Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb drzavni

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bački Petrovac
OPŠTINSKO VEĆE
KOMISIJA ZA DAVANJE U ZAKUP, OTUĐENJE I PRIBAVLJANJE
NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 46-5/2021-05
Dana: 21.01.2021.godine
Bački Petrovac

 

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac-Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 29. Uredbe o uslovima pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavlјanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava kao i postupcima javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“, br.16/2018) i člana 2. Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 4/14) dana 21.01.2021.godine, raspisuje

O G L A S
ZA PRIBAVLjANјE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA
PRIKUPLjANјEM PISMENIH PONUDA

 

1. Raspisuje se Oglas za pribavlјanje u zakup poslovnih prostorija, prikuplјanjem pismenih ponuda. Poslovne prostorije se pribavlјaju u zakup po sledećim uslovima:

Naziv ustanove i organizacije za čije potrebe se pribavlјaju u zakup poslovne prostorije Namena poslovnih prostorija Početna godišnja visina zakupnine za posl.prost.
Turistička organizacija Opštine Bački Petrovac

Razvoj , očuvanje i zaštita turističkih vrednosti
1.200,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

2. Poslovne prostorije se pribavlјaju u zakup za potrebe obavlјanja delatnosti ustanove i organizacije čiji je osnivač Opština Bački Petrovac: Turistička organizacija opštine Bački Petrovac.

3. U zakup se ovim oglasom pribavlјaju u zakup poslovne prostorije na teritoriji naselјenog mesta Bački Petrovac.

4. Rok trajanja pribavlјenog prava zakupa poslovnih prostorija iznosi 5 godina, sa mogućnošću produženja zakupa. Ugovor o zakupu će se potpisati sa Opštinom Bački Petrovac, kao osnivačem.
Nakon potpisivanja ugovora o zakupu, zakupodavac je u obavezi da u roku od 15 dana poslovni prostor stavi u funkciju.

5. Ponuđeni iznos zakupnine mora biti izražen u evrima. Plaćanje se vrši godišnje, najkasnije do 20.decembra za tekuću godinu.

6. Kriterijumi za izbor najpovolјnijeg ponuđača: Pribaviće se u zakup poslovne prostorije onog ponuđača koji ponudi najniži iznos godišnje zakupnine za poslovne prostorije koje se pribavlјaju u zakup.
Ukoliko dva ili više ponuđača zahtevaju isti iznos naknade, komisija će pozvati navedene ponuđače, da u roku od tri dana od dana prijema poziva, dostave novu pismenu zatvorenu ponudu, sa umanjenim iznosom naknade u odnosu na prethodno datu ponudu, a koje ponude će komisija otvoriti i utvrditi najpovolјnijeg ponuđača.
Ukoliko ponuđači u roku od tri dana ne dostave novu ponudu, odnosno ako su ponuđači dostavili novu ponudu sa istovetnim iznosom naknade, komisija će putem žreba izvršiti izbor najpovolјnijeg ponuđača.
7. Učesnici u postupku prikuplјanja ponuda mogu biti pravna i fizička lica, koja su izmirila lokalne poreske obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.

8. Ponuda mora da sadrži:
- za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja
- za preduzetnike i pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat.
- ponuđeni iznos zakupnine, koji mora biti izražen u evrima.

9. Uz ponudu se dostavlјa:
- uredno ovlašćenje za zastupanje,
- fotokopija lične karte za fizička lica,
- rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar,
- Dokaz da je ponuđač izmirio lokalne poreske obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.
- dokaz da je ponuđač upisan kao nosilac drugih imovinskih prava u vezi sa kojima se vodi registar kod nadležnog organa ( dokaz o vlasništvu),
- izjavu da ne postoje prava trećih lica u vezi sa drugim imovinskim pravom koje se pribavlјa, a koja mogu onemogućiti ili ograničiti sticaoca da drugo imovinsko pravo koristi u skladu sa uslovima pribavlјanja, da nije opterećeno teretima, da nije pod sporom, niti pod zabranom raspolaganja, da ne postoje bilo koje smetnje za korišćenje od strane sticaoca prava koje se stibavlјa, kao i izjavu da će sticaocu prava pružiti svu potrebnu zaštitu u vezi sa bilo kakvim uznemiravanjem od strane trećih lica u vezi sa korišćenjem stečenih prava, te da će snositi odgovornost za bilo kakve pravne i materijalne nedostatke u vezi sa prenetim pravima.

10. Adresa za dostavlјanje ponude: Učesnik u postupku svoju ponudu dostavlјa u zatvorenoj koverti sa naznakom da se radi o ponudi za pribavlјanje u zakup poslovnih prostorija i vidnom napomenom „ NE OTVARATI“. Ponuda se šalјe poštom preporučeno, a može se predati i u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac na prizemlјu zgrade sedišta Opštine Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova broj 6, na šalteru pisarnice, sa naznakom za „ Komisiju za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac“.

11. Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana oglašavanja, odnosno do 29.01.2021.godine do 12 časova.

Podnosioci neblagovremene odnosno nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku prikuplјanja ponuda.

12. Otvaranje prispelih ponuda na oglas je 01.02.2021.godine , u maloj sali zgrade opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, sa početkom u 10 časova, uz prisustvovanje prijavlјenih na oglas.

Postupak prikuplјanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela bar jedna uredna i blagovremena ponuda.

13. Objavlјivanje Oglasa: Oglas će se objaviti na sajtu Opštine Bački Petrovac i u dnevnom listu „Dnevnik“ dana 21.01.2021.godine.

14. Sve dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na telefon 021/780-378 lokal 219, svakim radnim danom od 08-14 časova.

 

Obrazac ponude

 

PREDSEDNIK KOMISIJE
Srđan Stojanović

 

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac