Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Na osnovu čl. 7. t. 5. I čl. 8. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 8/2012, 94/2013 i 93/2015), u skladu sa odelјkom V st. 2. i 3. Javnog poziva za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac br. 016-4/24-2018-3 od 14.02.2018. godine, povodom Predloga za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac u 2018. godini br. 016-4/24-2018-6 od 21.03.2018. godine, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, na svojoj 47. sednici održanoj dana 12.04.2018. godine, jednoglasno je donelo

 

R E Š E Nј E

o dodeli sredstava udruženjima za realizaciju programa

od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac u 2018. godini

Član 1.

 

Za realizaciju programa u oblasti kulture, koje u okviru svoje delatnosti i cilјeva realizuju udruženja tokom 2018. godine, dodelјuju se sredstva, predviđena u Odluci o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br. 10a/2017) u razdelu 4, glava 1, funkcija 820 – usluge kulture, program 13, programska klasifikacija 1201- 0002, pozicija 110, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama – kulturno umetnička društva, u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara, na sledeći način:

1

Pozorište Vladimir Hurban Vladimirov Bački Petrovac

360.000

2

Kulturno-umetničko društvo ,,Petrovska družina“ Bački Petrovac 

340.000

3

Kulturno-umetničko društvo ,,Đura Jakšić“ Maglić

340.000

4

Kulturno-prosvetno društvo ,,Jednota“

170.000

5

Kulturno-prosvetno društvo ,,Jednota“

 170.000

6

Kulturno-umetnički centar ,,Zvolen“ Kulpin

160.000

7

„Udruženje petrovačkih likovnih umetnika“

60.000

8

Društvo filatelista u Bačkom Petrovcu

40.000

9

Mesni odbor Petrovec Matice slovačke u Srbiji

10.000

10

Mesni odbor Petrovec Matice slovačke u Srbiji

10.000

11

Mesni odbor Petrovec Matice slovačke u Srbiji

10.000

12

Mesni odbor Petrovec Matice slovačke u Srbiji

10.000

13

Udruženje likovnih umetnika ,,Gložanska paleta“

10.000

14

Udruženje ,,Maglićanska manufaktura“

10.000

 

UKUPNO:

1.700.000

 

Sredstva u iznosu od 1.700.000,00 dinara će se preneti na račune udruženja, shodno listi iz stava 1. ovog člana, na osnovu ugovora koji će se zaklјučiti između udruženja i Opštine Bački Petrovac, a kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze.

Sredstva u iznosu od 300.000,00 dinara će se na račune udruženja preneti na osnovu posebnog Rešenja  predsednika opštine.

Član 2.

Za realizaciju programa humanitarnog, prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac, koje tokom 2018. godine u okviru svoje delatnosti i cilјeva realizuju udruženja, dodelјuju se sredstva predviđena u Odluci o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br.20a/2016) u razdelu 4, glava 1, funkcija 820 – usluge kulture, program 13, programska klasifikacija 1201- 0002, pozicija 111, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama – nevladine organizacije, u ukupnom iznosu od 3.200.000,00 dinara, na sledeći način:

1

Udruženje osoba sa posebnim potrebama ZAGRLjAJ

135.000

2

Matica slovačka u Srbiji

100.000

3

Eparhija bačka Srpska Pravoslavna Crkvena opština kulpinska 

100.000

4

Eparhija bačka Srpska Pravoslavna Crkvena opština bačkomaglićka 

80.000

5

Slovački evangelistički a.v. crkveni hor u Bačkom Petrovcu 

80.000

6

„Udruženje Petrovačkih žena”

70.000

7

Udruženje žena ,,Slovenka“

70.000

8

,,Udruženje žena Maglića“

70.000

9

,,Opštinsko udruženje penzionera Bački Petrovac“ 

60.000

10

Klub polјoprivrednika Bački Petrovac

60.000

11

Opštinski vatrogasni savez Bački Petrovac

50.000

12

Dobrovolјno vatrogasno društvo Bački Petrovac

50.000

13

Dobrovolјno vatrogasno društvo Gložan

50.000

14

Lovačko udruženje ,,Petrovec“ Bački Petrovac

50.000

15

Lovačko društvo ,,Lesik“ Bački Petrovac 

50.000

16

Lovačko društvo ,,GLOŽAN“

50.000

17

Lovačko društvo ,,FAZAN“ Maglić

50.000

18

YMCA – SERBIA – Bački Petrovac

50.000

19

Radio klub ,,Petrovec“ Bački Petrovac 

50.000

20

Udruženje Multiple skleroza Bačka Palanka (međuopštinsko udruženje)

50.000

21

DRUŠTVO DIJABETIČARA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

40.000

22

Ekološki pokret ,,Zeleni“ Opštine Bački Petrovac

40.000

23

Udruženje ekologa ,,EKOS“ Gložan

40.000

24

Udruženje žena Kulpina

40.000

25

Udruženje polјoprivrednika Kulpin

40.000

26

„Asocijacija biciklista Vihor MG“

40.000

27

,,Asocijacija slovačkih pedagoga“

40.000

28

,,Udruženje vaspitača prosvetnih radnika Slovaka Vojvodine“

40.000

29

Udruženje pčelara ,,PČELA“ Bački Petrovac

40.000

30

Savez invalida rada Vojvodine, Opštinska organizacija invalida rada Bački Petrovac

40.000

31

Mesna organizacija penzionera Bački Petrovac

40.000

32

Mesna organizacija penzionera Kulpin

40.000

33

Mesna organizacija penzionera i invalida rada Gložan

40.000

34

Mesna organizacija penzionera Maglić 

40.000

35

„Klub Kulpinčana“

40.000

36

Udruženje robotičara M41+

40.000

37

,,Asocijacija slovačkih udruženja žena“

30.000

38

„Omladinsko udruženje Aktivan Omladinac Maglić“

30.000

39

„Udruženje odgajivača živine golubova, kunića i ptica Bački Petrovac“

30.000

40

Kamerni hor ,,Musica viva“

25.000

41

Kamerni hor ,,Musica viva“

 25.000

42

Lovačko društvo ,,FAZAN“ Kulpin

25.000

43

Lovačko društvo ,,FAZAN“ Kulpin  

 25.000

44

Udruženje polјoprivrednika ,,Gložan“

20.000

45

Udruženje polјoprivrednika ,,Gložan“

 20.000

46

Matica slovačka u Srbiji – MOMS Kulpin

20.000

47

HRIŠĆANSKI REKREATIVNI CENTAR BETEL

20.000

48

Udruženje za promociju hrišćanskih vrednosti ,,MANNA“

20.000

49

Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata – Novi Sad 

15.000

50

„Vojvođanski motivi“

10.000

51

Hristova crkva braće u Republici Srbiji – Bački Petrovac

10.000

52

UDRUŽENјE ŽENA VREDNE RUKE BAČKI PETROVAC

10.000

 

UKUPNO:

2.300.000

Sredstva u iznosu od 2.300.000,00 dinara će se preneti na račune udruženja, shodno listi iz stava 1. ovog člana, na osnovu ugovora koji će se zaklјučiti između udruženja i Opštine Bački Petrovac, a kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze.

Sredstva u iznosu od 900.000,00 dinara će se na račune udruženja preneti na osnovu posebnog Rešenja  predsednika opštine.

Član 3.

 

                O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

Član 4.

 

Ovo rešenje će se objaviti na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac.

O b r a z l o ž e nj e

                Dana 14.02.2018.  godine Komisija za ocenjivanje programa udruženja Opštine Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Komisija), je raspisala Javni poziv za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac (u dalјem tekstu Javni poziv). Javni poziv je bio otvoren 20 dana od dana objavlјivanja, odnosno do 06.03.2018. godine.

                Povodom Javnog poziva podneto je 16 prijava sa programima u oblasti kulture i to: Pozorište Vladimir Hurban Vladimirov Bački Petrovac, Kulturno-umetničko društvo ,,Petrovska družina“ Bački Petrovac, Kulturno-umetničko društvo ,,Đura Jakšić“ Maglić, Kulturno-prosvetno društvo ,,Jednota“ – 2x, Kulturno-umetnički centar ,,Zvolen“ Kulpin, „Udruženje petrovačkih likovnih umetnika“, Društvo filatelista u Bačkom Petrovcu, Mesni odbor Petrovec Matice slovačke u Srbiji – 4x, Udruženje likovnih umetnika ,,Gložanska paleta“, Udruženje ,,Maglićanska manufaktura“, Udruženje žena Kulpina,  Matica slovačka u Srbiji,  kao i 59 prijava sa programima humanitarnog, prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalim programima, i to: Udruženje osoba sa posebnim potrebama ZAGRLjAJ, Eparhija bačka Srpska Pravoslavna Crkvena opština kulpinska, Eparhija bačka Srpska Pravoslavna Crkvena opština bačkomaglićka, Slovački evangelistički a.v. crkveni hor u Bačkom Petrovcu, „Udruženje Petrovačkih žena”, Udruženje žena ,,Slovenka“, „Udruženje žena Maglića“, „Opštinsko udruženje penzionera Bački Petrovac“, Klub polјoprivrednika Bački Petrovac, Opštinski vatrogasni savez Bački Petrovac, Dobrovolјno vatrogasno društvo Bački Petrovac, Dobrovolјno vatrogasno društvo Gložan, Lovačko udruženje ,,Petrovec“ Bački Petrovac, Lovačko društvo ,,Lesik“ Bački Petrovac, Lovačko društvo ,,GLOŽAN“, Lovačko društvo ,,FAZAN“ Maglić, Sportsko udruženje ,,Lesik“, YMCA – SERBIA – Bački Petrovac, Radio klub ,,Petrovec“ Bački Petrovac, Udruženje Multiple skleroza Bačka Palanka, DRUŠTVO DIJABETIČARA OPŠTINE BAČKI PETROVAC, Ekološki pokret ,,Zeleni“ Opštine Bački Petrovac, Udruženje ekologa ,,EKOS“ Gložan Udruženje polјoprivrednika Kulpin, „Asocijacija biciklista Vihor MG“, „Asocijacija slovačkih pedagoga“, „Udruženje vaspitača prosvetnih radnika Slovaka Vojvodine“, Udruženje pčelara „PČELA“ Bački Petrovac, Savez invalida rada Vojvodine, Opštinska organizacija invalida rada Bački Petrovac, Mesna organizacija penzionera Bački Petrovac, Mesna organizacija penzionera Kulpin, Mesna organizacija penzionera i invalida rada Gložan, Mesna organizacija penzionera Maglić, „Klub Kulpinčana“, Udruženje robotičara M41+, „Asocijacija slovačkih udruženja žena“, „Omladinsko udruženje Aktivan Omladinac Maglić“, „Udruženje odgajivača živine golubova, kunića i ptica Bački Petrovac“, Kamerni hor ,,Musica viva“ – 2x, Lovačko društvo ,,FAZAN“ Kulpin – 2x, Udruženje polјoprivrednika ,,Gložan“ – 2x, Matica slovačka u Srbiji – MOMS Kulpin, HRIŠĆANSKI REKREATIVNI CENTAR BETEL, Udruženje za promociju hrišćanskih vrednosti ,,MANNA“, Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata – Novi Sad, „Vojvođanski motivi“, Hristova crkva braće u Republici Srbiji – Bački Petrovac, UDRUŽENјE ŽENA VREDNE RUKE BAČKI PETROVAC, Matica slovačka u Srbiji – MOMS Gložan, „Petrovillage“, Omladinsko udruženje ,,OMLADINA ZA BOLjI ŽIVOT“ Maglić, Udruženje građana Gastro Klub „Petrovec“ Bački Petrovac, Centar za unapređenje znanja BIS, „Kreativna ideja”, Udruženje građana „Radio Kulpin“, Udruženje građana ribolovaca BISTRO.

Komisija je razmatrala podnete prijave i konstatovala da su sve prijave blagovremene i uredne, i sprovela ocenjivanje programa. Program Sportskog udruženja ,,Lesik“ nije razmatran, zato što se isti ne odnosi na Javni poziv, odnosno Javni poziv se ne odnosi na programe u oblasti sporta. Komisija je utvrdila da programi Matice slovačke u Srbiji i Udruženja žena Kulpina spadaju među programe humanitarnog, prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostale programe, stoga ih je tu i uvrstila. Prilikom ocenjivanja prijavlјenih programa Komisija je uzimala u obzir kriterijume i merila u skladu sa odelјkom IV Javnog poziva, i vodila računa o raspoloživim sredstvima opredelјenim Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.  

Nakon sprovedenog ocenjivanja programa Komisija je dana 21.03.2018. godine donela Predlog za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac u 2018. godini (u dalјem tekstu: Predlog), koji je istog dana objavlјen na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac, uz pouku o pravu prigovora učesnika Javnog poziva u roku od 5 dana od dana objavlјivanja Predloga.

Povodom Predloga podneta su 2 blagovremena prigovora, i to od strane udruženja „YMCA SERBIA“ Bački Petrovac i udruženja Kulturno-umetnički centar ,,Zvolen“ Kulpin. Komisija je na svojoj 6. sednici održanoj dana 27.03.2018. godine razmatrala podnete prigovore i povodom istih donela odluke o prigovorima, koje su blagovremeno dostavlјene podnosiocima prigovora. Nakon toga su Predlog, odluke o prigovorima i predlog ovog rešenja dostavlјeni Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac na razmatranje.

Nakon razmatranja Predloga, odluka o prigovorima i predloga ovog rešenja, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo rešenje kao u dispozitivu.

Ovo rešenje je konačno i protiv istog učesnici Javnog poziva mogu pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Beogradu u roku od 30 dana od dana objavlјivanja rešenja.

 

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

OPŠTINA BAČKI PETROVAC

OPŠTINSKO VEĆE

 

Broj: 016-4/84-2018

Dana: 12.04.2018. godine

Bački Petrovac

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

 Srđan Simić, s.r.

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac