Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
Skupština opštine Bački Petrovac
P r e d s e d n i k
Broj: 016 – 3/31 – 2018 - 02
Dana: 07.12.2018. godine
Bački Petrovac

 

P O Z I V
na javnu raspravu u vezi
nacrta predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac
za 2019. godinu

 

U skladu sa članom 116. tačka 1. i 117. stav 4. Statuta Opštine Bački Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014) upućujem Vam poziv na j a v n u r a s p r a v u koja će se održati dana 11.12.2018. godine
(u t o r a k), u velikoj sali Skupštine opštine Bački Petrovac, ul. Kolarova 6, u Bačkom Petrovcu (na I spratu), sa početkom u 18,00 časova, gde će od strane kompetentnih Opštine Bački Petrovac biti p r e z e n t i r a n i o b r a z l o ž e n

- nacrt predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

Sa tekstom nacrta predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu se možete upoznati putem opštinskog sajta: http://www.backipetrovac.rs

Pozivam Vas da se aktivno uklјučite u javnu raspravu u vezi ovog važnog opšteg
akata Opštine Bački Petrovac, koji bi trebalo da bude donet na XXIV sednici Skupštine opštine Bački Petrovac.


P R E D S E D N I K
SKUPŠTINE OPŠTINE

dr Jan Šulјan

Nacrt preuzmite ovde


NACRT ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA 2019.GODINU


 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2