Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 016-1/131/2021
Dana: 22.07.2021. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

 

Na osnovu člana 138. Zakona o sportu („Sl. glasnik RS“, br. 10/2016), člana 17. Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac br. 016-4/28-2016 od 02.03.2016. godine i br. 016-4/114-2018 od 24.05.2018. godine (u dalјem tekstu Pravilnik) Predsednik opštine, raspisuje

 

J A V N I P O Z I V
za dodelu sredstava sportskim organizacijama
za realizaciju posebnih programa kojima se ostvaruje
opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2021. godini

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA I VISINA SREDSTAVA ZA DODELU PO JAVNOM POZIVU

Predmet ovog Javnog poziva je dodela sredstava za realizaciju posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2021. godini, u ukupnom iznosu od 1.400.000,00 dinara, koja su utvrđena Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu („SL Opštine Bački Petrovac“, br. 35a/20) u razdelu 5, glava 00, program 14, funkcija 810 – usluge rekreacije i sporta, programska klasifikacija 1301- 0001, pozicija 123, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama.

Pod posebnim programima podrazumevaju se sledeći opšti interesi:
1. Obezbeđenje uslova i organizovanje sportskih kampova za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima;
2. Unapređenje zaštite zdravlјa sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih, uklјučujući i antidoping obrazovanje;
3. Sprečavanje negativnih pojava u sportu u Opštini (doping, nasilјe i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.);
4. Racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik Opština i sportskih objekata u svojini Opštine kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta.

II UČESNICI JAVNOG POZIVA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju Sportski savez Opštine Bački Petrovac i druge organizacije u oblasti sporta upisane u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o sportu, sa sedištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac, a koje obavlјaju svoju delatnost na teritoriji Opštine Bački Petrovac najmanje godinu dana od dana raspisivanja ovog Javnog poziva.

 

III PODNOŠENјE POSEBNIH PROGRAMA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Posebni programi se podnose na obrascima br. 3, 4 i 5 koji su sastavni deo Pravilnika, sa obaveznom pratećom dokumentacijom navedenom u obrascima, a koji se mogu preuzeti na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs ili u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. Jedna sportska organizacije može da podnese samo jedan poseban program.
Posebni programi se podnose u prijemnoj kancelariji u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, koja se nalazi u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br. 6 ili poštom na adresu: Opština Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac sa napomenom: „Za Komisiju za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac – posebni program“.
Uz uredno popunjene, potpisane i overene obrasce, potrebno je obavezno priložiti:
- Kopiju rešenja Agencije za privredne registre o registraciji sportske organizacije (ako sportska organizacija nije član Sportskog saveza Opštine Bački Petrovac);
- Zapisnik sa poslednje redovne skupštine sportske organizacije;
- Kopija dokumenta iz koga je vidlјiv datum početka rada sporske organizacije;
- finansijsku dokumentaciju (kopije računa i izvoda iz banke, na jednoj strani kopija računa a na drugoj strani izvod iz banke) sa kojom se pravdaju potrošena sredstva u izveštajnom periodu (Izveštajni period je period za koji u prethodnoj godini nisu opravdana dodelјena sredstva). Kopije računa moraju biti overene pečatom sportske organizacije i potpisom odgovornog lica. Sredstva za naredni period se ne mogu koristiti dok se ne dostavi izveštaj i finansijska dokumentacija.

Neblagovremene, nedopuštene, neuredne i nepotpune prijave se neće razmatrati.

IV NAČIN ODOBRAVANјA PROGRAMA I DODELE SREDSTAVA

Nakon završetka Javnog poziva Komisija vrši valorizaciju ponuđenih programa. Ponuđeni programi koji ne zadovolјavaju uslove iz javnog poziva i Pravilnika ili dokumentacija nije kompletna Komisija odbacuje i ne predlaže njihovo sufinansiranje. Posebni programi koji zadovolјavaju uslove, ulaze u sistem valorizacije i na osnovu raspoloživih finansijskih sredstava Komisija dostavlјa Predsedniku Opštine Bački Petrovac predlog za odobrenje programa i dodelu sredstava za realizaciju istih. Valorizacija programa se vrši na osnovu značaja, kvaliteta i ostvarivosti programa.
Sredstva za realizaciju odobrenih programa se odobravaju Rešenjem Predsednika Opštine a na račune sportskih organizacija će se preneti na osnovu Ugovora koji će se zaklјučiti između sportske organizacije i Opštine Bački Petrovac.

V OBJAVLjIVANјE I TRAJANјE JAVNOG POZIVA

Ovaj Javni poziv će se objaviti na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac dana 22.07.2021. godine i biće otvoren 8 dana od dana objavlјivanja, odnosno do 30.07.2021. godine.

 

 

VI DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNјENјA

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi Javnog poziva mogu se dobiti svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 časova na tel: 021/780-378.

 

 

ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE
Srđan Simić s.r.

Obrasci_za_posebne_programe

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize