Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA BAČKI PETROVAC
ODELjENјE ZA PRIVREDU, URBANIZAM,
KOMUNALNO STAMBENE
I INSPEKCIJSKE POSLOVE
Broj: 353-33/1-2019-04
Dana: 24.10.2019. godine
BAČKI PETROVAC

Opštinska uprava Bački Petrovac, Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09 - ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr.zakon) i člana 91 i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS“, br.32/19), objavlјuje:

 

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA

za uređenje proizvodnog kompleksa d.o.o. „Blockx“ na kat.parc. br.6985/1 KO Bački Petrovac

 

INVESTITOR:  D.o.o. „Blockx“ sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Ciglanska bb.

OBRAĐIVAČ: D.o.o. „Arh R“ sa sedištem u Novom Sadu, Koste Racina br.32.

Javna prezentacija se organizuje u periodu od 31.10.2019. godine do 06.11.2019. godine u kancelariji broj 9 Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (zgrada Opštine Bački Petrovac, ulica Kolarova br.6, Bački Petrovac), svakog radnog dana u periodu od 10,00 do 14,00 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odelјenju za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1).

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u urbanistički projekat potrebna stručna pomoć biće pružena radnim danima u nadležnom Odelјenju. Ovlašćeno lice za kontakt je Ana Kunčak Kovačević, dipl.ing.arh, savetnik za poslove prostornog i urbanističkog planiranja. Internet adresa na kojoj se može ostvariti uvid u urbanistički projekt je www.backipetrovac.rs.

Odelјenje za privredu, urbanizam,

komunalno stambene i inspekcijske poslove

Opštinska uprava Bački Petrovac

 

projekat preuzmite ovde: Urbanistički projekat Blockx

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac