stara se o zakonitosti rada,
7. odgovara za korišćenje i raspolaganje imovinom,
8. vrši druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

USLOVI ZA IMENOVANJE DIREKTORA:

Za direktora turističke organizacije može biti imenovano lice koje pored opštih ispunjava i sledeće uslove:

1. da ima VII , VI ili IV stepen stručne spreme, smer turističkih ili društvenih nauka,
2. da ima radno iskustvo najmanje 4 godine, od čega najmanje 2 godine na rukovodećim poslovima, najmanje 1 godinu radnog iskustva u oblasti turizma,
3. da ne postoje zakonske smetnje za njegovo imenovanje,
4. poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na računaru, posedovanje organizacionih sposobnosti i veštine dobre komunikacije.

Direktor se bira na period od četiri godine i može biti ponovo biran.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata za imenovanje direktora ocenjuje se uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu na javni konkurs, pisanom i usmenom proverom, odnosno na drugi odgovarajući način shodno potrebama rada Javne službe, u skladu sa Zakonom o Javnim službama.

MESTO RADA:

Bački Petrovac, Maksima Gorkog 2
Zgrada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:

Rok za podnošenje prijave je 10 dana i počinje da teče od dana objavljivanja Javnog konkursa na portalu „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijava na Javni konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, kontakt telefon i e-mail adresu, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na Javni konkurs i odgovornostima na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju, i podatke o posebnim oblastima znanja.
Lice za davanje obaveštenja o Javnom konkursu je Vladimir Fabri, kontak telefon: 021/780-4780

ADRESA NA KOJU SE PODNOSE PRIJAVE:

Upravnom odboru Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, konkurs za izbor direktora, Ulica Maksima Gorkog 17, Bački Petrovac, kancelarija Turističke organizacije, sa naznakom „za Javni konkurs – za izbor direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac.“

DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ PRIJAVU:

1. Izvod iz Matične knjige rođenih,
2. očitana važeća lična karta,
3. overena fotokopija diplome o stečenom obrazovanju,
4. isprave kojima se dokazuje radno iskustvo (potvrde i drugi akti iz kojih se dokazuje da ima najmanje 4 godine radnog iskustva, 2 godine na rukovodećim pozicijama i 1 godina u oblasti turizma),
5. potvrda (uverenje) od nadležnog organa da lice nije osuđivano,
6. uverenje o poznavanju stranog jezika (diploma, potvrda) ukoliko je poseduje,
7. poznavanje rada na računaru, posedovanje organizacionih sposobnosti i veštine dobre komunikacije – proverava se prilikom razgovora sa kandidatom

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod nadležnog organa.

Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Upravni odbor će odbaciti zaključkom protiv kojeg nije dopuštena žalba.

Javni konkurs se oglašava u sekciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje, na oglasnoj tabli osnivača Javne službe (Skupština Opštine Bački Petrovac) kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac.
Javni konkurs počinje da važi danom objavljivanja u sekciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje, počevši od 02.06.2021 godine, i traje 10 dana.

 

TURISTIČKA ORGANIZACIJA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Predsednik Upravnog odbora
dr. Perić Rajko

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика