KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENjIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU BAČKI PETROVAC ZA 2019. GODINU

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 016-4/13-2019
Dana: 11.02.2019. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

 

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 - dr. zakoni i 44/2018 - dr. zakon), čl. 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 16/2018), Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 10a/2018), Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, na svojoj 76. sednici, održanoj dana 11.02.2019. godine, raspisalo je

K O N K U R S
ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENјIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA
OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU BAČKI PETROVAC ZA 2019. GODINU

I OBLAST OD JAVNOG INTERESA I OBIM SREDSTAVA

Predmet ovog konkursa je dodela sredstava za realizaciju programa u oblasti kulture, programa humanitarnog, prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac, koje tokom 2019. godine u okviru svoje delatnosti i cilјeva realizuju udruženja, u ukupnom iznosu od 4.500.000,00 dinara.

Sredstva su predviđena u Odluci o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br. 10a/2018) u razdelu 5, glava 0, funkcija 820 – usluge kulture, program 1201 – razvoj kulture i informisanja, programska aktivnost 0002 – jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva, pozicija 125, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama.

II UČESNICI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju aktivna udruženja, registrovana u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima, koja obavlјaju delatnost od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac iz odelјka I tačka 1. i 2. konkursa, sa sedištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac, kao i udruženja koja su registrovana kao međuopštinska udruženja, ukoliko je jedna od registrovanih opština i Opština Bački Petrovac.

III PODNOŠENјE PRIJAVE

Prijava na konkurs i Izveštaj o realizaciji programa i utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodelјena u 2018. godini) se podnose na unapred pripremlјenim obrascima, koji se mogu preuzeti u Uslužnom centru Opštinske uprave u Bačkom Petrovcu ili na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Pored uredno popunjenih, potpisanih i overenih Prijava na konkurs i Izveštaja o realizaciji programa i utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodelјena u 2018. godini) potrebno je predati i kopije računa i izvoda iz banke i trezora o prenosu sredstava za dodelјena sredstva koja nisu pravdana u 2018. godini a koja dokazuju namensko trošenje dodelјenih sredstava.

Kompletirana dokumentacija se predaje u Uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac (šalter broj 1), u roku od 15 dana od dana objavlјivanja Konkursa, odnosno do 28.02.2019. godine, a može se poslati i poštom kao preporučena pošilјka na adresu: Opština Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac, sa naznakom „Za Komisiju za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu“ i „Prijava na Konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu ”.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati!

IV KRITERIJUMI I MERILA ZA IZBOR PROGRAMA

Izbor programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac vršiće se primenom sledećih kriterijumima:
1. reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj lica koja se uklјučuje u program, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;
2. cilјevi koji se postižu: obim zadovolјavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi;
3. sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa;
4. zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: da li su ranije korišćena sredstva budžeta Republike Srbije i ako jesu, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

Prilikom vrednovanja i rangiranja programa, kao i određivanja predloga visine sredstava za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac, prednost će imati:
 programi koji predviđaju rad sa decom,
 programi koji se odnose na osobe sa invaliditetom,
 humanitarni programi,
 programi koji podstiču razvoj kulture i umetnosti,
 programi koji podstiču vrhunsko stvaralaštvo,
 programi i projekti udruženja, koji su podržani iz sopstvenih prihoda ili prihoda iz drugih izvora,
 programi udruženja sa tradicijom.

 

 

V NAČIN DODELE SREDSTAVA

Komisija za sprovođenje konkursa će, najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs, doneti Predlog za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Predlog). Predlog će biti objavlјen na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac, kao i na portalu e-Uprava, a učesnici konkursa će imati pravo prigovora na Predlog u roku od 8 dana od dana njegovog objavlјivanja. Odluku o prigovoru Komisija za sprovođenje konkursa donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i zajedno sa Predlogom prosleđuje Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac na razmatranje.

Sredstva iz odelјka I ovog konkursa biće dodelјena Rešenjem Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac a na račune udruženja će se preneti na osnovu Ugovora koji će se zaklјučiti između udruženja i Opštine Bački Petrovac.

VI OBJAVLjIVANјE

Konkurs će se objaviti dana 13.02.2019. godine na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac, kao i na portalu e-Uprava.

 

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA
Srđan Simić, s.r.

Konkurs 2019

Prijava na konkurs

Izveštaj o utrošku budžetskih sredstava

Objašnjenje uz PRIJAVU

Objašnjenje uz IZVEŠTAJ

 

Budi popisivac

zastava222BANER

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика