JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA za uređenje polјoprivrednog kompleksa na k.p. 4658 KO Gložan

grb drzavni mali

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA BAČKI PETROVAC
ODELJENJE ZA PRIVREDU, URBANIZAM,
KOMUNALNO STAMBENE
I INSPEKCIJSKE POSLOVE
Broj: 353-19/1-2021-04
Dana: 12.08.2021. godine
BAČKI PETROVAC

Opštinska uprava Bački Petrovac, Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09 - ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 91 i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS“, br.32/19), objavlјuje:

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA
za uređenje polјoprivrednog kompleksa na k.p. 4658 KO Gložan

 

INVESTITOR: Grnja Rastislav, Ljudevita Dudka br.7, Gložan
OBRAĐIVAČ: d.o.o.“ARH-R“ sa sedištem u Novom Sadu, Vršačka br.13,

Javna prezentacija se organizuje u periodu od 24.08.2021. godine do 31.08.2021. godine u kancelariji broj 9. Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (zgrada Opštine Bački Petrovac, ulica Kolarova br.6, Bački Petrovac), svakog radnog dana u periodu od 10,00 do 14,00 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odelјenju za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1).
Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u urbanistički projekat potrebna stručna pomoć biće pružena radnim danima u nadležnom Odelјenju. Ovlašćeno lice za kontakt je Ana Kunčak Kovačević, dipl.ing.arh, savetnik za poslove prostornog i urbanističkog planiranja. Internet adresa na kojoj se može ostvariti uvid u urbanistički projekat je www.backipetrovac.rs.


Odelјenje za privredu, urbanizam,
komunalno stambene i inspekcijske poslove
Opštinska uprava Bački Petrovac

 

UP za uređenje poljoprivrednog kompleksa kp 4658; KO Gložan

 

 

 

 

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика