POZIV za otvoreni sastanak povodom javne rasprave u vezi teksta nacrta statuta opštine Bački Petrovac

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

OPŠTINA BAČKI PETROVAC

Skupština opštine Bački Petrovac

P r e d s e d n i k

Broj: 016 – 3/29 – 2018 - 02

Dana: 19.11.2018. godine

Bački Petrovac

 

P O Z I V

 

 

            U skladu sa članom 116. tačka 1. i 117. stav 4. Statuta Opštine Bački Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014) i članom 3. alineja 1.  Odluke o roku i načinu sprovođenja javne rasprave o nacrtu Statuta Opštine Bački Petrovac te o pripremi i utvrđivanju predloga Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 7/2018), upućujem  poziv za  o t v o r e n i   s a s t a n a k  povodom javne rasprave u vezi

  • teksta nacrta Statuta Opštine Bački Petrovac.

Otvoreni sastanak će se održati dana 28.11.2018. godine (s r e d a), u velikoj sali Skupštine opštine Bački Petrovac, ul. Kolarova 6, u Bačkom Petrovcu (na I spratu), sa početkom u 18,00 časova.

 

Na otvorenom sastanku će članovi Radne grupe Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac (koja je pripremila tekst nacrta Statuta Opštine Bački Petrovac), o b r a z  l o ž i t i rešenja koja su data u tekstu nacrta Statuta, odnosno biće predočene primedbe i predlozi, koji su podneti na navedeni tekst u javnoj raspravi, do datuma održavanja otvorenog sastanka.

 

Sa tekstom nacrta Statuta Opštine Bački Petrovac javnost se mogla upoznati putem opštinskog sajta: http://www.backipetrovac.rs, pošto je isti objavlјen 01.11.2018. godine. 

Pozivam Vas da se na ovom otvorenom sastanku aktivno uklјučite u javnu raspravu u

vezi ovog važnog opšteg akata Opštine Bački Petrovac, koji bi trebalo da bude donet od strane Skupštine opštine Bački Petrovac do kraja decembra 2018. godine.

                                                                                                    P R E D S E D N I K

                                                                                             SKUPŠTINE OPŠTINE

                                                                                                      dr Jan Šulјan, s.r.

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика