Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bački Petrovac
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija za davanje u zakup, otuđenje
i pribavlјanje nepokretnosti u
javnu svojinu Opštine Bački Petrovac
Broj: 46-34/2019-05
Dana: 26.11.2019. godine
Bački Petrovac

 

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 3. Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 4/14) i zaklјučka Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac br. 016-4/167-2019 od dana 07.08.2019. godine, dana 26.11.2019. godine raspisuje

 

O G L A S
za davanje u zakup nepokretnosti
u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac
prikuplјanjem pismenih ponuda

 

1. Pokreće se postupak davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, po tržišnim uslovima, i to:

1. Poslovni prostor – apoteka, u prizemlјu stambene zgrade u ul. Maršala Tita br. 6, sagrađene na parceli br. 8, upisane u zknj. ul. br. 8866 K.O. Bački Petrovac, koji se sastoji od prostorija označenih brojevima 1-12 u ukupnoj površini od 160,56 m2, adresa objekta: Maršala Tita 6 Bački Petrovac;

2. Prostorije apoteke, u prizemlјu Poslovnog objekta ambulanta – zdravstvena stanica i apoteka, sagrađenog na parceli br. 40, upisanog u zknj. ul. br. 3336 K.O. Kulpin, koje se sastoje od prostorija označenih brojevima 10-14 u ukupnoj površini 56,40 m2, adresa objekta: Maršala Tita 91 Kulpin;

3. Prostorije apoteke, u Zgradi zdravstva, sagrađenoj na parceli br. 1399, upisanoj u listu nepokretnosti br. 12 K.O. Gložan, koje se sastoje od prostorija označenih brojevima 1-8 u ukupnoj površini 74,20 m2, adresa objekta: Maršala Tita 56 Gložan;

4. Poslovni prostor – Četiri prostorija zdravstva – APOTEKA, u suterenu Stambene zgrade za kolektivno stanovanje, izgrađene na parceli br. 1033/1, upisane u listu nepokretnosti br. 955 K.O. Maglić, u ukupnoj površini 46 m2, adresa objekta: Ive Lole Ribara 16B Maglić.

 

2. Uslovi zakupa: Sve nepokretnosti opisane u članu 1. ovog rešenja (u dalјem tekstu: nepokretnosti) daju se u zakup objedinjeno, radi obavlјanja farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou u svim nepokretnostima, celo vreme zakupa, bez prava zatvaranja bilo koje apoteke.
Nepokretnosti se daju u zakup na vremenski period od 10 godina.
Nepokretnosti se daju u zakup u viđenom stanju, sa postojećom opremom.
Nepokretnosti kada se izdaju u zakup ne smeju se davati u podzakup.
Početna, odnosno najniža visina zakupnine utvrđena je na osnovu nalaza veštaka Agencije za veštačenje „M Tomin“ br. 44/9 od dana 14.11.2019.godine i za ceo period zakupa bez PDV-a iznosi: 104.088,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. U zakupninu nisu uračunati troškovi korišćenja nepokretnosti (električna energija, grejanje, komunalne usluge, telefon i dr.).
Zakupnina za ceo period zakupa se isplaćuje u dva jednaka dela, i to: prva polovina zakupnine u roku od 15 dana od dana zaklјučenja ugovora o zakupu a druga polovina zakupnine za ceo period zakupa u roku od 3 meseca od dana zaklјučenja ugovora o zakupu.
Radi obezbeđenja plaćanja zakupnine, zakupac će prilikom zaklјučenja ugovora o zakupu predati zakupodavcu blanko sopstvenu menicu, propisno registrovanu kod NBS, sa meničnim ovlašćenjem da istu može popuniti sa svim podacima, radi naplate celokupnog iznosa ugovorene zakupnine i da bezuslovno i neopozivo, bez protesta i troškova, vansudski u skladu sa važećim propisima izvrši naplatu iste sa svih računa zakupca kod banaka.
Depozit za učešće u postupku davanja u zakup nepokretnosti utvrđuje se u iznosu od 5% od početne odnosno najniže kupoprodajne cene.

 

3. Obaveze zakupca: Obaveze zakupca jesu, da za celi period trajanja zakupa:
- ponudi zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme za 6 zaposlenih u Apoteci Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac i to: 2 diplomirana farmaceuta i 4 farmaceutskih tehničara, uz poštovanje najmanje istog nivoa ugovorene plate, koju su imali u Apoteci Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
- novozaposlenim radnicima iz Apoteke Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac ne sme da otkaže ugovor o radu po osnovu tehnološkog viška i mora im obezbediti kontinuitet radnog staža;
- obavlјa farmaceutsku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou odnosno kontinuirano snabdevanje stanovništva lekovima i medicinskim sredstvima u skladu sa zakonom odnosno obezbeđivanje racionalne farmakoterapije radi lečenja, pobolјšanja i održavanja kvaliteta života pacijenata, prijavlјivanje neželјenih reakcija na lekove i medicinska sredstva na teritoriji Opštine Bački Petrovac, i to u svim objektima, koji su predmet zakupa.
- da nakon zaklјučenja ugovora o zakupu, preuzme zalihe robe, zatečene u nepokretnostima na dan zaklјučenja ugovora o zakupu, po veleprodajnim cenama sa PDV-om, na osnovu izvršenog popisa, o čemu će se sačiniti zapisnik i koje će zakupac platiti na osnovu ispostavlјene fakture u roku od 15 dana od dana stupanja u posed nepokretnosti.
Neispunjenje navedenih obaveza zakupca, povlači posledicu raskida ugovora o zakupu od strane zakupodavca.
Spisak zalihe robe biće dostupan učesnicima prilikom obilaska apoteke i uvida u dokumentaciju.
Ukoliko zakupac prestane da obavlјa delatnost apoteka u nepokretnostima pre isteka roka od 10 godina, ugovor o zakupu se raskida bez prava zakupca da traži povraćaj zakupnine.

 

5.Uslovi učešća u postupku: Učesnici u postupku davanja u zakup nepokretnosti prikuplјanjem pismenih ponuda mogu biti isklјučivo zdravstvene ustanove registrovane na teritoriji Republike Srbije.
Pravo na učešće u postupku davanja u zakup nepokretnosti prikuplјanjem pismenih ponuda ima učesnik ako:
1. je duže od 5 godina upisan u registar nadležnog privrednog suda kao zdravstvena ustanova;
2. ima maloprodaju na teritoriji Republike Srbije i ima više od 20 aktivnih ogranaka poslovnih jedinica na teritoriji Republike Srbije;
3. ima najmanje 40 zaposlenih lica prijavlјenih na obavezno socijalno osiguranje na teritoriji Republike Srbije;
4. račun učesnika u postupku nije blokiran, odnosno nije bio blokiran u prethodnih godinu dana;
5. on, osnivači ili članovi društva, koji su kao takvi upisani u odgovarajući registar pravnih lica, nemaju dugovanja prema Opštini Bački Petrovac;
6. je zaklјučio ugovore o snabdevanju osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje lekovima sa liste lekova koji se propisuju u uzdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i medicinsko-tehničkih pomagala;

4. Uvid u dokumentaciju: Akt o vlasništvu nepokretnosti, kao i pregled poslovnih prostorija koje se daju u zakup putem ovog oglasa, može se izvršiti u periodu trajanja Oglasa. Kontakt lice za obilazak i uvid u dokumentaciju je Zuzana Kulik, broj telefona 062/1107782.

5. Zakupnina: Početna, odnosno najniža visina zakupnine utvrđena je na osnovu Informacije Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju br. 46-34/2019-05 od 07.10.2019. godine i za ceo period zakupa bez PDV-a iznosi: 104.088,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. U zakupninu nisu uračunati troškovi korišćenja nepokretnosti (električna energija, grejanje, komunalne usluge, telefon i dr.).
Zakupnina za ceo period zakupa se isplaćuje u dva jednaka dela, i to: prva polovina zakupnine u roku od 15 dana od dana zaklјučenja ugovora o zakupu a druga polovina zakupnine za ceo period zakupa u roku od 3 meseca od dana zaklјučenja ugovora o zakupu.

7. Kriterijumi za izbor najpovolјnijeg ponuđača: Predmetni poslovno-kancelarijski prostor će se dati u zakup ponuđaču koji ponudi najveći iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos sprovešće se javno nadmetanje između njih, odmah nakon otvaranja ponuda.

8. Učesnici: Učesnici u postupku davanja u zakup nepokretnosti prikuplјanjem pismenih ponuda mogu biti isklјučivo zdravstvene ustanove registrovane na teritoriji Republike Srbije.

9. Ponuda mora da sadrži:
1. poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat;
2. ponuđeni iznos zakupnine.

10. Radi provere ispunjenosti uslova učešća u postupku, svaki učesnik mora da priloži sledeće dokaze uz ponudu:
1. Izvod iz registra nadležnog Privrednog suda;
2. Elektronsko uverenje CROSO sa spiskom prijavlјenih zaposlenih lica;
3. Potvrdu Narodne Banke Srbije o broju dana o likvidnosti za prethodnih godinu dana;
4. Potvrdu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju, da učesnik nema dugovanja prema Opštini Bački Petrovac;
5. Overenu fotokopija Ugovora o snabdevanju osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje lekovima sa liste lekova koji se propisuju i uzdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i medicinsko-tehničkih pomagala;

11. Način dostavlјanja ponude: Ponuda se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, ili skinuti sa zvanične internet prezentacije Opštine Bački Petrovac, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac“ i vidnom napomenom „NE OTVARATI“, na adresu: Opština Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac uz naznaku „Za Komisiju za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac“. Ponuda se predaje lično na šalteru pisarnice u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac u prizemlјu zgrade Opštine Bački Petrovac, koja se nalazi na navedenoj adresi.

12. Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana oglašavanja, odnosno do 12.12.2019. godine do 12:00 časova. Neblagovremena, odnosno nepotpuna ponuda će se odbaciti.

13. Razmatranje ponuda: Javno otvaranje i razmatranje prispelih ponuda će se sprovesti 12.12.2019. godine, u velikoj sali u zgradi Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, Bački Petrovac, sa početkom u 13:00 časova. Postupak prikuplјanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda.

14. Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikuplјanja pismenih ponuda: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos zakupnine se uplaćeni depozit zadržava do potpisivanja ugovora i uračunava u zakupninu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos zakupnine, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuđač-učesnik u postupku koji odustane od ponude, ili u roku od 30 dana od dana dostavlјanja Rešenja o davanju u zakup poslovnih prostorija ne pristupi zaklјučenju ugovora o zakupu, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita. Ukoliko ponuđač ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

15. Objavlјivanje Oglasa: Oglas će se objaviti dana 27.11.2019. godine u dnevnom listu „Dnevnik“, na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac .

 

PREDSEDNIK KOMISIJE
Milan Anušjak s.r.

 

Dokumenti:

ponuda

 

 

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac